DataLife Engine > Чинники формування інститутів фінансового ринку > Міджак О.М. Місце та роль Української асоціації інвестиційного бізнесу в інфраструктурі фінансового ринку

Міджак О.М. Місце та роль Української асоціації інвестиційного бізнесу в інфраструктурі фінансового ринку


22-12-2011, 14:25. Разместил: Міджак О.М.
УДК 336
© Міджак О.М., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-47с

Місце та роль Української асоціації інвестиційного бізнесу в інфраструктурі фінансового ринку

Галузь управління активами інституційних інвесторів все ще відчуває наслідки фінансово-економічної кризи 2008-2009 років. Однак, не можуть залишатись поза увагою позитивні тенденції на шляху оздоровлення: почала відновлюватися довіра між учасниками ринку, поступово повертаються інвестори, формуються нові фонди, створюються нові інструменти, збільшуються обсяги біржової та позабіржової торгівлі. За таких обставин важливу роль відіграють саморегулівні організації ринку цінних паперів, які об'єднують професійних учасників ринку за видами діяльності, а саме: реєстраторів, торговців, зберігачів та депозитаріїв, а також інвестиційних керуючих. Саморегулівні організації створюються з метою забезпечення ефективного регулювання та контролю за їх учасниками, що за обсягом і якістю є значно результативнішими за наглядову діяльність, обмежену державою.
Метою нашої роботи є ознайомлення із діяльністю Української Асоціації інвестиційного бізнесу, як саморегулівної організації компаній з управління активами, виокремлення її місця та ролі у інфраструктурі фінансового ринку.
Проблематикою саморегулювання фінансового ринку, дослідженням ефективності діяльності саморегулівних організацій займаються як службовці державних органів, фахівці ринку, так і вітчизняні вчені-економісти. Серед них: М. Бурмака, П. Гориславець, І. Дорошенко, О. Желєзов, С. Міщенко, С. Мошенський, П. Науменкова та інші. Також особливий внесок у цій сфері зробили такі російські і західні вчені та економісти як П. Лансков, Я. Міркін, В. Рубцов, А. Рот, Б. Борн, М. Хьюїт, Р. Бернард.
В юридичній літературі домінує думка, що контроль, який здійснюється саморегулівними організаціями над діяльністю своїх членів, є більш жорстким і ефективним, у порівняння із державним регулюванням. При цьому держава, як правило, віддає частину своїх повноважень і функцій з нагляду та регулювання ринку саморегулівним організаціям, щоб професійні оператори ринку самі встановлювали для себе правила гри і здійснювали контроль за їх виконанням.
Сьогодні, Українська Асоціація інвестиційного бізнесу є єдиною в Україні саморегулівною недержавною організацією, якій держава делегувала частку своїх повноважень, визначивши їх в Законі України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» від 15.03.2001 № 2299-III [1].
УАІБ заснована в квітні 1995 року і є однією з найстаріших професійних організацій учасників фондового ринку, заснованою на засадах саморегулювання, рівноправності, вільного волевиявлення і спільності інтересів своїх членів [4].
Метою заснування та діяльності УАІБ є:
• забезпечення високого професійного рівня діяльності учасників ринку цінних паперів;
• представництво членів саморегулівної організації та захист їх професійних інтересів;
• інформування своїх членів стосовно законодавства про цінні папери та змін, що вносяться до нього;
• вдосконалення нормативно – правової бази ринку цінних паперів;
• упровадження ефективних механізмів розв’язання спорів між членами саморегулівної організації та між членами саморегулівної організації та їх клієнтами, дотримання етичних норм та правил поведінки;
• сприяння в організації фінансового моніторингу компаніями з управління активами у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
Вищим органом УАІБ є Загальні збори, які проводяться не рідше одного разу на рік. Керівними органами УАІБ є Рада Асоціації, яка обирається Загальними зборами терміном на два роки. Виконавчим органом Асоціації є Дирекція. Для виконання своїх функцій Асоціація також має Ревізійну комісію, Дисциплінарний комітет, а також інші спеціалізовані комітети і комісії.
Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу (УАІБ) є добровільною недержавною некомерційною організацією, що об'єднує усі компанії з управління активами в Україні.
Компанія з управління активами (КУА) - це юридична особа, яка здійснює професійну діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування на підставі ліцензії, яку видає Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, і не може поєднувати цю діяльність з іншими видами професійної діяльності на ринку цінних паперів.
Інститути спільного інвестування (ІСІ) – це інвестиційні фонди, в яких акумулюються кошти інвесторів для подальшого отримання прибутку через вкладення їх у цінні папери інших емітентів, корпоративні права та нерухомість.
У більшості розвинених країн світу інститути спільного інвестування складають гідну конкуренцію банкам та іншим фінансовим інститутам. Найбільшого поширення інвестиційні фонди набули у Великобританії і США. Нині більше половини американських домогосподарств є вкладниками того чи іншого інвестиційного фонду.
