Стратегічні орієнтири » Антикризова стійкість страхової системи України » Красінчук І.П. Розвиток страхування фінансового ризику
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
22-05-2011, 19:13

Красінчук І.П. Розвиток страхування фінансового ризику

Категорія: Антикризова стійкість страхової системи України

УДК 336
© Красінчук І.П., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-31с

Розвиток страхування фінансового ризику

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання, фінансово-кредитних установ пов’язана з багатьма ризикам, ступінь впливу яких на результати їхньої фінансової діяльності значно підвищується. Збільшення ступеня впливу фінансових ризиків на результати фінансової діяльності господарюючих суб’єктів пов’язане з швидкою зміною економічної ситуації в країні і кон’юнктури фінансового ринку, розширенням сфери фінансово-кредитних відносин, появою нових фінансових технологій і інструментів. На основі обслуговування різноманітних ризиків фінансового характеру сформувалася так звана сфера фінансового страхування.
Отже, напрямок страхової діяльності, пов’язаний із мінімізацією фінансових ризиків. Тому це питання є актуальним на сьогоднішній день.Дослідженню теорії фінансових ризиків, присвятили свої праці такі відомі зарубіжні та вітчизняні вчені-економісти, як: І.А. Бланк, М.С. Клапків, Н.Н. Внукова, Д. Фарни, Л. Хорін, Т. Вейган, Ж. Перар, К.С. Воблий, С.С. Осадець, А.А. Гвозденко, В.В. Глущенко, Я.П.Шумелда та ряд інших.
Страхування фінансових ризиків є одним із найбільш складних та проблемних видів страхування. Ця нова підгалузь майнового страхування розпочала розвиватись в Україні лише на початку 90-х років минулого століття. Україні, що обумовлено нерозвиненістю ринкових відносин. Існувала поширена думка про те, що страхувати ці ризики неможливо. Розвиток фінансового страхування відбувався досить повільними темпами, однак, за офіційними даними останні кілька років цей вид займає приблизно половину всього сегмента майнового страхування. Сьогодні ліцензію на страхування фінансових ризиків вважає за потрібне мати кожна серйозна страхова компанія. Збитковість страхування фінансових ризиків (співвідношення виплат та платежів) становить приблизно 4-5%, тому страхові компанії здійснюють жорсткий відбір страхувальників. У середньому з п’яти звернень щодо страхування фінансових ризиків задовольняється лише одне.
На думку багатьох авторів, а саме С.С.Осадця, Н.М. Внукової, В.Д. Бігдаша, страхування фінансових ризиків необхідно розглядати у вузькому та широкому розумінні. У вузькому розумінні це страхування тлумачиться як страхування лише кредитних ризиків, а широке його розуміння охоплює також усі види ризиків, які характерні для будь-якої сфери фінансових відносин. Тому у підпручниках цих авторів використовується термін фінансово-кредитні ризики. Такий підхід виправданий, оскільки на законодавчому рівні окремо виділяються кредитні та фінансові ризики
Об’єктом страхування фінансових ризиків розглядається також і ризик відповідальності. Тобто основним ризиком вважається ризик втрати суб’єктом можливості виконати свої зобов'язання перед третьою особою, а страхуванню підлягає ризик відповідальності позичальника за неповернення кредиту, ризик відповідальності інвестора, ризик відповідальності підприємця за невиконання договірних зобов’язань.
Фінансові ризики виникають в процесі формування та функціонування фінансових відносин у різних сферах життєдіяльності суспільства. Проблеми управління фінансовими ризиками існують у всіх секторах економіки, оскільки фінансова сфера об’єднує та забезпечує їх діяльність[1].
Класифікація ризиків фінансово-кредитних інститутів, серед яких виділяють:
- ринкові ризики (валютний, процентний, ціновий);
- кредитні ризики (неплатоспроможність позичальника, дефолт, дострокове погашення);
- ризик ліквідності (дефіцит готівки та високоліквідних активів);
- операційний ризик (втрати внаслідок технічних помилок, дій персоналу);
- ризик події (втрати в наслідок форс-мажорних обставин, змін законодавства, дій державних органів).
Основними способами зниження фінансових ризиків є страхування, хеджування, резервування, диверсифікація, мінімізація, або відмова від здійснення фінансової операції. Перераховані способи відрізняються за своєю економічною сутністю, яка полягає у передачі фінансового ризику третій особі, або управління ним при власному утриманні, а також за об’єктом управління, в якості якого може бути ймовірність настання ризику або збиток внаслідок проявлення ризику. Тому розрізняють фінансові ризики за способами управління, спрямованими на зниження ризику.
Враховуючи структуру та види інструментів фінансового ринку, а також його місце у складі фінансової системи, можна виділити види ризиків фінансового характеру, для зменшення яких використовують хеджування. До таких ризиків відносяться, в першу чергу, ризик зміни норми проценту на кредитному ринку, ризик зміни індексів курсів акцій на фондовому ринку, курсовий (валютний) ризик тощо.
Страхування фінансових ризиків спрямовано на забезпечення відшкодування матеріального збитку, який проявляється внаслідок їх настання. Можна різними способами забезпечувати безперервність процесу відтворення та максимальну фінансову стійкість економічних суб’єктів, але як засвідчує зарубіжний досвід, саме страхування є найбільш ефективним[2].
Страхування фінансових ризиків – це сукупність видів страхових послуг, що передбачають зобов’язання страховика здійснити страхову виплату страхувальнику в розмірі втрачених доходів.
Страхові компанії неоднозначно підходять до визначення складу фінансових ризиків. Правила страхування фінансових ризиків страхових компаній включають наступні ризики:
- невиконання контрагентом страхувальника своїх договірних зобов'язань (унаслідок аварії або катастрофи на місці виконання зобов'язань, пожежі, стихійного лиха, протиправних дій третіх осіб, банкрутства контрагента);
- недотримання умов і термінів виконання контрагентом страхувальника фінансових зобов'язань за угодою;
- недотримання контрагентом термінів по установці і наладці машин, устаткування;
- страхування фінансових (комерційних) ризиків при наданні товарного кредиту;
- страхування фінансових (комерційних) ризиків при продажу устаткування на умовах відстрочення платежу;
- страхування фінансових ризиків при наданні відстрочки платежу;
- страхування неотримання платних послуг за угодою укладеною з організацією, що надає послуги та інше[3].
У світовій практиці страхування фінансових ризиків є поширеною послугою, але на вітчизняному страховому ринку у неї неоднозначна репутація.
Вважається, що недосконала нормативно-правова база страхування фінансових ризиків і відсутність методичного забезпечення сприяють використанню страхування фінансових ризиків для податкової оптимізації та переведення коштів в готівку.
Враховуючі значний потенціал страхування фінансових ризиків на вітчизняному страховому ринку та подальші перспективи його розвитку, необхідно особливу увагу приділити вдосконаленню законодавчого забезпечення реалізації даного виду страхування. З цією метою необхідно визначити сутність і поняття фінансових ризиків, надати чітку класифікацію даної групи ризиків, а також розробити відповідні методики розрахунку страхових тарифів.

1. Клапків М.С. Страхування фінансових ризиків: Монографія. – Тернопіль: Економічна думка, Карт-баш. – 2002. – 570 с.
2. Горбач Л.М. Страхова справа: Навч. посібник. – 2-ге вид., виправлене. – К.: Кондор, 2003. – 252 с.
3. Таркуцяк А.О. Страхові послуги: Навч. посібник. – К.: В-во Європейського університету, 2004. – 579 с

Посилання: страхування фінансових ризиків, хеджування, резервування.

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^