Стратегічні орієнтири » Валютний ринок 2012 » Двірник М. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
20-11-2012, 00:16

Двірник М. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Категорія: Валютний ринок 2012

УДК 336
© Двірник Марія, 2012
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-61з


ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ


В умовах сучасності ефективно організована банківська система є запорукою сталого економічного зростання і відіграє важливу роль в сучасних умовах і подальшому розвитку економіки кожної держави. Як важливий інструмент грошово-кредитного регулювання економіки, банківська діяльність сприяє мобілізації та використанню грошових ресурсів, забезпечує виконання фінансових зобов’язань, визначає динаміку інвестиційного процесу.
В Україні міжнародні валютні кризи і зниження курсу національної валюти стали причиною багатьох проблем на валютному ринку. Процес його формування та розвитку потребує не тільки осмислення і оцінки змін, які на ньому відбуваються в контексті еволюції світової валютної системи, але й використання механізмів та інструментів світового валютного ринку в українській практиці.
Цілком очевидно, що діяльність комерційних банків на валютному ринку ставить перед економічною наукою низку складних проблем, які потребують наукового осмислення та практичного вирішення, тому дана тема дослідження є досить актуальною.
Багато вчених у своїх працях торкалось розгляду питання теорії банківської діяльності на валютному ринку. Внесок у розвиток банківської теорії на основі вивчення механізму банківської системи зробили такі вчені: Костюченко О., Орлюк О., Олейник О., Ефимова Л., Усоскин В., Андрушків Т., Паламарчук В., Дзюблюк О., Гуцал І., Чайковський Я. та ін. Такі вчені, як Стрельбицька Л., Стрельбицький М., Стельмах В., Мороз А. розглядали поняття банківської системи на валютному ринку України. Суть регулювання банківської діяльності на валютному ринку України розкрита в працях Паласевича М., Міщенко В., Пасічника В., Реверчука С., Кльоба Л., Д’яконова І., Яременко О.
Перш ніж розглянути питання проблеми і перспективи розвитку банківської діяльності на валютному ринку України необхідно дослідити сутність валютного ринку як місця, де здійснюються ці операції. Отже, незважаючи на тривале існування валютного ринку, ще з середніх віків, коли почали розвиватися валютно-обмінні операції в їх сучасному розумінні та почав формуватися валютний ринок як система валютних відносин у ХІХ ст., до сьогодні не існує однозначного тлумачення даного поняття.
У 2012 році комерційні банки стикнулися з такою проблемою як утримання стабільного валютного курсу (в т.ч. за рахунок інтервенцій і адміністративних важелів), що дещо послабило девальваційні очікування і сприяло поверненню ресурсів в банківську систему. Згідно з даними НБУ, обсяг золотовалютних резервів країни на початок 2012 року склав 31,8 млрд.$ США при середньомісячному обігу міжбанківського валютного ринку за останній рік на рівні 28,4 млрд. $ США.
Динаміка монетарної бази була несуттєвою, а її обсяг на початок січня 2012 року склав 229,9 млрд. грн. У 2011 році застосування методів монетарного стимулювання економічного зростання носило обмежений характер, а рівень перерозподілу ресурсів покращився (швидкість обігу грошей практично порівнянна з докризовими показниками), що може стимулювати фінансовий сектор нарощувати обсяг кредитування реального сектора (скоротивши при цьому рівень спекулятивних інвестицій). Облікова ставка НБУ змінилася і на поточний момент становить 7,5%. За останній рік обсяг грошової маси (грошовий агрегат М3) збільшився на 14%, тоді як приріст готівки поза банками (М0) у зазначеному періоді склав лише 5,3%. Позитивною була динаміка кредитного і депозитного портфелів банків.
На сьогодні ситуація на валютному ринку країни залишається відносно стабільною (незважаючи на волатильність світових фінансових ринків). Разом з тим, враховуючи високу експорто- та імпорто-залежність економіки країни, а також високий рівень валютної складової в балансі банківської системи, зовнішні і внутрішні події можуть мати значний вплив на фінансовий стан банківського сегмента (у разі істотних курсових коливань), а також послабити фінансові можливості НБУ з підтримки стабільності національної грошової одиниці.
Отже, проведене дослідження дозволяє зробити такі висновки, що перш за все необхідна підтримка строкового сегменту валютного ринку з боку органів влади, які сприятимуть зміцненню довіри до строкових валютних інструментів. Значного імпульсу розвиткові строкового ринку надали б скоординовані дії Національного банку України, Державного комітету фінансового моніторингу, податкових органів, науковців, фахівців бірж і комерційних банків. Необхідно також створити інфраструктуру строкового ринку за цивілізованими стандартами, підкріплену адекватною законодавчою базою. Крім цього, держава в особі Національного банку може стати активним учасником такого ринку, підвищуючи, з одного боку, довіру до нього, а з іншого - укладаючи ті чи інші угоди, опосередковано демонструючи свої довгострокові наміри та бачення подальшого розвитку національного валютного ринку.
У контексті дослідження стратегічних векторів розвитку системи валютного регулювання та контролю в Україні паралельно з лібералізацією валютних відносин, Національний банк повинен залишатися ефективним регулятором валютного ринку. Дієва регулятивна та контрольна функція в НБУ повинна залишатися, оскільки в протилежному випадку в кризових ситуаціях учасники ринку можуть спровокувати суттєвий кон'юнктурний дисбаланс, що й вимагає присутності ефективного регулюючого органу, який повинен володіти можливістю швидкого й ефективного реагування на негативні явища. Разом із тим, лібералізація валютних відносин, тенденція до зняття обмежень на валютні операції комерційних банків вимагають від центрального банку зменшення кількості адміністративних важелів регулювання ринку та розробки і вдосконалення ринкових інструментів валютної політики.
Для збереження умов стабільного функціонування валютного ринку і забезпечення позитивного впливу курсової політики на економіку та макроекономічні чинники необхідно здійснити комплекс заходів державної економічної політики:
— щодо державного стимулювання та підтримки українського експорту;
— державного стимулювання прямих іноземних інвестицій і створення сприятливого інвестиційного середовища;
— формування системи ефективного управління зовнішнім державним боргом і зменшення витрат на його погашення та обслуговування.
В цілому можна стверджувати, що центральний банк є найдієвішим органом регулювання валютних відносин в країні, що лише підкреслює його значення у сучасній системі регулювання економіки відкритого типу. При цьому однією з головних переваг такої моделі регулювання є те, що центральний має найкращі можливості здійснювати його комплексно, системно, що обумовлено наявністю в його розпорядженні інструментів різного характеру й типу.