Щодо України, то Інститути спільного інвестування – це нова для вітчизняного інвестора практика, що, на жаль, поки не набула значного поширення через недостатню проінформованість щодо діяльності ІСІ і перспектив їх розвитку.
З цієї точки зору, Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу (УАІБ) здійснює вагомий внесок у їх становлення і розвиток.
Сприяння створенню позитивного іміджу КУА, підвищенню обізнаності потенційних клієнтів щодо послуг та продуктів КУА реалізується Українською Асоціацією Інвестиційного Бізнесу шляхом [2]:
1. збільшення обсягів інформації про результати діяльності КУА та ІСІ, запровадження нових форм інформування потенційних клієнтів, підвищення якості аналітичних даних про розвиток ринку послуг з управління активами.
Так, за даними УАІБ станом на 12.12.11 на українському ринку налічувалось 339 КУА та 1253 ІСІ із сукупними активами у сумі близько 130 млрд. грн..
2. активної співпраці зі ЗМІ, регулярного інформування представників владних структур та широкої громадськості щодо актуальних питань розвитку інвестиційного бізнесу); участі у заходах органів державної влади з питань підвищення фінансової грамотності населення, популяризації інвестицій в інструменти та інститути фондового ринку.
З цією метою УАІБ тісно взаємодіє з органами державного регулювання у сфері інвестиційного бізнесу, зокрема, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг, Фондом державного майна; розвивається співробітництво з Українським товариством оцінювачів, Товариством фінансових аналітиків; налагоджена співпраця з Українським інститутом розвитку фондового ринку, Міжнародним інститутом бізнесу, Київським інститутом інвестиційного менеджменту. Міжнародними партнерами УАІБ є Федерація об'єднань Асоціацій Інвестиційних компаній Європи (FEFSI), а також кореспондентські стосунки з Асоціаціями інвестиційних компаній у кожній Європейській країні, Європейська Асоціація венчурного капіталу, Центр колективних інвестицій, Російська Асоціація Венчурного капіталу, Міжнародна фінансова корпорація.
У сфері розвитку діяльності з управління активами УАІБ сприяє розширенню лінійки фондів та спектра інструментів для інвестицій активів ІСІ через розширення меж законодавчого регулювання інвестиційних обмежень для ІСІ з метою запровадження нових видів фондів для масового інвестора; удосконалення вимог до диверсифікації та хеджування активів ІСІ з використанням похідних цінних паперів, неемісійних цінних паперів та операцій РЕПО; розширення кола біржових цінних паперів шляхом допуску окремих цінних паперів до лістингу за умови їх розміщення (обігу) виключно cеред кваліфікованих інвесторів; розвиток ринку боргових цінних паперів шляхом ініціювання запровадження «довгих» (3-5 річних) боргових фінансових інструментів (державних та корпоративних облігацій) та концесійних (інфраструктурних) облігацій для реалізації програм державно-приватного партнерства, створення дієвого механізму реалізації прав за конвертованими облігаціями; розвиток кооперації між учасниками інвестиційного бізнесу шляхом співпраці КУА для створення фондів фондів [3].
Також Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу активно працює задля активізації міжнародного співробітництва та бізнес-контактів, розширення міжнародного співробітництва, розповсюдження інформації про можливості інвестування в Україну та врахування досвіду діяльності аналогічних іноземних інституцій у практиці роботи КУА.
Отже, на сучасному етапі розвитку вітчизняного фінансового ринку, основні зусилля УАІБ, як саморегулівної організації компаній з управління активами, мають бути спрямовані на зміцнення засад здійснення професійної діяльності, підвищення впливу Асоціації на законотворчий процес, розширення сфери послуг з управління активами та формування стійкого попиту клієнтів на ці послуги, впровадження професійних стандартів роботи, створення позитивного іміджу КУА, підвищення обізнаності потенційних клієнтів щодо послуг та продуктів КУА. Всі ці заходи покликані сприяти розвитку інвестиційного бізнесу в Україні, адже зростання ролі окремих структур фінансового ринку, саморегулівних організацій зокрема, веде до підвищення ефективності всієї системи загалом.
Література:
1. Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» від 15.03.2001 № 2299-III [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2299-14
2. Напрямки розвитку Української асоціації інвестиційного бізнесу у 2011-2012 роках / Програма діяльності та розвитку УАІБ [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.uaib.com.ua/files/articles/1413/46_4.doc
3. Основні результати діяльності УАІБ за 3 квартал 2011 року / Звіти УАІБ [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.uaib.com.ua/aboutassoc/vectors/about_association/153806.html
4. Офіційний веб-сайт ДКЦПФР [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ssmsc.gov.ua/fund/sro

Вернуться назад