DataLife Engine > Фінансова безпека суб'єктів господарювання > Борбуляк О.В. Управління дебіторською заборгованістю як один з основних чинників забезпечення фінансової безпеки підприємств

Борбуляк О.В. Управління дебіторською заборгованістю як один з основних чинників забезпечення фінансової безпеки підприємств


7-06-2011, 23:23. Разместил: Борбуляк О.В.
УДК 336
© Борбуляк О.В., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-38с

Управління дебіторською заборгованістю як один з основних чинників забезпечення фінансової безпеки підприємств

Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку ринкової економіки у більшості вітчизняних підприємств спостерігається велика частка дебіторської заборгованості у структурі оборотних коштів (близько 65,68%) [1], що уповільнює її оборотність, а також оборотність оборотних активів і активів в цілому, а це створює пряму загрозу фінансовій безпеці підприємства. Саме тому актуальним є питання ефективного управління дебіторською і кредиторською заборгованістю підприємства.
Аналіз публікацій. Розглядаючи політику управління дебіторською заборгованістю варто виокремити праці таких вчених: І. Бланк, Г. Кірейцев, Ф. Бутинець, Н. Ізмайлова, та багато інших.
Варто виділити такі типи дебіторських заборгованостей, з якими стикаються підприємства:
- заборгованість, забезпечена векселями;
- заборгованість за наданими позиками:
- заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги.
Остання займає найбільшу питому вагу у дебіторській заборгованості (понад 80%).
Щодо проблематики фінансової безпеки, то дана тема розглядалася у працях таких вчених: О. Ареф’єва, Т. Кузенко, Т. Загорельська, Ю. Кракос, Р. Разгон, О. Барановський, М. Єрмоленко та ін.
Метою даної статті є виявлення взаємозв’язку між управлінням дебіторською заборгованістю та фінансовою безпекою підприємства.
Розглянемо дебіторську заборгованість як таку. Дебіторська заборгованість – це сума заборгованості дебіторів на певну дату.
Дебітори - юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів [2].
Під політикою управління дебіторською заборгованістю розуміють частину загальної політики управління оборотними активами і маркетингової політики підприємства, направленої на розширення об’єму реалізації продукції, що полягає в оптимізації загального розміру цієї заборгованості та забезпеченні своєчасної її інкасації.
Основними завданнями політики управління дебіторською заборгованістю є:
- сприяння зростанню обсягів продаж шляхом надання комерційного кредиту;
- збільшення розміру прибутку;
- підвищення конкурентноздатності за допомогою відстрочки платежів;
- визначення рівня ризику неплатоспроможності покупця;
- розрахунок планового розміру резерву сумісних боргів [3; с. 246].
Повнота цих рішень і завдань і буде визначати ефективність управління дебіторською заборгованістю.
Наявність у структурі дебіторської заборгованості значної частки сумнівної, безнадійної свідчить про погіршення якості дебіторської заборгованості, внаслідок відволікання та «замороження» коштів підприємство втрачає можливості раціонально управляти ресурсами та ефективно організовувати свою діяльність. За таких умов погіршується фінансовий стан суб’єкта господарювання, знижується рівень фінансової безпеки.
При управлінні дебіторською заборгованістю необхідно також врахувати вплив зовнішніх факторів, таких як криза неплатежів, неоднаковий вплив інфляції на різні товари, недосконалість законодавчої бази, недосконалість процедури банкрутства тощо.
Фінансовій службі підприємства потрібно виявляти та аналізувати причини виникнення простроченої та безнадійної заборгованості з метою запобігання виникнення цього явища в майбутньому. Також потрібно проаналізувати наслідки, які спричинила поява простроченої та безнадійної кредиторської заборгованості (погіршення фінансового стану, платоспроможності, ліквідності, репутації підприємства на ринку), та прикласти всі зусилля, щоб звести їх до мінімального рівня і відповідно проконтролювати даний процес.
Ефективною вважається така кредитна політика за якої кредит, наданий покупцям, по строках наближається до кредиту постачальників. Якщо ж сума і строки погашення дебіторської заборгованості значно перевищують відповідні характеристики кредиторської заборгованості, то це означає, що підприємству потрібні додаткові кошти для фінансування дебіторської заборгованості [4; с. 551].
Наслідком впровадження ефективного управління дебіторською заборгованістю мають стати: забезпечення безперебійної роботи підприємства; зниження обсягів вільних поточних активів, і як наслідок зниження витрат на їх фінансування; прискорення обороту оборотних активів; максимізація прибутку підприємства при збереження ліквідності; підвищення рівня фінансової безпеки підприємства [5; с. 125].
Висновки. Управління дебіторською заборгованістю є одним з основних елементів фінансової безпеки. Тому, ефективна система контролю за кредиторами, за наданням знижок і визначенням платоспроможності покупців – є ключовими елементами, що дозволяють протистояти дестабілізуючим факторам зовнішнього середовища та операційним ризикам і планувати подальшу діяльність підприємства.
Список використаних джерел:
1. Статистичний щорічник України за 2009 рік. Державний комітет статистики України, 2010. – 559 с.
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість»
3. Петленко Ю.В. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2009. – 300 с.
4. Фінанси в трансформаційній економіці України: навчальний посібник / за ред. М. І. Крупки. – Л.: Видав. Центр ЛНУ, 2007. – 614 с.
5. Кузенко Т. Б., Сизова В. С. Управління дебіторською заборгованістю як фактор забезпечення фінансової безпеки підприємств // Вісник економіки транспорту і промисловості № 29, 2010 – 449 с.

Вернуться назад