Стратегічні орієнтири » Стратегічне управління фінансами » Кравець Р.А. Використання математичних методів прогнозування у виборі оптимальної структури джерел фінансування корпорації в сучасних умовах
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
1-03-2012, 22:00

Кравець Р.А. Використання математичних методів прогнозування у виборі оптимальної структури джерел фінансування корпорації в сучасних умовах

Категорія: Стратегічне управління фінансами

УДК 336
© Кравець Р.А., 2012
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-52с

Використання математичних методів прогнозування у виборі оптимальної структури джерел фінансування корпорації в сучасних умовах

Процес зародження і перебігу будь якого кризового явища практично в усіх господарських системах безпосередньо залежить від ефективності діяльності управлінського персоналу відповідної системи. В останні роки спостерігається загострення фінансових проблем більшості корпорацій, що загрожує банкрутством значній їх частині. Однією із основних причин фінансових проблем корпорацій є помилкова структура наявних пасивів. У зв’язку з цим, дослідження методів вирішення цієї проблеми є надзвичайно важливим кроком для фінансового оздоровлення підприємств. Важливим фактором, необхідним для оптимізації структури джерел фінансування, є наявність прогнозної інформації про майбутні процеси та явища. Відповідно, необхідним є дослідження методів фінансового прогнозування для одержання максимально точної прогнозної інформації. Зокрема у цій роботі особливо детально ми розглянемо математичні методи фінансового прогнозування.
В сучасних умовах розвиток усіх господарюючих систем залежить від ефективності управління. Управління, як складова господарського процесу, займає провідну роль в сукупності факторів, що забезпечують досягнення поставлених цілей в умовах обмеженості ресурсів. Етапи, які включає процес управління наведені на рисунку 1.

Кравець Р.А. Використання математичних методів прогнозування у виборі оптимальної структури джерел фінансування корпорації в сучасних умовах
Рис. 1. Етапи процесу управління
Відповідь на запитання про оптимальну структуру джерел фінансування корпорації не є універсальною для усіх корпорацій, оскільки одні і ті самі фактори по різному впливають на різні компанії. У зв’язку з цим, процес вивчення оптимальної структури джерел фінансування, зосереджений на наданні, в універсальному вигляді, лише рекомендаційних значень. При цьому, фактичний процес формування оптимальної структури джерел фінансування корпорації використовує ці значення, як напрям руху змін загальної структури капіталу, але остаточний розподіл капіталу здійснюється у відповідності із обставинами діяльності компанії, а також її внутрішніми можливостями.
Структура джерел фінансування корпорації має наступний вигляд:
1. Сплачений капітал.
2. Нерозподілений прибуток.
3. Короткострокові зобов’язання.
4. Довгострокові зобов’язання.
Компанії, які володіють кращою структурою джерел фінансування, володіють рядом переваг, зокрема:
1. Такі компанії характеризуються вищим рівнем фінансової стійкості.
2. Відбувається формування стабільного господарського процесу.
3. Рівень оптимізації джерел фінансування, демонструє здатність компанії адаптуватись у зовнішньому середовищі.
4. Завдяки ефективній організації джерел фінансування прибутковість і рентабельність компанії є значно вищою.
5. Якість структури джерел фінансування корпорації безпосередньо впливає на її вартість.
6. Та інші.
На шляху формування оптимальної структури джерел фінансування стоять такі перешкоди:
