Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
25-01-2012, 22:39

Щуревич О. Акції та їх особливості

Категорія: Якість фінансових послуг та інструментів

УДК 336
© Щуревич О.І., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-42с

Акції та їх особливості

Цінні папери, біржа, фондовий ринок — слова, які непомітно ввійшли в наш обіг. Кожна освічена людина повинна мати уяву про такі, ще кілька років тому малознайомі більшості терміни.
Створення акціонерних товариств, підприємств з участю іноземного капіталу, асоціацій, корпорацій, а також розвиток міжнародних економічних зв’язків України, як самостійної держави, потребує певного підходу до всього процесу господарської діяльності з метою підвищення раціонального і більш ефективного використання ресурсів виробництва, для виявлення негативних і позитивних факторів роботи підприємства.
З розвитком ринкових відносин в практиці господарської діяльності підприємств всіх форм власності широке розповсюдження отримали фінансові активи, тобто цінні папери.
Для того, щоб орієнтуватися в різноманітності цінних паперів, необхідно розбиратися в їх економічному призначенні, умовах випуску і обігу, можливих варіантах отримання доходу.
Цінні папери - це грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам.
Відповідно до чинного законодавства в Україні можуть випускатися такі види цінних паперів:
 акції;
 облігації внутрішніх державних і місцевих позик;
 облігації підприємств;
 казначейські зобов'язання держави;
 ощадні сертифікати;
 приватизаційні чеки;
 векселі.
Дамо детальнішу характеристику одним з основних видів пайових цінних паперів, а саме акціям.
Відповідно до ст. 4 Закону України «Про цінні папери і фондову біржу», акція - цінний папір без установленого терміну обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в ньому, права на участь в управлінні ним, а також на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду й на участь у розподілі майна в разі ліквідації акціонерного товариства.
Акції виконують три головних завдання: по-перше, вони випускаються під час організації акціонерного товариства, щоб забезпечити йому визначений «стартовий» капітал (перша емісія); по-друге, з допомогою їх випуску залучаються додаткові ресурси в ході функціонування товариства (друга й наступна емісії); по-третє, вони випускаються для обміну для злиття з іншою компанією.
Акції можуть мати номінальну, емісійну, балансову, конверсійну, ліквідаційну, ринкову вартість та курс.
Від придбаних акцій можна отримати доходи за рахунок трьох джерел: від дивідендів, від підвищення ринкової вартості цінних паперів і від збільшення кількості акцій у результаті їхнього дроблення.
Акціонерне товариство може випускати акції різних видів, що відповідають його інтересам.
Акції можуть бути іменними та на пред'явника, привілейованими та простими.
Обіг іменної акцїї фіксується у книзі реєстрації акцій, що ведеться товариством. До неї має бути внесено відомості про власника, час придбання акцій, а також кількість таких акцій у кожного з акціонерів.
По акціях на пред'явника у книзі реєстрації зазначається їх загальна кількість.
Привілейовані акції дають власнику переважне право на одержання дивідендів, а також на пріоритетну участь у розподілі майна акціонерного товариства у разі його ліквідації. Власники привілейованих акційне мають права брати участь в управлінні акціонерним товариством, якщо інше не передбачене його статутом.
Привілейовані акції можуть випускатись із фіксованим у процентах до їх номінальної вартості щорічно виплачуваним дивідендом. Виплата дивідендів провадиться у розмірі, зазначеному в акції, незалежно від розміру одержаного товариством прибутку у відповідному році. У тому разі, коли прибуток відповідного року є недостатнім, виплата дивідендів по привілейованим акціям провадиться за рахунок резервного фонду. Згідно Закону України "Про господарські товариства", номінальна вартість привілейованих акцій не повинна перевищувати 10% статутного фонду товариства.
Проста акація дає право голосу (за принципом: одна акція - один голос), однак не гарантує отримання дивідендів. Розмір дивідендів залежить від обсягів отриманого прибутку та відповідних рішень акціонерів.
Акція може випускатись як в документарній, так і в бездокументарній формах - у вигляді відповідних записів на рахунках. При документарній формі випуску акцій можлива їх зміна сертифікатом, який є свідоцтвом про володіння вказаною в ньому особою певною кількістю акцій. При повній оплаті акцій акціонер отримує один сертифікат на всю кількість придбаних ним акцій.
Акція повинна містити такі реквізити: фірмове найменування акціонерного товариства та його місцезнаходження, найменування цінного паперу - "акція", її порядковий номер, дату випуску, вид акції та її номінальну вартість, ім'я власника (для іменної акції), розмір статутного фонду акціонерного товариства на день випуску акцій, а також кількість акцій, що випускаються, строк виплати дивідендів та підпис голови правління акціонерного товариства або іншої уповноваженої на це особи, печатку акціонерного товариства.
Отже, акція - пайовий цінний папір, який випускає акціонерне товариство. Акції, як фінансові інструменти, набувають все більшого впливу на економіку країни, через них відбувається перерозподіл матеріальних ресурсів.
Список використаних джерел:
1. Закон України «Про цінні папери і фондовий ринок» від 23.02.06
2. Закон України «Про господарські товариства» від 15.12.2009
3. Шелудько В. М. Фінансовий ринок: Підручник. – Київ. – Знання, 2008. -535с.
4. Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. — 2-ге вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ, 2002. — 240 с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.
<
Павло Іванович

28 января 2012 11:24

Информація до коментаря
  • Група: Гости
  • ICQ: --
  • Реєстрація: --
  • Публікацій: 0
  • Коментарів: 0
1. АТ може випускати лише іменні акції!
2. Так як акції зараз випускаються в бездокументарній формі, то й обліковуються вони в депозитарній системі. Навіть за документарної форми обігу акцій в переважних випадках реєстр власників вів реєстратор, а не саме АТ, хоча за умов дотримання встановленої НКЦПФР кількості акціонерів реєстроутримувачем могло виступати й АТ.
3. Власники привілейованих навпаки не беруть участь в управління, якщо інше не передбачено.
4. Або ця стаття не 2011 або хз... ще в 2008 був прийнятий ЗУ "Про АТ", а тут ще ЗУ "Про ГТ"
5. Акції згідно ЗУ "Про АТ" випускаються лише в бездокументарній формі"

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^