DataLife Engine > Фінансовий ринок 2018 > Муйла Р.Ю. Проблеми діяльності фондових бірж в Україні

Муйла Р.Ю. Проблеми діяльності фондових бірж в Україні


31-10-2018, 18:08. Разместил: Roksolana Muila
Муйла Р.Ю., 2018
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-46с
Проблеми діяльності фондових бірж в Україні

Активне функціонування фондового ринку та фондових бірж, як його центральних складових є аспектом без якого неможливе існування ринкової економіки. В Україні біржова діяльність досі перебуває в процесі становлення і її обсяги порівняно з іншими країнами є незначними. В зв’язку з цим важливо з’ясувати основні проблеми біржової діяльності в Україні та можливі шляхи їх вирішення.
Відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» [1]: Фондовий ринок (ринок цінних паперів) - сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідних (деривативів).
Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку - діяльність фондової біржі із створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно пропозицій цінних паперів та інших фінансових інструментів і попиту на них, проведення регулярних біржових торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, централізованого укладання договорів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів згідно з правилами, встановленими такою фондовою біржею, зареєстрованими у встановленому законом порядку. [1]
Фондова біржа утворюється та діє в організаційно-правовій формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, та провадить свою діяльність відповідно до Цивільного кодексу України, законів, що регулюють питання утворення, діяльності та припинення юридичних осіб, з особливостями, визначеними цим Законом.
Прибуток фондової біржі спрямовується на її розвиток та не підлягає розподілу між її засновниками (учасниками). [1]
Фондова біржа будує свою діяльність на основі таких принципів [2]:
– особиста довіра між брокером і клієнтом;
– гласність (публікуються зведення про всі угоди і відомості, надані емітентом за згодою з біржею про внесення акцій у біржовий список, незалежно від активності емітента);
– тверде регулювання адміністрацією біржі й аудиторами діяльності дилерських фірм шляхом установлення правил торгівлі й обліку, здійснюваних операцій з цінними паперами;
– перевірка якості і надійності цінних паперів;
– встановлення на основі аукціонної торгівлі єдиного курсу на однакові цінні папери одного емітенту;
Наприкінці 2016 року на вітчизняному ринку цінних паперів функціонувало 8 фондових бірж [3]:
⁻ Українська біржа;
⁻ Фондова біржа «ПФТС»;
⁻ Фондова біржа «Перспектива»;
⁻ Київська міжнародна фондова біржа;
⁻ Українська фондова біржа;
⁻ Українська міжбанківська валютна біржа;
⁻ Фондова біржа «ІННЕКС»;
⁻ Фондова біржа «Універсальна».
У 2016 році спостерігається зниження біржового сегмента фондового ринку України. Порівняно з показником 2015 року обсяг біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі у 2016 році зменшився на 17,75% – до 235,41 млрд грн, що еквівалентно 9,88% ВВП України (рис.1). [3]
Муйла Р.Ю. Проблеми діяльності фондових бірж в Україні

Рисунок 1. Обсяг біржових контрактів з цінними паперами
на організаторах торгівлі у 2012-2016 роках [3]

Протягом 2016 року більшість фондових бірж демонструють зниження загального обсягу біржових контрактів. Причиною такого падіння є різке зменшення неринкових угод на організованому ринку. Крім того, 3 із 8 фондових бірж не виконали вимоги до мінімальної кількості наявних торговельних днів протягом року. Зростання спостерігається лише на ПФТС, до якої перейшла частина торгів з ОВДП.
Найбільший обсяг торгів за фінансовими інструментами на організаторах торгівлі протягом 2016 року зафіксовано з державними облігаціями України – 210,08 млрд грн (89,24% від загального обсягу біржових контрактів на організаторах торгівлі у 2016 році)
Протягом 2016 року на організаційно оформленому ринку спостерігалася консолідація торгівлі цінними паперами. Лише дві фондові біржі – «ПФТС» та «Перспектива», відзначалися помітними обсягами торгівлі, контролюючи понад 97,61% вартості біржових контрактів [3]
Інформація щодо кількості випусків цінних паперів, які перебувають в обігу на фондовому ринку, характеризує стан вітчизняного фондового ринку. Станом на 31.12.2016 кількість випусків цінних паперів, що перебувають в обігу на фондовому ринку, становила 19 904, з них 9,26% допущено до торгів на фондових біржах.
Наприкінці 2016 року найбільшу кількість цінних паперів, які перебувають в обігу на фондових біржах, було розміщено на «ПФТС» (38,37%), «Перспективі» (22,57%) та «Українській біржі» (19,63%) (рис.2). [3]
Муйла Р.Ю. Проблеми діяльності фондових бірж в Україні

Рисунок 2. Розподіл кількості випусків цінних паперів, які включено до
біржових списків організаторів торгівлі* станом на 31.12.2016, шт. [3]

На основі наведених даних можна зробити висновок про незадовільний стан фондових бірж в Україні. Це спричинено складним становищем в країні, а також проблемами розвитку біржової діяльності в Україні.
До основних проблем належать [4]:
1. Недостатня капіталізація ринку
2. Проблема прав акціонерів і захисту інвесторів
3. Нормативне регулювання
4. Депозитарна діяльність
5. Недосконалість податкового стимулювання
6. Незначна кількість біржових інструментів
7. Непрозорість ринку
8. Висока волатильність
9. Відсутність біржової культури
10. Недостатня кількість професіоналів
11. Дефіцит фінансових ресурсів
Стосовно шляхів вирішення даних проблем, можна надати такі конкретні рекомендації щодо реформування біржової діяльності в Україні [4]:
1. Залучення фінансових ресурсів
2. Скорочення чисельності бірж
3. Збільшення частки організованого ринку
4. Забезпечення захисту прав інвесторів
5. Підвищення капіталізації та ліквідності
6. Реформування депозитарної системи
7. Впровадження нових інструментів біржової торгівлі
8. Підвищення рівня біржової культури
9. Забезпечення прозорості біржової діяльності
10. Розвиток нових технологій біржової торгівлі.
Отже, рівень розвитку біржової діяльності в Україні все ще залишається незадовільним, що спричинено цілим комплексом проблем. Проте більшість із цих проблем можна вирішити. Таким чином в України є перспективи розвитку біржової діяльності за умови адекватного державного регулювання біржової діяльності, а також підвищення її прозорості.

Список використаних джерел:

1. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-IV (зі змінами і доповненнями): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15
2. Клименко В. В. Фінансовий ринок: навч. посіб. / за ред. Павлова В. І. [В. В. Клименко, Л. М. Акімова, Л. М. Докієнко] : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://pidruchniki.com/81366/finansi/finansoviy_rinok
3. Пахомова І.Г. Сучасний стан фондових бірж України / І.Г.Пахомова, Є.О.Ващенко // Ефективна економіка – 2017, №11: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5872
4. Пластун О. Л. Проблеми біржової діяльності в Україні та варіанти їх вирішення / О. Л. Пластун // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. - 2013. - Вип. 37. - С. 134-139.: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pprbsu_2013_37_16

Вернуться назад