1. В процесі аналізу різних складових капіталу стає очевидним, що вартість різних видів капіталу може значно відрізнятись. Відповідно компанія, яка одержить необхідний обсяг фінансових ресурсів, за нижчою ціною, ніж у її конкурентів, володітиме хорошими перспективами розвитку власної діяльності.
2. Вартість різних складових капіталу є динамічним показником, у зв’язку з чим перед корпорацією стоїть проблема визначення доцільності залучення певних джерел коштів у часі. Так, на перший погляд привабливі джерела фінансування сьогодні, можуть призвести в майбутньому до зростання витрат на покриття боргових зобов’язань чи формуванні дефіциту фінансових ресурсів, через нестабільність фінансування.
Відповідно перед корпорацією стоїть завдання вибору ефективного джерела фінансування, вирішити яке є можливим виключно за наявності повної та достовірної інформації, зокрема прогнозної.
Надзвичайно важливе місце займає етап прогнозування і планування діяльності, оскільки саме на цьому етапі відбувається використання одного з основних інструментів управління, а саме прогнозування, зокрема фінансового прогнозування, яке дозволяє визначити майбутні тенденції і показники на основі яких формується стратегія подальшого розвитку, яка включає систему планів необхідних для функціонування відповідної системи господарювання.
Фінансове прогнозування - це передбачення ймовірного фінансового стану держави, галузі, підприємства, обґрунтування показників фінансових планів.
Фінансове прогнозування передбачає формування прогнозної інформації, про таку складову господарювання як фінансові ресурси. Фінансові ресурси є основною складовою фінансового потенціалу, тому існування інформації про можливий майбутній обсяг фінансових ресурсів, про їх витрати чи надходження дозволить раціонально організувати потоки фінансових ресурсів, забезпечивши максимально ефективне використання фінансового потенціалу. Але на шляху фінансового прогнозування стоїть багато перешкод, зокрема:
1. Мінливість обставин – проявляється у нестабільності світових економічних процесів, непередбачуваності природних катаклізмів, нестабільності законодавчої бази, обмеженості ресурсів. Така мінливість негативно впливає на точність фінансових прогнозів.
2. Недостатня інформація – відсутність необхідної інформації про процеси, що відбуваються в економіці, про зміни, що в ній відбулись, підвищують рівень ризику використання фінансових прогнозів, оскільки використання неточних і помилкових прогнозів може призвести до значних фінансових проблем систем господарювання.
3. Суб’єктивні чинники – до неточності прогнозів можуть спричинити суб’єктивні судження, які в той чи інший спосіб впливають на процес фінансового прогнозування. Вплив таких факторів не дозволяє повною мірою використати усі переваги фінансового прогнозування, як інструмента здійснення ефективного управління.
4. Непередбачувані фактори – Економічні процеси складаються із значної кількості причинно-наслідкових зв’язків. В процесі фінансового прогнозування відбувається виділення факторів, які здійснюють основний вплив на перебіг аналізованого процесу. При цьому, відбувається упущення впливу частини факторів, що може призвести до погіршення якості прогнозування.
5. Та інші.
У зв’язку з існуючими перешкодами існує певний ризик використання фінансових прогнозів. Для здійснення фінансового прогнозування використовують різноманітні методи, кожен з яких в певній мірі нівелює деякі із перешкод і ризиків, які постають на шляху використання фінансового прогнозування в процесі управління.
Основні методи фінансового прогнозування поділяють на:

