DataLife Engine > Фінансовий ринок 2017 > Даніленкова І.М. ЗАГРОЗИ ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ ФОНДОВОГО РИНКУ

Даніленкова І.М. ЗАГРОЗИ ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ ФОНДОВОГО РИНКУ


31-10-2017, 23:34. Разместил: danilenkova
Загрози фінансовій безпеці фондового ринку

Актуальність теми. В умовах прискореної глобалізації світового господарства однією з найважливіших проблем для України, починаючи з 90-х років XX ст., стало зростання рівня загроз економічній і, особливо, фінансовій безпеці України. Невирішеність проблем у цій сфері не дозволяє забезпечити відповідний рівень економічного зростання, ускладнює здійснення ефективної реструктуризації економіки, здійснює негативний вплив на зовнішньоекономічну сферу діяльності та бюджетний процес нашої країни.
Теоретичним дослідженням у цій сфері займались такі вчені: О. І. Барановський М. Д. Білик, І. А. Бланк, О. Д. Василик, М. М. Єрмошенко, В. В. Ковальов, Е. М. Коротков, Л. О. Лігоненко, Т. М. Мельник, О. В. Собкевич та багато інших.
Метою статті є виявлення загроз безпеці фондового ринку та рівню фінансової безпеки держави.
Виклад основного матеріалу. Згідно зі ст. 17 Конституції України забезпечення економічної безпеки вважається найважливішою функцією держави, справою всього українського народу [3].
За Барановським О. І., фінансова безпека – це складова економічної безпеки, яка характеризує стан захищеності життєво важливих (ключових) інтересів держави, регіонів, підприємницьких структур і громадян у фінансовій сфері від впливу широкого кола негативних чинників[1].
Фінансову безпеку будь-якої держави визначають такі фактори:
— рівень фінансової незалежності (при цьому велике значення має розмір зовнішньої фінансової допомоги з боку міжнародних фінансових інституцій, економічних угруповань, урядів окремих країн, обсяг іноземних інвестицій у національну економіку);
— характер фінансово-кредитної політики (як внутрішньої, так і зовнішньої), яку проводить держава;
— політичний клімат у країні;
— рівень законодавчого забезпечення функціонування фінансової сфери[6].
Відповідно до Закону України “Про основи національної безпеки України” від 19.06.2003 № 964-IV, загрози національній безпеці — це наявні та потенційно можливі явища і чинники, що створюють небезпеку життєво важливим національним інтересам України [4].
Відповідно до Методичних рекомендацій оцінки рівня економічної безпеки, серед складових фінансової безпеки держави важливе місце належить безпеці фондового ринку [2], яка передбачає оптимізацію обсягів його капіталізації, яка дозволяє забезпечити стійкий фінансовий стан емітентів, власників, покупців, організаторів торгівлі, торговців, інститутів спільного інвестування, посередників, консультантів, реєстраторів, депозитаріїв, зберігачів тощо. Нестабільний фінансовий стан будь-якого суб’єкта фондового ринку або їх групи є індикатором незадовільного рівня безпеки фондового ринку, а, значить, і фінансової безпеки в цілому.
Незадовільний стан фондового ринку зумовлює потребу в детальному
аналізі загроз його розвитку. Вони можуть бути класифіковані за допомогою
фасетного методу на такі групи (фасети) [5]:
1) фундаментальні:
— низька капіталізація фондового ринку;
— висока частка торгівлі на неорганізованому ринку;
— низька ліквідність фондового ринку;
— висока дохідність ОВДП;
— низька активність інвесторів — фізичних осіб;
— нераціональне співвідношення ОВДП і ОЗДП у загальній сумі боргу
держави;
2) інфраструктурні:
— децентралізація фондової торгівлі;
— недосконалість інформаційного забезпечення;
— відсутність повноцінної депозитарної системи;
3) законодавчо-управлінські:
— відсутність системності в законодавчій базі торгівлі цінними паперами;
— низька якість корпоративного управління в акціонерному товаристві;
Основні загрози економічній безпеці країни, що виникають на фондовому ринку, можуть полягати також у відсутності масового роздрібного інвестора, слабкому захисті акціонерів, переміщенні торгової активності на зарубіжні ринки, запровадженні протекціоністських заходів, низькій капіталізації ринку. При цьому розрізняють загрози економічній безпеці фондового ринку загальноекономічного характеру та специфічні (зовнішні й внутрішні).
Отже, головною запорукою підвищення рівня безпеки фондового ринку є його достатній рівень капіталізації. Тому увага з боку держави має бути зосереджена саме на вирішенні цієї проблеми. Основними напрямами підвищення рівня фінансової безпеки (відповідно і рівня національної фінансової безпеки) є розвиток акціонерної форми власності, стимулювання трансформації індивідуально-приватного капіталу в акціонерний протягом найближчих років. У цьому контексті вважливим є забезпечення дотримання прав міноритаріїв, у тому числі застосування податкових важелів стимулювання виплати дивідендів на їх користь. Своєчасна практична реалізація запропонованих заходів дозволить максимально використати можливості глобалізації щодо підвищення рівня безпеки фондового ринку та рівня національної фінансової безпеки в цілому.

Список використаних джерел:
1. Барановський О. І. Банківська безпека: проблема виміру / О. І. Барановський // Економіка і прогнозування. – 2006. – № 1. – C. 7–26.
2. Методичні рекомендації щодо оцінки рівня економічної безпеки України/ За редак. акад. НАН України С.І. Пиріжкова. – К.: НІМБ, 2003. – 42.
3. Нова конституція України: огляд, коментарі і текст Основного закону // 2-ге доповнене видання. – К.: Наукова думка, 1997. – С. 94–95.
4. Про основи національної безпеки України : закон України від 19.06.2003 № 964-IV [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/964-15.
5. Собкевич О. В. Розвиток фондового ринку України як чинник підвищення рів- ня економічної безпеки держави : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 21.04.01 / Собкевич Оксана Володимирівна ; Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т проблем міжнар. безпеки. — К., 2008. — 20 с.
6. Фінанси: Підручник. — 2-ге вид., перероб. і доп. Затверджено МОН / За ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. — К., 2012. — 687 c.

Вернуться назад