DataLife Engine > Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 > Судомир М.Б. Регулювання валютних курсів в умовах фінансової кризи

Судомир М.Б. Регулювання валютних курсів в умовах фінансової кризи


15-11-2011, 23:00. Разместил: Судомир М.Б.
УДК 336
© Судомир М.Б., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-47с

Регулювання валютних курсів в умовах фінансової кризи


Постановка проблеми. Світова фінансова криза, яка розпочалась у 2007 році зачепила та дистабілізувала економіки більшості країн світу. Україна, яка відноситься до числа цих країн також відчула наслідки цієї кризи. Глобалізація економічних процесів, швидка інтеграція національних фінансових ринків, серед цих факторів валютний чинник стає одним з основних елементів виходу з фінансової та економічної кризи.[3;c.233] Як показує практика роль валютного курсу вже давно вийшла за межі обслуговування зовнішньо-торговельних операцій. Прогнозування валютних курсів є невід'ємною складовою підтримання стабільності макроекономічної політики держави. Достовірний прогноз забезпечує оптимізацію використання ресурсів, максимізує прибуток як приватних підприємств так і державних установ, які зздійснюють операції з валютою.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам щодо ефективності регулювання валютних курсів, динаміки обмінного курсу, особливо під час фінансових криз, присвячено дослідження багатьох як вітчизняних,так і зарубіжних науковців. Зокрема, О.Береславська вважає, що «валютні обмеження є досить оперативним інструментом валютно-курсового регулювання. Вони мають здатність до швидкого встановлення і відміни взалежності від ситуації на валютному ринку» [1;c. 201]. Ще один науковець Л. Красавіна у своєму дослідженні прийшла до висновку, що «валютні обмеження відрізняються дискримінаційним характером, оскільки сприяють перерозподілу валютних цінностей на користь держави і великих підприємств за рахунок дрібних і середніх підприємців, ускладнюючи їм доступ до іноземної валюти» Також дослідженням динаміки обмінного курсу в макроекономічний умовах займалися : А. Гальчинський, Н. Горський, В. Козюка, Г. Дженкінс, моделі прогнозування курсу розглядаються у роботах Н. Костіна, О. Пасічника, С. Нісона, класифікація економічних факторів за ступенем впливу на обмынний курс є темою досліджень С. Гренджера, Дж. Шваґера, Л. Вільямса, В. Бурлачкова.
Виклад основного матеріалу: Сучасні дослідження вчених щодо системи валютного регулювання низки країн світу дають змогу зробити висновок, що в індустріально розвинутих країнах, де національна валюта є повністю конвертована,вона має високу ліквідність і також виконує функцію засобу платежу як на світових товарних так і на фінансових ринках. Центральний банк використовує ринкові,тобто економічні або прямі методи задля підтримки потрібної курсової динаміки. Валюта цих країн є стійкою щодо наслідків фінансових криз, а якщо і відбувається певний негативний вплив, тобото девальвація національної валюти,то вона не суттєво вплине на економічні процеси в державі. У країнах з нерозвинутою ринковою економікою (перехідна та трансформаційна економіка), національна валюта є неповністю конвертована, тобто визначається низькою ліквідністю, а сфера її обігу - тільки в межах держави,а органи монетарної влади використовують в основному неринкові (адміністративні) методи регулювання. Це пов'язують з тим, що неконвертована валюта дуже вразлива до будь-яких фінансових та економічних криз і має тенденцію до знецінення. Надзвичайно стрімка девальвація валюти спостерігається в країнах, де економіка є відкритою і дуже чутливою до руху міжнародних потоків капіталу.[4;c.108] Україна є однією з цих країн, валюта якої на сучасному етапі знецінена. Це запорука того,що надаючи стабілізаційний кредит Міжнародний валютний фонд висунув до Національного банку України вимогу введення політики гнучкого курсоутворення та обмеження втручання НБУ в його курсоутворення, шляхом валютних інтервенцій. Тобто це означала введення певної лібералізації національного валютного ринку,яка має різні наслідки для валют. Для сильної валюти це приносить тільки позитивний результат,а внутрішня – програє,тобто її курс стає залежним. Таким чином НБУ змушений провести обмеження на операції з купівлі - продажу іноземної валюти.[2;c.174]
Висновки: Тому можна зробити висновок, що для стабілізації ситуації на валютному ринку доцільно з однієї сторони - підвищення рівня захисту заощаджень громадян від падіння валютних курсів, а з іншї - захист інтересів суб'єктів підприємництва від підвищення валютного курсу по відношенні до гривні. Для виконання цього завдання, громадянам необхідно зберігати кошти в банках та страхувати валютні резерви від зниження курсу валют, а державі - використовувати валютні резерви з метою стабілізації валютних курсів.
Список використаних джерел:
1. Береславська О.І. Інструменти валютно-курсового регулювання та їх дієвість: світовий досвід і вітчизняна практика // Механізми грошового та фондового ринків і їх вплив на розвиток економіки України /За ред. чл.-кор. НАН України А.І. Даниленка. – К.: Фенікс, 2008. – Т. 2. – С. 196–206.
2. Богомаз Г.О. Інституційні засади функціонування сучасного валютного ринку // Регіональна економіка. – 2008. – № 4. – С. 169-176.
3. Корнєва І.В. Регулювання валютного курсу в умовах світової фінансової кризи // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 8. – С. 233-237.
4. Нідзельська І.А. Передумови запровадження в Україні режиму плаваючого валютного курсу // Економіка та регіони. Науковий вісник ПНТУ ім. Ю. Кондратюка. – 2008. – № 4. – С. 106-110.

Вернуться назад