DataLife Engine > Валютний ринок і валютний кліринг 2013 > Семерак І.Б. Валютні опціони як інструменти хеджування валютного ризику

Семерак І.Б. Валютні опціони як інструменти хеджування валютного ризику


1-11-2013, 22:30. Разместил: Семерак І.Б.
У зарубіжній практиці одним із найефективніших методів мінімізації ризиків є хеджування. Хеджування – це спосіб управління ризиком цінових коливань, який полягає в тому, що ціна майбутньої операції фіксується наперед. Його ще ототожнюють зі страхуванням, але це не одне і теж. [1]
Учасники угоди мають можливість застерегтись, знизити ступінь фінансового ризику, пов'язаного з можливою зміною кон'юнктури ринку, попиту чи рівня цін впродовж виконання умов угоди. Хеджування можна визначити як сукупність дій та засобів, спрямованих на усунення ризиків або їх утримання на прийнятному рівні та отримання прибутку. Хеджування являє собою систему економічних відносин учасників фінансового ринку, які пов'язані зі зниженням кредитних та цінових ризиків і досягаються за рахунок одночасності та протилежного спрямування торгових угод на строковому ринку і ринку реального товару.
Хеджування - дуже багатопланове за своїм змістом. Це дозволяє максимально ефективно використовувати всі наявні інструменти та його види в залежності від цілей, умов та потреб.
Щодо самого інструменту, то валютні опціони – це контракт, що дає право (але не зобов'язання) одному з учасників угоди купити чи продати визначену кількість іноземної валюти за фіксованою ціною (так звана страйкова ціна, або ціна виконання опціону) протягом деякого періоду, тоді як інший учасник за грошову премію зобов'язується за необхідності забезпечити реалізацію цього права, будучи готовим продати чи купити іноземну валюту за визначеною договірною ціною. [4]
Призначення валютних опціонів полягає в захисті власника від несприятливих коливань валютних курсів. Водночас, якщо валютний курс змінився у сприятливому для власника напрямку, то опціон дає можливість скористатись перевагами. У цьому разі власник може обміняти валюту за вигіднішим ринковим курсом, не користуючись опціоном. Валютний опціон обмежує валютний ризик учасника ринку, пов’язаний зі змінами валютних курсів. Розмір ризику при використанні опціону як інструменту страхування валютних ризиків обмежується розміром опціонної премії. Премія, тобто вартість опціону, залежить від співвідношення спот-курсу валюти в момент укладення угоди та курсу опціону, а також від тривалості періоду дії опціону.
Якщо опціон дає право продажу визначеної валюти, то це опціон «пут» за даною валютою. При наданні права купівлі валюти опціон називається «кол» за даною валютою. Вказування виду валюти з назвою опціону обов’язкове, оскільки опціон «пут» є одночасно опціоном «кол» за тією валютою, за яку продається опціонна валюта, і навпаки. Для проведення розрахунків за опціонною угодою відводять 2 робочі дні. Тому валютний опціон має бути пред’явлений до виконання його власником не пізніш як за 2 робочі дні до дати розрахунків за умови прийняття рішення про його виконання. [2]
Використання валютних опціонів компаніями для страхування валютних ризиків доцільне в таких випадках:
- коли час та сума валютних надходжень і платежів точно не визначені, а отже, застосування форвардів та ф’ючерсів неможливе;
- при захисті експортних або імпортних товарів, які чутливі до зміни цін, виражених у конкретній валюті;
- при публікації прейскурантів на свої товари в іноземній валюті;
- для підтримки комерційної пропозиції на укладання контрактів із зарубіжним партнером, які оцінюються в іноземній валюті.
Для банків основними напрямками використання валютних опціонів є страхування відкритої валютної позиції та захист інвестиційного портфеля, деномінованого в іноземній валюті.[2]
Валютні опціонні контракти схожі на ф'ючерсні угоди. В них визначаються кількість валют, строк погашення і ціна виконання. Так само як ф'ючерси, опціони, котрими торгують на біржі, вимагають стандартизованої форми контрактів і гарантії їхнього виконання. Кількість валюти, з якою оперує кожний опціон, дорівнює половині тієї, котра встановлена для ф'ючерсних контрактів.
Існують два основних типи опціонів: опціони "кол" (опціони на купівлю) та опціони "пут" (опціон на продаж). Опціони "кол" дають своїм власникам право, але не зобов'язання купити стандартну кількість валюти за ціною, вказаною в контракті. Опціони "пут" забезпечують своїм власникам право, але не зобов'язання продати стандартну кількість валюти за ціною, вказаною в контракті. [3]
Розрізняють опціони, які можуть бути виконані в будь-який момент до закінчення строку (американські опціони), та опціони, які можуть бути виконані лише за настання строку (європейські опціони).
Опціони як вид хеджування привабливіші, ніж форвардні і ф'ючерсні контракти, але вони мають високу ціну виконання - ціну, за якою відбувається поставка стандартної кількості валюти. Покупець опціону повинен платити високу надбавку до них, котра фіксується в опціонному контракті.
Опціон принесе прибуток власнику в таких випадках:
- для опціону "кол", якщо ціна виконання опціону нижча від ціни стандартної кількості валюти за опціоном на ринку;
- для опціону "пут", якщо ціна виконання опціону вища від ціни стандартної кількості валюти за опціоном на ринку. [3]
Отже, валютні опціони ,як інструмент хеджування валютним ризиком є надійним захистом від коливань валютних курсів і дає можливість вибору його власнику скористуватися кращими перевагами.

Список використаної літератури:
1. Мозговий О.М. Фондовий ринок: Навч. Посіб./ - К.: КНЕУ, 2001
2. Примостка Л.О. Підручник. — 2-ге вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ, 2004. — 468 с.
3. Козак Ю.Г., Лук’яненко Д.Г., Макогон Ю.В. та ін. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 672 с.
4. Патика H. Міжнародні валютно-кредитні відносини / - К.: КиМУ, 2002. - 104 с.

Вернуться назад