DataLife Engine > Сучасні тенденції фінансового ринку 2014 > Заліщук Р.Р. Депозитна політика банку та мета її реалізації

Заліщук Р.Р. Депозитна політика банку та мета її реалізації


31-10-2014, 11:03. Разместил: 20142014
Депозитна політика банку та мета її реалізації


Залучення ресурсів для установ банку є основою його діяльності, пріоритетним завданням, яке історично відіграє первинну і визначальну роль відносно його активних операцій і без вирішення якого банк не може існувати.
Депозитні кошти є одним із основних джерел формування ресурсної бази банку. Для їх залучення банки здійснюють активний пошук нових ефективних інструментів і методів стимулювання депозитних вкладень. Підвищення ефективної діяльності банків залежить від обґрунтованості та цілеспрямованості прийнятих управлінських рішень щодо визначення та реалізації депозитної політики.
Серед наукових досліджень депозитної політики комерційних банків слід зазначити роботи В. Лагутіна, А. Мороза, М. Савлука, Р. Коцовської, В. Ричаківської та ін. Основна частина дослідження торкається проблеми формування депозитів у структурі ресурсної бази та ефективності управління зобов’язаннями банку.
Депозитна політика представляє собою концепцію організації депозитних відносин, постановку завдань в частині залучення ресурсів, а також практичних заходів щодо її реалізації. Характеристика депозитної політики дозволила зробити висновок, що вона є однією із складових управління діяльністю банку.
У процесі розробки механізму депозитної політики банку беруть участь різні структурні підрозділи, зокрема відділ маркетингу, менеджменту, обліково- операційний відділ, депозитний відділ, робота яких орієнтована на залучення коштів на умовах: повернення, строковості, платності (якщо це передбачено договором), публічності (відносно умов залучення коштів).
Зміст депозитної політики проявляється в забезпеченні стабільності і стійкості банківської установи, її рентабельності, ліквідності та надійності, а також адекватності її діяльності потребам клієнтів.
Втілюючи в діяльність банку прийняту депозитну політику, враховуючи специфіку роботи банку можна виділити наступні етапи реалізації депозитної політики .
Етапи реалізації депозитної політики банку

1.Визначення мети депозитної політики.

Досягнення довгострокових цілей банку щодо зростання клієнтської бази і збільшення конкурентоспроможності за рахунок упровадження інноваційних методів роботи і нових банківських продуктів.

2.Напрями використання депозитної політики.

Використання додаткових послуг, підвищення якості та надійності продуктів, надання нових послуг, розширення клієнтської бази.


3.Розробка моделі депозитної політики.

Вивчення запитів споживачів, контроль за витратами банку, моніторинг ризиків, поліпшення маркетингу, підвищення ефективності управління персоналом.

4.Апробація розробленої концепції депозитної політики.

Визначення підрозділів банку, які обслуговуватимуть депозитні операції, визначення можливих напрямів вкладання коштів, регулювання процентних ставок .

5.Оцінка економічної ефективності депозитної політики.

Визначення обумовленості чинниками, що впливають на процес залучення банком вільних ресурсів, зіставленість активних і пасивних операцій між собою за розмірами та строками, оптимізація витрат, задоволення потреб клієнтів, прибуткова діяльність банку.
Отже депозитну політику можна трактувати як стратегію і тактику банку в частині організації депозитного процесу та як комплекс заходів, що має на меті задоволення потреб клієнтів та забезпечення ліквідності банку.


Список використаної літератури
• Банковское дело: Учебник – 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. О.И.Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2002.- 672 с.
• Банківські операції: Підручник.- 2-ге вид., випр. 1 доп./ А.М.Мороз, М.І.Савлук,М.Ф.Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон.наук, проф.. А.М.Мороза. – К.: КНЕУ. 2002.-478 с.

Вернуться назад