[center]Література[/center]
1. Боринець, С. Я. Міжнародні фінанси [Текст] : підручник / С. Я. Боринець. – К.: Знання-Прес, 2002. – 311 с.
2. Васильєва, В. В. Фінансовий ринок [Текст] : навчальний посібник / В. В. Васильєва, О. Р. Васильченко. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 368 с.
3. Про систему валютного регулювання і валютного контролю / [Електронний ресурс]: декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 р. №15-93. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua.
4. Загородній, А. С. Фінансово-економічний словник [Текст] / А. С. Загородній, Г. Л. Вознюк. – К.: Знання, 2007. – 1072 с.
5. Ланчев, Э. О теханализе без иллюзий [Електронний ресурс] / Эдуард Ланчев // Форекс клуб. Белый воротничок – Режим доступу: http://www.forex.ua/ta/ilus.shtml.
6. Левицька, С. О. Облік і аудит операцій в іноземній валюті [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 / С. О. Левицька. – Т., 2000. – 16 с.
7. Лефевр, Э. Воспоминания биржевого спекулянта [Електронний ресурс] / Эдвин Лефевр // Форекс клуб. Белый воротничок. – Режим доступу: http://www.forex.ua/classics/lef/edvin_lefevr.shtml.
8. Закон України "Про Національний банк України" (Із змінами ідоповненнями, внесеними Законами України за станом на 10 січня 2002 року
№ 2922—III).
9. Максименко, А. В. Облік і аналіз валютних операцій в комерційних банках [Текст] : нав.посібник / А. В. Максименко. – К.,2002. – 18 с.
10. Міжнародні фінанси [Текст] : навчальний посібник / за ред. О. М. Мозгового. – К.: КНЕУ, 2005. – 504 с.

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^