Стратегічні орієнтири » Фінанси підприємств 2011 » Вольський Н.О. Проблеми та перспективи оновлення основного капіталу на підприємстві
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2622
  • Автор: Nazar_88
  • Дата: 17-05-2011, 14:12
 (голосов: 0)
17-05-2011, 14:12

Вольський Н.О. Проблеми та перспективи оновлення основного капіталу на підприємстві

Категорія: Фінанси підприємств 2011

УДК 336
© Вольський Н.О., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-61з

Проблеми та перспективи оновлення основного капіталу на підприємстві

Проблема відтворення основного капіталу є ключовою для забезпечення сталого розвитку як економіки країни загалом, так і для окремих підприємств. Саме основний капітал окремого підприємства виступає одним з найважливіших факторів виробництва якісної продукції, що в свою чергу, надає можливість економіці країни бути конкурентоспроможною на світових ринках. Для постійного підтримання основного капіталу в належному стані необхідні значні фінансові та інші ресурси. І саме тому, таким важливим моментом в управлінні процесом відтворення основного капіталу, є вибір оптимальних джерел фінансування цього процесу.
Розглянувши та ґрунтовно проаналізувавши основні типи і форми відтворення основного капіталу, а також основні джерела фінансового забезпечення відтворення основного капіталу, можна констатувати, що вони мають велике значення у відтворювальному процесі, адже здійснюють реновацію виробничого потенціалу усіх галузей економіки.
Як бачимо фізичний знос основного капіталу в Україні наближається до позначки 50%, а в транспорті – уже перевищив цей показник.
І така ситуація з основним капіталом спостерігається в більшості галузей народного господарства.
Крім того, потрібно мати на увазі, що у використанні та нагромадженні основного капіталу є одне дуже серйозне протиріччя. Воно — ключове на шляху подальших перетворень. Капітал, особливо великий, часто не є незаконним у своїй значній частині. Однак, як зазначають сьогодні окремі дослідники, він «морально нелегітимний», тобто накопичується при недовірі значних мас населення, всупереч суспільним цінностям і моралі. Це, зрозуміло, створює істотне протиріччя між більшістю громадян і тими, хто здійснює або підтримує накопичення за морально нелегітимними правилами. Хоча, сам процес привласнення може бути підтверджений відповідними законами, які дозволяють (хоча інколи і не дозволяють) швидке переміщення капіталу з однієї форми власності до іншої, а значить, його концентрацію. Часто так звані колективні підприємства контролюються окремими власниками.
Крім того в даній галузі існує низка проблем:
1) Проблема визначення ліквідаційної вартості
Одним із проблемних питань залишається порядок визначення ліквідаційної вартості основних засобів через складність оцінки активів у майбутньому. Так, для техніки необхідно зробити прогноз на 5-10 років, для будівель - 40-50 років. При цьому фактично неможливо врахувати вплив на кінцеву вартість багатьох факторів, тому результат буде досить приблизним. Внаслідок цього, в багатьох господарствах ліквідаційна вартість взагалі не визначається. Таким чином, сума, яка підлягає перенесенню на витрати шляхом амортизації, встановлюється на рівні первісної вартості основних засобів, що не відповідає вимогам національних стандартів бухгалтерського обліку.
2) Проблема визначення терміну корисного використання
Надання широкої свободи підприємствам у визначенні терміну корисного використання активів має серйозний недолік, який полягає у наявності суттєвих розбіжностей і не відповідності у термінах використання на аналогічні об'єкти в різних господарствах. Так, проведені дослідження свідчать, що різниця у встановлених термінах на аналогічну техніку між різними підприємствами становить 2 рази З метою забезпечення простого механізму розподілу основних засобів по групах за термінами корисного використання слід на державному рівні розробити галузевий класифікатор із глибокою деталізацією об'єктів основних засобів. Це дасть змогу підвищити об'єктивність встановлення термінів корисного використання на підприємствах та знизити затрати часу працівників бухгалтерії на виконання цих операцій.
3) Проблема використання різних методів нарахування амортизації
