Стратегічні орієнтири » Валютний ринок 2012 » Двірник М. УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМИ РИЗИКАМИ У СИСТЕМІ БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
19-11-2012, 00:57

Двірник М. УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМИ РИЗИКАМИ У СИСТЕМІ БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Категорія: Валютний ринок 2012

УДК 336
© Двірник Марія, 2012
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-61з

УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМИ РИЗИКАМИ У СИСТЕМІ БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ


Операції з валютними цінностями та розрахунки в іноземній валюті посідають провідне місце у банківському бізнесі. На сучасному етапі розвитку вітчизняні банки не тільки обслуговують експортно-імпортні розрахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а й виступають безпосередніми учасниками операцій на внутрішньому та зовнішньому валютних ринках, за-безпечуючи в такий спосіб зміцнення ринкових перетворень у всіх сферахекономіки. Провідна роль банків на валютному ринку обумовлюється значними обсягами операцій, що становлять близько 90 %, та спектром послуг, які забезпечують попит широкого кола суб'єктів. Особливістю діяльності банку у сфері валютних операцій є його функція агента валютного контролю, що зобов'язує банк здійснювати контроль за дотриманням вимог валютного законодавства [1].
Проблеми, пов'язані з управлінням валютними ризиками банків, вперше були висвітлені у 80-х роках минулого століття у працях Е. Ріда, П. Роуза, С. Хьюса та інших. Вітчизняні науковці, такі як: В.І. Міщенко, М.Г. Дмитренко, І.Ю. Івченко, С.М. Козьменко, В.А. Ющенко, Л.О. Примостка.
Ризик-менеджмент (з точки зору Національного банку України) – це система управління ризиками, яка включає в себе стратегію та тактику управління, які спрямовані на досягнення основних бізнес-цілей банку. Ефективний ризик-менеджмент включає: систему управління, систему ідентифікації та вимірювання, систему супроводження (моніторингу та контролю) [2].
Дослідження економічної сутності поняття управління валютними ризиками та визначення місця в системі банківського менеджменту варто розпочати з огляду терміна "управління". "Управління –це елемент, функція організованої системи, що забезпечує збереження їх визначення, структури, підтримує режим діяльності, реалізацію їх програм та цілей" [3, с. 1379]. Аналіз наукових джерел [4, 5] засвідчує, що тлумачення сутності управління визначає його як самостійний процес застосування методів впливу на об'єкт управління з метою усунення відхилень під час здійснення діяльності, забезпечує ефективне досягнення відповідних результатів та поставлених цілей. Розробкою та вдосконаленням системи управління валютними ризиками банків займаються як науковці, так і банкіри-практики [1, 6-8]
Управління валютними ризиками повинно здійснюватись відповідно до принципів банківського менеджменту, які, на думку М.Г. Дмитренко є спільними для всіх сфер діяльності [2, с. 43]:
● спрямованість дій суб'єкта управління на досягнення конкретних цілей;
● комплексність процесу управління, який включає планування, аналіз, регулювання та контроль;
● контроль за прийнятими управлінськими рішеннями;
● гнучкість організаційної структури управління;
● єдність стратегічного та поточного планування.
● раціональний підбір персоналу, його ефективне використання і систематичне
(перманентне) навчання.
Таким чином, система управління валютними ризиками банків здатна забезпечити функціональну спроможність системи ризик-менеджменту банку, а її значущість полягає у змозі коригувати функціонування всіх етапів – виявлення, вимірювання, контролю ризиків і моніторингу їх рівня. Адже це призводить до злагодженого функціонування всіх компонентів системи управління для вирішення стратегічних завдань банку.
На нашу думку, система управління валютними ризиками має досить важливе значення, і різнобічні наукові підходи щодо визначення його суті підтверджують цю думку. Отже, управління валютними ризиками є: важливою системою управлінського процесу щодо впливу на чинники валютних ризиків (функціональна характеристика); послідовним процесом прийняття рішень щодо утримання прийнятного рівня валютних ризиків (процесуальна характеристика).
Також управління валютними ризиками: здійснюється шляхом використання комплексу методів впливу на чинники валютних ризиків (методологічна характеристика); передбачає прийняття ефективних стратегічних та поточних рішень і цілеспрямоване на їх реалізацію (змістова характеристика).
Виходячи з цих положень, пропонуємо авторське визначення економічної сутності управління валютними ризиками – це послідовний процес прийняття ефективних рішень щодо впливу на ризикоутворювальні чинники, який здійснюється спеціальними методами впливу як на макроекономічному, так і на мікроекономічному рівнях із метою утримання толерантного рівня
валютних ризиків для досягнення стратегічних завдань.
Представлене визначення є втіленням комплексного підходу щодо тлумачення економічної сутності управління валютних ризиків, оскільки воно повніше охоплює розуміння цього процесу, констатуючи його реалізацію як на макроекономічному, так і на мікроекономічному рівні, та є синтезом характеристик управління валютних ризиків: процесуальної, функціональної, методологічної та змістової. На практиці управління валютними ризиками передбачає прийняття рішень щодо виконання практичних дій, які спрямовані на пом'якшення впливу негативних наслідків ризиків на результати банківської діяльності.
Організація системи управління валютними ризиками в банківських структурах у вигляді комплексного процесу валютного менеджменту є безумовною його складовою та повинна сприяти підвищенню вартості власного капіталу банку, одночасно забезпечуючи досягнення цілей багатьох зацікавлених сторін, а саме: клієнтів та контрагентів, керівників, працівників, органів банківського нагляду та інших сторін.
Література

1. Аналіз банківської діяльності : навч. посібн. / А.М. Герасимович, М.Д. Алексеєнко, І.М. Парасій-Вергуненко та ін. / за ред. А.М. Герасимовича. – К. : КНЕУ, 2003. – 599 с.
2. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України. Затверджені Постановою Правління Національного банкуУкраїни № 361 від 02.08.2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua.
3. Советский Энциклопедический словарь / гл. ред. А.М. Прохоров. – 3-е изд. – М. : Сов. энциклопедия, 1985. – 1600 с.
4. Фінансовий словник-довідник / М.Я. Дем'яненко, Ю.Я. Лузан, П.Т. Саблук, В.М. Скупий та інші / за ред. М.Я. Дем'яненка. – К. : ІААН, 2003. – 555 с.
5. Дяків Р. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / за ред. Р. Дяківа. – К. : Міжнародна економічна фундація, 2000. – 703 с.
6. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку : підручник. – 2-ге вид., доп. і перер. – К. : КНЕУ, 2004. – 468 с
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^