DataLife Engine > Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 > Кравець В.О. Напрями поліпшення функціонування валютного ринку в економіці України

Кравець В.О. Напрями поліпшення функціонування валютного ринку в економіці України


16-05-2011, 09:34. Разместил: Кравець Вікторія
УДК 336
© Кравець В.О., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-61з

Напрями поліпшення функціонування валютного ринку в економіці України

Сучасною рисою економіки України є нестабільність її національної валюти і зростання темпів інфляції. Саме за таких умов, зазвичай, перевага надається тій іноземній валюти, яка є резервною у світі, або до якої зберігається велика довіра.
Для стабілізації існуючої національної валютної системи необхідно, перш за все, здійснити масштабну дедоларизацію української економіки. Серед можливих заходів щодо її здійснення і підвищення довіри до гривні, зменшення залежності від зовнішніх ринків капіталу слід розглянути такі:
-відновлення довіри громадськості до банківської системи шляхом формалізації та персоналізації зобов’язань дотримуватися визначених валютних та монетарних орієнтирів;
-підвищення вимог за обов’язковими резервами при залученні ресурсів в іноземній валюті;
-запровадження жорсткіших вимог до класифікації активних операцій банків, здійснюваних в іноземній валюті;
-усунення дефіциту іноземної валюти на готівковому та безготівковому ринку.
Для ефективного валютного регулювання на сучасному етапі необхідним є застосування економічних методів управління валютним обігом, що передбачають використання стимулюючих засобів та створення економічної зацікавленості суб’єктів зазначених відносин. До них можна віднести валютні інтервенції та стимулювання експорту [1].
Курсове регулювання повинно здійснюватися на основі сприяння українському експорту, його стійкому збільшенні. Першочерговими завданнями є повне завантаження експортних потужностей і відновлення внутрішньої економіки. Курсова політика повинна бути ретельно обґрунтована на основі структури монетарної трансмісії і погоджена з МВФ для отримання Україною імунітету на випадок звинувачень у конкурентному використанні валютного курсу. Слід відмовитися від недоречного адміністративного курсового регулювання ( множинності курсів для різних категорій учасників, обмеження доступу до валютного ринку, обов’язкового продажу валюти експортерам тощо), як таких, що підривають довіру до НБУ з відповідними наслідками.
До основних заходів, які сприятимуть подальшому розвитку валютного ринку України, належить:
-збільшення обсягу ринкової інформації про джерела іноземної валюти та її використання, а також про тенденції зміни платіжного балансу країни для того щоб учасники ринку могли сформувати власну обґрунтовану думку про валютний курс і майбутню грошово-кредитну політику
-поступове скасування правил, що обмежують ринкову діяльність, таких як податки і податкові збори з валютних операцій, а також обмеження на міжбанківські угоди
-максимально можлива лібералізація системи валютного регулювання та валютного контролю
-уніфікація і спрощення валютного законодавства, недопущення частих або спеціальних змін. Чітко встановлені, прості та зрозумілі закони і норми валютного регулювання дозволять підвищити прозорість ринку та зменшити операційні витрати
-сприяння розвитку інструментів хеджування ризику шляхом поступового скасування заборони та контролю над проведенням строкових валютних операцій [2].
Крім цього, необхідно реалізувати такі дії, зокрема у сфері валютно-курсової політики:
1.Перехід до нового сценарію регулювання НБУ валютного курсу, ключовими ознаками якого мають стати концентрація зусиль на створенні належних інституційнйно-організаційних умов для розвитку ринкових засад курсоутворення; раціонального використання валютних кошиків, посилення мотивації суб’єктів валютних відносин до підтримання збалансованих валютних позицій і страхування валютних ризиків
2.Удосконалення політики валютних інтервенцій у напрямі підвищення її узгодженості з відсотковою політикою
3.Прискорений розвиток строкового сегменту валютного ринку та сегменти інструментів страхування валютних ризиків
4.Активне використання гнучкого валютного курсу за призначенням як компенсатора негативних зовнішніх шоків і засобів підтримки конкурентоспроможності товаровиробників [3].
Діюча система валютного регулювання України потребує удосконалення.
Це передбачає реалізацію таких заходів: погодженість дій держави з ринковими механізмами; підвищення якості валютного законодавства, зростання ролі державних інститутів у сфері валютного регулювання, удосконалення механізмів застосування форм валютного регулювання. У процесі удосконалення системи валютного регулювання в Україні доцільно використовувати досвід зарубіжних країн з розвиненою ринковою економікою, що пов’язані з оптимізацією режиму валютного курсу; особливістю застосування валютних інтервенцій за умови дії плаваючого валютного курсу; репатріацією валютних цінностей. Наявність протиріччя між лібералізацією та жорстким контролем валютних відносин, що обумовлено як політичними, так і економічними причинами (низька конкурентоспроможність на зовнішніх ринках, слабка банківська система, недоінвестування економіки тощо) накладає свій відбиток на процеси нового етапу вдосконалення валютного регулювання. Тому лібералізація системи валютного регулювання повинна здійснюватися поступово, адекватно ринковим перетворенням в економіці з умовою забезпечення виконання основної функції Національного банку України – забезпечення стабільності національної грошової одиниці.
Щоб досягти таких фантастичних цілей, Центральний банк має намір остаточно закріпити за гривнею статус « не лише єдиного інструменту платежів в Україні, а й міри вартості товарів», а також відмовитися «від використання в ціноутворенні та розрахунках будь-яких субститутів на зразок «умовних одиниць». Крім того НБУ планує перехід до банківського планування населення та підприємців «лише у гривні». Для досягнення цієї мети національний банк має намір запровадити максимальний розмір і терміни банківського кредиту в іноземній валюті.
Список використаної літератури:
1.Тополь Ю.О. Валютне регулювання в Україні: поняття, завдання, зміст та методи/ Ю.О. Тополь// Університетські наукові записки.- 2007. -№2(22).
2.Журавка Ф.О. Валютна політика Вплив девізії політик Національного банку України на обмінний курс гривні / Ф.О. Журавка // Актуальні проблеми економіки.- 2008. -№5(83).
3.Белінська Я.В. Проблеми валютно-курсової стабільності в Україні / О. Береславська // Вісник НБУ.- 2009. №2.

Вернуться назад