Кравець Р.А. Використання математичних методів прогнозування у виборі оптимальної структури джерел фінансування корпорації в сучасних умовах

Рис. 2. Основні групи методів фінансового прогнозування
Групу суб’єктивних методів ще називають експертними. Методи цієї групи належать до найпростіших методів прогнозування, які базуються на суб’єктивних оціночних судженнях експертів. Експертами для участі в опитуваннях обираються провідні фахівці відповідних галузей, і на основі їх уявлень формується система прогнозних суджень. Так, за допомогою опитувань, визначаються планові показники та оцінюються явища, що відбуваються в економіці. Відповідно, основними чинниками прогнозування виступають кваліфікація, відповідальність, досвід, освіта, інтуїція та інші суб’єктивні судження осіб, що беруть участь в опитуванні.
Очевидним є значний недолік суб’єктивних методів фінансового прогнозування, а саме суб’єктивна оцінка окремих осіб. Така ситуація означає високий ризик помилкової оцінки, адже окрема особа робить оцінку в межах власних знань, уявлень і переконань, які можуть бути помилковими і не охоплювати всієї інформації. Помилковість прийнятого рішення надзвичайно негативно впливає на фінансову ситуацію господарських систем.
Екстраполяція передбачає використання статистичних даних, за допомогою яких визначаються закономірності і напрями розвитку економічних явищ. Для використання цього методу необхідно виходити з припущення, що тенденції, які діяли в минулому, діятимуть і в майбутньому. Таке припущення демонструє деяку обмеженість методів екстраполяції, оскільки не всі тенденції, що діяли в минулому, будуть діяти в майбутньому, а також в майбутньому можуть виникнути нові процеси. Незважаючи на ці недоліки, методи екстраполяції демонструють високу точність. Фактична точність прогнозу залежить від відносної стабільності економічних процесів, а тому за умов нестабільності необхідно обережно використовувати такі прогнози.
Суть казуальних або причинно-наслідкових методів полягає в тому, що визначаються взаємозв’язки між показниками і, на основі цього, прогнозуються майбутні показники.
Казуальне прогнозування складається з двох основних складових:
1. Детермінантне прогнозування;
2. Стохастичне прогнозування.
Детермінантне прогнозування необхідно використовувати, якщо існує пряма залежність між факторами і їх змінами. Тобто, зміна одного фактора повинна завжди викликати певну зміну іншого фактора. На основі такої взаємозалежності створюються майбутні прогнози. Основою стохастичного прогнозування є регресійний аналіз, який полягає у визначенні взаємозв’язків між середніми значеннями різних факторів.
Одними із найскладніших математичних методів прогнозування економіки є економетричні методи. Економетричні методи фінансового прогнозування - це сукупність математичних рівнянь, які визначають кількісні залежності процесів і явищ. Складність таких методів полягає в тому, що кількість математичних формул і рівнянь для прогнозування певного показника може сягати тисячі і більше. Тому використання економетричних методів має свої переваги, зокрема вони враховують значний обсяг факторів, що формує передумови підвищення точності фінансового прогнозування, але також існують недоліки, зокрема складність формування.
Розглянуті методи фінансового прогнозування відносять до сукупності класичних. В сучасному світі прогнозування не обмежується класичними методами. З розвитком інформаційних технологій удосконалились і методи прогнозування. Сьогодні найперспективнішими методами прогнозування вважаються системи штучного інтелекту, їх ще називають альтернативними. Особливістю систем штучного інтелекту є спроба технологічної імітації інтелектуальної діяльності людини. Важливою характеристикою таких систем, є здатність пошуку прихованих закономірностей в сукупності даних, така здатність називається Data Mining.
Data Mining - збірна назва, що використовується для позначення сукупності методів виявлення в даних раніше невідомих, практично корисних і доступних інтерпретації знань, необхідних для прийняття рішень у різних сферах людської діяльності.
Усі розглянуті групи методів фінансового прогнозування, крім суб’єктивних, в процесі їх використання ґрунтуються на математичних взаємозалежностях та моделях, у зв’язку з чим, вони відносяться до математичних методів прогнозування.
Основним завданням фінансового прогнозування на рівні підприємства є своєчасне одержання інформації, необхідної для вивчення та аналізу різноманітних явищ і процесів, основним призначенням якої є надання можливості адаптації до процесів, що відбуватимуться в майбутньому. Зокрема, фінансове прогнозування направлене на дослідження:
1. Потенціалу підприємства;
2. Тенденцій в розвитку підприємства;
3. Альтернативних варіантів розвитку;
4. Слабких сторін діяльності підприємства;
5. Необхідного рівня ресурсів на підприємстві;
6. Вхідних та вихідних грошових потоків.
Усі перелічені фактори надзвичайно сильно впливають на оптимальну структуру джерел фінансування корпорації, відповідно їх прогнозування володіє першочерговим значенням. При цьому, прогнозування цих показників є можливим суб’єктивними та математичними методами, але математичні методи позбавляють дослідження зайвого суб’єктивізму і ґрунтується виключно на математичних взаємозв’язках.
В сучасних умовах використання суб’єктивних методів є в значній мірі обмеженим і низько ефективним процесом. Це пов’язано з тим, що усі явища і процеси що відбуваються в світовій економіці є взаємопов’язаними, як наслідок це призводить до зростання значимості окремих подій. Відповідно суб’єктивні методи прогнозування, що базуються на знаннях певного експерта, чи експертів, володіють значним рівнем ризику, оскільки не охоплюють всієї сукупності факторів, а спираються лише на деякі.
