Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2012 » Худа О. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 3974
  • Автор: orisya
  • Дата: 26-03-2012, 16:21
 (голосов: 0)
26-03-2012, 16:21

Худа О. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2012

Худа Оля, 2012
ЕКФм-61з
ЛНУ імені І. Франка
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

В умовах економічної глобалізації, коли у тій чи іншій частині світу час від часу спалахують валютні, банківські та фінансові кризи, загострюється питання щодо забезпечення у кожній країні стабільного економічного розвитку, який значною мірою залежить від надійності банківського сектору. Визначальними факторами при формуванні довіри з боку вкладників, партнерів, інвесторів до банків є фінансова стійкість та стабільний розвиток останніх.
Фінансова стійкість комерційних банків – принципове поняття, яке сьогодні постійно випливає при обговоренні тих чи інших аспектів функціонування банків і фінансової системи країни в цілому. Однак попри очевидну актуальність і практичну потребу у здійсненні аналізу фінансової стійкості вітчизняних банків, досвід такого аналізу залишається досить скромним, а наукові підходи з цієї тематики в Україні практично відсутні чи мають недосконалий характер 1.
Дослідженням даної проблематики займались як зарубіжні, так і російські та вітчизняні науковці. Зокрема аналізу, оцінці та шляхам забезпечення фінансової стійкості банків значну увагу приділили такі зарубіжні науковці як Е. Дж. Долан, Р. Дж. Кемпбелл, Р. Л. Міллер, П. С. Роуз, Дж. Ф. Сінкі, Дж. К. Ван Хорн. Ними обґрунтовано місце фінансової стійкості у фінансовому менеджменті, її показники та критерії. Також значні напрацювання російських науковців: Л. П. Бєлих, М. З. Бора, В. В. Іванова, С. І. Кумок, Ю. С. Маслєнченкова, Г. С. Панової, Л. С. Сахарової, О. Б. Ширінської, Г. Г. Фетисова, якими визначено основні фактори, методи оцінки й аналізу фінансової стійкості.
Даним аспектам приділили увагу й такі вітчизняні науковці як О. Д. Вовчак, О. В. Дзюблюк, Ж. М. Довгань, О. Д. Заруба, А. М. Мороз, М. І. Савлук – при розгляді загальних питань фінансового аналізу діяльності банків та менеджменту; В. В. Вітлінський, В. П. Пантелєєв та С. П. Халява, Н. М. Шелудько – при дослідженні теоретичних аспектів та проблем регулювання фінансової стійкості банків; Л. А. Клюско, С. А. Святко, Є. В. Склеповий, Л. Ю. Петриченко, Р. І. Шіллер – при визначенні складових стійкості, розгляді питань аналізу та оцінки фінансової стійкості банку; В. М. Кочетков – при обґрунтуванні методологічних та організаційних засад управління фінансовою стійкістю банків, хоча повністю розробленого та ефективно працюючого механізму забезпечення фінансової стійкості комерційного банку і до теперішнього часу не розроблено.
Основна проблема стійкості банків пов’язана з нестабільною економікою України, яка робить тільки перші кроки у напрямку відкритого суспільства з метою знайти своє місце у господарських відносинах світу. Ця проблема визначається насамперед стабільністю економічного середовища, яке оточує банк. Таким чином, ринкова категорія «фінансова стійкість банку» відображає фінансовий стан банківської установи в існуючому середовищі. Звідси можна виділити основні параметри фінансової стійкості банку: соціально-політична ситуація в країні, її загальноекономічний стан, стан фінансового ринку, внутрішня стійкість банківської установи, тому управління фінансовою стійкістю комерційного банку повинно здійснюватись через комплексний та системний механізм, що повинен адаптувати банк до можливих змін середовища та прогнозувати можливі пікові показники, які впливатимуть на позиції банківської установи на ринку.
Аналіз підходів до з’ясування сутності поняття фінансової стійкості комерційних банків дає підстави для висновків:
•фінансова стійкість комерційного банку не може характеризуватися лише набором певних показників (ліквідність, платоспроможність, прибутковість і т.д.), це результат, більш охоплюючого та детальнішого аналізу;
•численність й різноманітність аргументів, які числяться у спробах дати визначення поняттю фінансової стійкості комерційних банків, показує, що існує проблема формалізації фінансової стійкості, інакше достовірність отримуваної оціночної інформації виявиться суттєво заниженою;
•фінансова стійкість банку – це не конкретний числовий показник його діяльності, це – якісна характеристика спроможності комерційного банку стабільно функціонувати під впливом внутрішніх й зовнішніх факторів 3.
