DataLife Engine > Фінанси підприємств 2011 > Форліта Х. Формування ефективної дивідендної політики підприємства

Форліта Х. Формування ефективної дивідендної політики підприємства


3-10-2011, 21:50. Разместил: Христина Форліта
УДК 336
© Форліта Х., 2011
ЛНУ імені Івана Франка

Формування ефективної дивідендної політики підприємства

Актуальність теми. Розвиток акціонерної форми власності та фондового ринку в Україні в потребує вдосконалення теоретичної бази регулювання та оптимізації корпоративних відносин. Показником ефективності функціонування акціонерних товариств (АТ) виступає їх дивідендна політика, що характеризує розподіл прибутку підприємства. Формування ефективної дивідендної політики АТ передбачає встановлення розміру дивідендних виплат на рівні, що, з одного боку, задовольняє права акціонерів на частину прибутку АТ, а з іншого – дозволяє сформувати достатній обсях власних інвестиційних ресурсів для подальшого розвитку підприємства.
Проблеми формування дивідендної політики було широко розглянуто у працях зарубіжних вчених, серед яких найбільш відомими є М. Бейкер, А. Е. Бернардо, Ф. Блек, Е. Джонсон, Дж. Лінтнер, М. Х. Міллер, Р. Тейлер, А. Франклін, Х. Шефрін, Р. Шиллер, М. С. Шоулс. Серед українських вчених дану проблему досліджували C. В. Богачов, І. П. Васильчук, О. Ф. Вожжова, І. М. Волик, С. І. Головко, О. Б. Денис, Л. П. Довгань, З. Б. Дрогомирецька. Їхні наукові розробки присвячені економії коштів на споживанні при розподілі прибутку АТ в умовах дефіциту власних інвестиційних ресурсів на вітчизняних підприємствах, а також підвищенню корпоративного іміджу підприємства через виплату дивідендів.
Проте, незважаючи на значну кількість досліджень актуальною залишається проблема впливу дивідендної політики підприємства на його інвестиційну привабливість та ціну акцій на фондовому ринку, а отже і можливості підприємств залучати максимальний обсяг інвестиційних ресурсів фінансового ринку. Можливості ці залежать від формування ефективної дивідендної політики підприємством.
Метою дослідження є процес формування ефективної дивідендної політики АТ.
Дивідендна політика – є результатом внутрішніх управлінських рішень акціонерного товариства. Є дві характеристики, через які можна оцінити ефективність роботи акціонерного товариства: рівень виплат та їх регулярність і вартість корпоративних прав на вторинному ринку [2] .
При розробленні ефективної дивідендної політики компанії необ¬хідно взяти до уваги певні критерії: потреба компанії у фінансових ресурсах, ліквідність активів, можливість використання залучених коштів, обмеження з боку кредиторів, використання планових показників дивідендного виходу, можливості виплати додаткових дивідендів, виплати дивідендів у формі додаткових акцій, використаний інструменту дрібнення акцій [4] .
Формування ефективної дивідендної політики підприємства передбачає визначення такого розміру дивідендних виплат, який при задоволенні прав акціонерів на частину прибутку АТ забезпечить наявність достатнього обсягу інвестиційних ресурсів як внутрішніх, так і зовнішніх, не порушить фінансового стану підприємства та сприятиме ефективній взаємодії учасників корпоративних відносин.
Ефективна дивідендна політика має бути розроблена з урахуванням інтересів всіх учасників корпоративних відносин, до яких належать власники підприємства - акціонери, наймані менеджери - правління АТ, а також інвестори і кредитори підприємства.
У періоди стабільної економічної ситуації інвестори віддають перевагу підприємствам, що сплачують дивіденди. Це свідчить про їх високу корпоративну культуру, прозорість роботи та відповідність доходів власників результатам діяльності АТ. Проте, в періоди економічного росту виплата дивідендів може бути розцінена негативно, оскільки дивідендні виплати сприйматимуться як проїдання інвестицій, що могли б бути вкладені в проекти з високою дохідністю. В будь-якому разі рішення про виплату дивідендів не повинно загрожувати економічній безпеці підприємства [1].
Сума нарахованих дивідендів за даними фінансової звітності в 2010 році становила 19,08 млрд грн. За підсумками 2010 року акціонерні товариства сплатили дивіденди на загальну суму 175,76 млрд грн, що порівняно з 2009 роком більше на 175,06 млрд грн. [3].
За результатами дослідження можна зробити висновок, що стабільна та прозора дивідендна політика виступає запорукою позитивного корпоративного іміджу підприємства. Проте регулярно виплачує дивіденди досить незначна кількість АТ, порушуючи при цьому права частини акціонерів на частку у прибутку АТ, що призводить до зниження інвестиційної привабливості акцій на фондовому ринку.
Зауважимо, що не всі підприємства можуть підвищити попит на власні акції шляхом виплати дивідендів.
Висновки. Застосовувати дивідендні виплати для підвищення інвестиційної привабливості акцій здатні підприємства, структура власності яких не сприяє захисту прав міноритарних акціонерів, розмір виплачених дивідендів забезпечує високу рентабельність балансової вартості акції. При цьому підприємство має бути спрямоване на стратегічний розвиток, а його продукція характеризуватися високою конкурентоздатністю. Формування дивідендної політики в сучасних умовах має здійснюватися відповідно визначеного розміру дивідендних виплат, що задовольняє очікування акціонерів і потенційних інвесторів, забезпечує підвищення ринкової вартості підприємства і залучення додаткових інвестиційних ресурсів без ризику погіршення його фінансового стану і зміни структури власності.
Список використаних джерел:
1. Дмитрієв І. А. , Федотова К. О. Формування дивідендної політики акціонерних товариств: [монографія]. – Харків, 2010. 195 с.
2. Ковальова В. Дивіденди: платити чи ні? // Урядовий Кур’єр. – 2010. - №96.
3. Річний звіт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за І квартал 2011 рік. – К. ДКЦПФР, 2009. – Режим доступу: http://www.ssmsc.gov.ua.
4. Швиданенко Г. О., Шевчук Н. В. Управління капіталом підприємства: Навч. посібник . – К., 2007. – 436 с.

Вернуться назад