Недолік надмірного суб’єктивізму знімають математичні методи, це є можливим за рахунок того, що основна увага при прогнозуванні зосереджується на внутрішньо економічних зв’язках, відображення яких здійснюється з допомогою математичних конструкцій.
Проблемою математичних методів прогнозування у минулому була їх надмірна складність у випадках необхідності прогнозування багатофакторних економічних процесів. Сьогодні ця проблема є значно менш помітною, оскільки із допомогою новітнього технічного забезпечення розрахунки надскладних математичних моделей реалізується за надзвичайно короткий термін. Така ситуація дозволила математичним методам прогнозування проникнути і поширитись в господарських системах різних видів.
Відповідно, потенціал математичних методів прогнозування у виборі оптимальної структури джерел фінансування корпорації, полягає у тому що:
1. Надають значний обсяг інформації, необхідної для аналізу структури джерел фінансування компанії.
2. Завдяки сучасним технологіям є можливим швидке одержання необхідної інформації.
3. В залежності від потреб корпорації є можливим врахування під час аналізу структури капіталу надзвичайно значного обсягу факторів, що впливають на майбутній розвиток подій.
4. Математичні методи прогнозування можуть використовуватись з метою прогнозування обсягу потреб капіталу, напряму їх використання, вартості капіталу і її тенденцій, макроекономічних змін та багатьох інших факторів, що впливають на структуру капіталу.
Попри всі переваги математичних методів прогнозування, необхідно зазначити, що можливості окремих корпорацій у їх використанні є дещо обмеженими, зокрема це пов’язано з тим, що окрема корпорація не має можливості розробляти власні математичні методи прогнозування, чи їх удосконалювати, а може лише використовувати уже готові продукти. Через це знижується можливість адаптації відповідного методу прогнозування до конкретної компанії і як наслідок відбувається зниження ефективності його використання. Також, значним недоліком є те, що корпорація не має можливості реалізувати в математичних методах власний досвід, що значно стримує можливості розвитку методів прогнозування.
Подолати ці перешкоди є можливим завдяки формуванні і функціонуванні спеціалізованих інститутів фінансового прогнозування. Спеціалізовані інститути фінансового прогнозування володіють такими перевагами:
1. Такий інститут володіє можливістю залучити висококваліфікованих працівників для використання різноманітних математичних методів прогнозування;
2. Завдяки спеціалізації інституту на прогнозуванні є можливим зменшити вартість фінансового прогнозування і відповідно здешевити процес оптимізації структури капіталу;
3. Є можливим використання спеціалізованого технічних засобів, це пов’язано з тим, що прогнозування є основною діяльністю інституту, як наслідок основна частина фінансових коштів спрямовуватиметься на забезпечення максимально сприятливих умов для прогнозування ;
4. Детальне дослідження історичного, а також використання власного досвіду. Завдяки такій характеристиці спеціалізований інститут зможе максимально вірно трактувати одержані показники та тенденції;
5. Такий інститут зацікавлений в якомога точнішому фінансовому прогнозі, оскільки саме точні фінансові прогнози формують імідж необхідний для подальшого ведення такої діяльності;
6. Також на рівні держави, інститут фінансового прогнозування дозволяє узгодити і врахувати фінансові прогнози різних сфер економіки, що дозволяє досягти максимального рівня їх точності.
7. Завдяки наявному висококваліфікованому персоналу є можливість розробки власних математичних методів прогнозування.
8. Та інші.
Відповідно очевидним є те, що потенціал математичних методів прогнозування значно зростає, якщо цією діяльністю займається певна особа, на постійній і спеціалізованій основі.
Використання математичних методів прогнозування у виборі оптимальної структури джерел фінансування корпорації в сучасних умовах є можливим і доцільним процесом, це пов’язано із високим рівнем ефективності цих методів прогнозування. Варто відзначити, що при здійсненні аналізу структури капіталу, прогнозна інформація є основною. Відповідно, математичні методи прогнозування, як найбільш точні і науково обґрунтовані, є одними із основних механізмів визначення оптимальної структури джерел фінансування корпорації. Також, варто відзначити, що максимально високу ефективність математичних методів прогнозування є можливим досягнути у випадку функціонування спеціалізованих фінансових інститутів.
Список використаних джерел
1. Бережная Е.В., Бережной В.И. Математические методы моделирования экономических систем: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 368с.;
2. Бородич С.А. Эконометрика: Учеб. пособие. – Минск: Новое знание, 2001. – 408 с. ;
3. Вітлінський В.В. Моделювання економіки: навч. посібник / В.В. Вітлінський. – К.: КНЕУ, 2003. – 408 с.;
4. Гроші. Фінанси. Кредит: навч.-метод. посібник / [Г.Г.Кірейцев, Н.М. Александрова, С.О.Маслова] / за ред.проф. Г.Г.Кірейцева. - Житомир: ЖІТІ, 2001. - 312 с;
5. Прогнозирование и планирование экономики; Учеб. пособие /Под общ. ред. В. И. Борисевича, Г. А. Кандауровой. — Минск; Интерпрессервис, 2001.;
6. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: навч. посібник. / Терещенко О. О. — К.: КНЕУ, 2003. — 554 с.;
7. Шабанов П.А. Методи наукового прогнозування та їх практичне застосування. М.: 2007.

Посилання: Використання математичних методів прогнозування у виборі оптимальної структури джерел фінансування корпорації в сучасних умовах

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^