Отже, фінансова стійкість комерційного банку – це динамічна інтегральна характеристика спроможності банку як системи трансформування ресурсів та ризиків повноцінно виконувати свої функції з урахуванням наявного балансу економічних інтересів, витримуючи вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовища.
Фінансовий стан банку, його фінансова стійкість та стабільність залежать від результатів його діяльності. В ринковій економіці фінансова стійкість банку по суті відображає підсумковий результат його діяльності, при цьому, кінцеві результати цікавлять не тільки менеджерів та власників банку, але й його клієнтів/вкладників.
Для власників банку фінансова стійкість потрібна, щоб отримувати процентний дохід від вкладених в нього коштів, спостерігати прибутковість та рентабельність банку, а також для мінімізації рівня економічного ризику і можливості втрати своїх капіталів, що стосується вкладників та інших клієнтів банку, то їх в першу чергу цікавлять гарантії повернення вкладених коштів, висока процентна ставка, а також рівень ризику їх неповернення і співвідношення ризику із отриманою платою за користування коштами (відсотком).
Саме тому для банку важливим є проведення оцінки фінансової стійкості банку, спостереження за нею та управління нею при здійсненні фінансового менеджменту. Враховуючи недостатню стабільність багатьох вітчизняних комерційних банків, необхідно поставити основним завданням у стратегії розвитку кожного банку й банківської системи в цілому проблему фінансової стійкості та визначення факторів, що найбільшим чином на неї впливають.
Тому, можна запропонувати пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення управління фінансовою стійкістю комерційних банків в Україні, які охоплюють наступні положення:
1) пропозиції щодо розширення комплексу фінансових показників для оцінки фінансової стійкості банків, а саме введення до даного комплексу коефіцієнта збереженості й коефіцієнта стабільності клієнтської бази;
2) рекомендації щодо вдосконалення процесу управління банківськими ризиками, який має передбачати наступні етапи:
•ідентифікацію ризиків, яким піддається банк, класифікацію і ранжування ризиків;
•аналіз та оцінку ризиків, зокрема рівня окремих ризиків й інтеґральну оцінку сукупності ризиків;
•вимірювання та розроблення заходів щодо мінімізації ризиків;
•моніторинг та реалізація системи заходів для управління існуючими ризиками;
•контроль та кориґування впливу інструментів ризик-менеджменту;
3) пропозиції щодо вдосконалення системи державного регулювання і банківського нагляду, що спрямовані на підвищення надійності та фінансової стійкості вітчизняних банків, зокрема шляхом внесення відповідних змін у законодавчу базу, нормативні акти НБУ, зміни у порядку фінансового моніторингу комерційних банків із боку органів нагляду [2]..
На сучасному етапі розвитку господарських процесів необхідно враховувати безліч факторів, що невід’ємно пов’язані із супутніми процесами кредитно-грошового обігу, зокрема:
•фінансова стійкість банків визначається зовнішніми та внутрішніми факторами. Зовнішні фактори відіграють важливу роль у регулюванні фінансового стану, до них відносяться: соціально-економічна ситуація у державі, правові аспекти безпеки банківської діяльності, стан кредитного ринку, грошова кредитна політика НБУ та фінансова політика держави;
•найбільшого впливу фінансова стійкість банків зазнає від внутрішніх факторів, які є визначальними при формуванні основних фінансово-економічних показників і які визначають в кінцевому рахунку капітальну, ресурсну, комерційну та організаційно структурну стійкість банків.
Підйом фінансової активності економічних суб’єктів, який характеризується збільшенням їхніх факторних доходів, спричинює інтенсивніший кругообіг грошових потоків у економічній сфері. В свою чергу, зростання доходів усіх секторів економіки стимулює розвиток банківських установ.
Список використаних джерел:
1.Левицький В.В. Управління фінансовою стійкістю комерційного банку [Елекронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vcndtu/2011_50/36.htm
2.Михайлюк Р. В. Механізм управління фінансовою стійкістю комерційних банків [Елекронний ресурс] – Режим доступу:http://librar.org.ua/sections_load.php?s=business_economic_science&id=285
3.Олійник А. В., Сущук Г. С. Управління фінансовою стійкістю банків/ Олійник А. В., Сущук Г. С.// Вісник Хмельницького національного університету. - T. 4. – 2010. - № 5.

Посилання: ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^