Серед основних причин: які гальмують застосування інших методів нарахування амортизації, крім прямолінійного та податкового методу, 63% опитаних бухгалтерів визначили відсутність належного методичного забезпечення, а 33% - відсутність типових форм облікових регістрів для обліку і нарахування амортизації за іншими методами.
Нові підходи до обліку амортизації основних засобів зумовили необхідність удосконалення первинних документів бухгалтерського обліку для детальнішого відображення інформації про об'єкти основних засобів, оскільки існуючі форми не в повному обсязі забезпечують інформацією бухгалтерів. З метою нарахування амортизації на основні засоби без здійснення додаткових вибірок і розрахунків, враховуючи, що інвентарна картка є уніфікованим документом, а для розрахунку амортизації за методами, передбаченими національними стандартами потрібні різні дані, пропонуємо здійснити її вдосконалення додатками, диференційованими за методами амортизації.
4) Проблема контролю використання амортизаційних коштів
Лише 40 відсотків підприємств, в яких проводилося анкетування, здійснюють контроль за використанням амортизаційних коштів, і 17 відсотків відстежують рух коштів шляхом формування амортизаційного фонду. Основна причина, з якої підприємства не контролюють амортизаційні кошти, - відсутність офіційного порядку формування та відображення у звітності інформації про відтворення основних засобів. Наявна форма звіту не забезпечує розкриття такої інформації. Так, розділ Приміток до фінансової звітності "Використання амортизаційних відрахувань" має недоліки: по-перше, відсутність суми залишку амортизаційних коштів на початок і кінець звітного періоду, що не дає повної уяви про суми амортизаційних коштів, які мають бути використані за цільовим призначенням, по-друге, у разі реалізації продукції нижче собівартості виникатиме незіставність між нарахованою амортизацією та коштами, які надійшли на підприємство. Тому на, її заміну пропонується запровадити "Звіт про відтворення основних засобів" в якому деталізуються джерела відтворення, в тому числі відображається рух амортизаційних коштів, а також напрями їх використання.
5) Проблема розбіжностей у бухгалтерському та податковому обліку
Проблема уніфікації бухгалтерського і податкового обліку основних засобів ускладнена невідповідністю механізмів нарахування та обліку амортизації основних засобів за різними методиками, що вимагає різного відображення одних і тих же операцій. З метою уніфікації бухгалтерського та податкового обліку в частині, що стосується відображення амортизації основних засобів, мають бути узгоджені методологічні підходи щодо об'єктів нарахування амортизації, застосування методів нарахування амортизації, моменту початку нарахування амортизації.
У бухгалтерському обліку амортизацію основних засобів починають нараховувати після введення їх в експлуатацію, а в податковому обліку – після здійснення витрат на придбання об'єктів, незалежно від того, введені вони в експлуатацію, чи ні. Крім того, в бухгалтерському обліку амортизація нараховується щомісяця, а в податковому - раз на квартал.
Таким чином, необхідно:
1. Замість встановлення обмежень нарахування амортизації сумою 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, встановити величину цих обмежень у відсотках від первісної (або відновлювальної) вартості.
2. Всі витрати, пов'язані з поліпшенням основних засобів (поточний і капітальний ремонт, реконструкція і модернізація, технічне переоснащення), включати до валових витрат і собівартості продукції. Ці витрати необхідно
обліковувати за місцями виникнення (цехами, підрозділами і за об'єктами).
3. Механізм прискореної амортизації застосовувати не лише до об'єктів групи 3, а й до об'єктів груп 1 і 2, внаслідок того, що вони швидше зазнають фізичного і морального старіння.


Список використаної літератури:
1. Дорогунцов С., Чижова В. Методологічні проблеми відтворення основного капіталу в трансформаційний період // Економіка України. –2002.- №12.
2. Єфіменко Н.А. Теоретичні засади відтворення якості основного капіталу підприємств // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 5. - С.74 – 84c
3. Кобилянська О.І. Фінансовий облік. Навчальний посібник. – 2-ге видання, випр. і доп. – К.: Знання, 2007 – 471 с.
4. Хоменко Л. М. Управління процесами оновлення техніко-технологічної бази промислових підприємств : Київ. нац. екон. ун-т. - К., 2004.
5. Ромашова И.Б. Управление основным капиталом // Финансы и кредит. - 2004. - № 5. - С. 9 - 16.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^