Стратегічні орієнтири » Фінанси підприємств 2012 » Бакун О. Інвестиційні ризики в діяльності банку
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
14-04-2012, 19:29

Бакун О. Інвестиційні ризики в діяльності банку

Категорія: Фінанси підприємств 2012

Інвестиційні ризики в діяльності банку
Бакун Оксана, 2012
ЕкфМ - 61з
ЛНУ імені Івана Франка
Незважаючи на зростання невизначеності на світових фінансових ринках, однією із вагомих статей доходів у діяльності сучасних банків є доходи від інвестиційної діяльності. Проблема підвищення якості інвестиційного менеджменту банку потребує комплексного і системного підходу. Суттєвим є вивчення причинно - наслідкового зв'язку невизначеності в інвестиційній сфері, проведення факторного аналізу ризиків за умови індивідуального підходу до кожного із чинників невизначеності.
Сьогодні теорія і практика банківського менеджменту не дає чітких відповідей на питання щодо можливостей управління інвестиційними ризиками, та і, власне, що слід розуміти під поняттям "інвестиційні ризики банку".
Значну увагу дослідженню проблеми ризиків в економічних відносинах приділено у працях багатьох зарубіжних вчених-економістів, зокрема таких як А. Сміт, Дж. М. Кейнс, Дж. Сінкі, Р. Кантильйон, А. Маршалл, Г. Мангольд та Й. Тюнен, а також, Дж. Нейман і О. Моргенштерн. Сьогодні науковці працюють над вирішенням проблеми пошуку балансу у співвідношенні "дохід/ризик". Вагомими є доробки у сфері управління банківськими ризиками таких вітчизняних дослідників: Х. Грюнінга, С. Кабушкіна, А. Чугунова, Ю. Русанова, Т. Осіпенко, А. Лобанова, А. Кулакова, О. Проценко, А. Цакаєва, Г. Гориніної, Н. Єрмакової, В. Глущенко та багатьох інших.
За умов сучасної української економіки проблема інвестиційних ризиків є особливо гострою через нестабільність податкового режиму, падіння курсу національної валюти, низьку купівельну спроможність значної частини населення. Тому для капіталовкладників, які мають справу з вітчизняним ринком, особливо важливо ретельно обраховувати можливий вплив інвестиційних ризиків.
Інвестиційний ризик являє собою можливість нездійснення запланованих цілей інвестування (таких, як прибуток або соціальний ефект) і отримання грошових збитків. Цей ризик необхідно оцінювати, обчислювати, описувати та планувати, розробляючи інвестиційний проект.
Під поняттям "ризику інвестиційної діяльності" слід розуміти систему взаємопов'язаних ендогенних та екзогенних факторів ризику та імовірності з якою вони негативно впливають на величину доходу від інвестиційної діяльності банку [1; с. 80].
Банківська інвестиційна діяльність - це діяльність, що пов'язана по-перше, з акумуляцією ресурсів для інвестиційної діяльності банку, а, по-друге, з ефективним їхнім вкладенням у реальні чи фінансові об'єкти інвестування з метою отримання доходу. Банки виступають в ролі ініціатора вкладення коштів як у реальні, матеріальні або нематеріальні, так і у фінансові інструменти, через формування кредитно-інвестиційного портфеля.
Таким чином, у фінансово-кредитній сфері ризик потребує компенсації. Саме тому, ефективність процесу управління банківськими ризиками обов'язково оцінюється через співвідношення "ризик-дохід". Крім того, підвищення рівня впливу фінансових ризиків на результати діяльності суб'єкта господарювання (банку) першочергово пов'язано із кон'юнктурними процесами в економіці, розширенням сфери фінансових відносин, появі нових фінансових технологій та стрімким розвитком фінансового ринку. Ринок ставить перед банківськими установами жорсткі вимоги щодо якості управлінських процесів. Не є виключенням управління банківськими ризиками, особливості котрого визначає модель системи менеджменту в банку. Разом з тим, своєрідність процесу управління інвестиційними ризиками вимагає особливих підходів до формування та функціонування системи банківського менеджменту.
Формуючи теоретичні засади функціонування системи управління інвестиційними ризиками, ми дійшли таких висновків:
Ризик є складною економічною категорією і, тому в економічній теорії і практиці немає однозначного трактування такого поняття як "банківський ризик". Загалом, банківський ризик визначено як специфічну складову у фінансово-кредитній діяльності банку, що є системою взаємозалежних елементів, функціонування якої прямо пропорційно впливає на величину банківського доходу та рівень його капіталізації [2; с. 68].
Інвестиційні ризики банку визначено як складні відкриті ризики із нечітким факторним впливом, що із певною ймовірністю негативно впливають на величину доходу від інвестиційної діяльності банку. Це дозволяє окреслити основні напрями формування та особливості функціонування системи управління інвестиційними банківськими ризиками.
Сучасна теорія та практика управління ризиками володіє методологією ідентифікації, аналізу, оцінки, мінімізації та моніторингу рівня ризиків. Однак, досі залишається відкритою проблема вибору найбільш ефективних методів управління ризиками, їхнє раціональне застосування у взаємозв'язку із етапами управлінського процесу.

Список використаних джерел:
1. 1. Економічний аналіз / М. А. Болюх, В. 3. Бурчевський, М. I. Горбатюк та ін., за ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2003. - 556 с.
2. Інвестиційний менеджмент / [В. М. Гриньова, В. О. Кою да, Т. І. Лепейко, 0. П. Коюда, Ю. М. Великий.]; під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В. М. Гриньової. - Харків: ВД "Інжек", 2004. - 368 с.

Посилання: Інвестиційні ризики в діяльності банку

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^