Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції державних фінансів 2013 » Пулик В.Я. Основні напрями бюджетної політики на сучасному етапі
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 5150
  • Автор: vira_pyluk
  • Дата: 11-05-2013, 18:47
 (голосов: 0)
11-05-2013, 18:47

Пулик В.Я. Основні напрями бюджетної політики на сучасному етапі

Категорія: Сучасні тенденції державних фінансів 2013

Пулик В.Я., 2013
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ -51с

Основні напрями бюджетної політики на сучасному етапі

В Україні бюджетна політика економічного зростання є основою розвитку держави, зростання добробуту населення, утвердження нових соціальних стандартів. Бюджетна політика завжди була важливим знаряддям впливу на розвиток економіки і соціальної сфери. З її допомогою держава, розподіляючи і перерозподіляючи валовий внутрішній продукт, здійснює вплив на формування структури виробництва, результати господарювання, проведення соціальних перетворень.
Бюджетна політика є системою заходів і дій органів влади в галузі управління бюджетним процесом на основі концепції розвитку бюджетних від¬носин у складі загальної економічної політики, спрямованої на реалізацію поставлених завдань та цілей з економічного та соціального розвитку. Вона має сприяти державній підтримці зростання економіки та створенню умов для залучення інвестицій. Стратегічною метою бюджетної політики є забезпечення фінансової та соціальної стабільності в країні.
На сьогоднішній день дана тема є дуже актуальною, тому потрібно розробити нові концептуальні підходи до напрямів та механізмів реалізації бюджетної політики та перетворити її на дієвий інструмент соціально-економічного розвитку держави. Держава використовує бюджет для концентрації і цілеспрямованого розподілу фінансових ресурсів для надання суспільних послуг та реалізації загальнодержавних програм. Завдяки цьому уряд може впливати на розвиток суспільного виробництва та створювати стимули для ефективного використання наявних ресурсів.
Метою дослідження є аналіз основних напрямів і завдань бюджетної політики на сучасному етапі.
Досліджували питання ефективності бюджетної політики відомі вітчизняні вчені: С. Буковинський, А. Гальчинський, І. Заїчко, М. Крупка, О.Кириленко, В. Кравченко, О. Любіч, І. Лютий, А. Мярковський, В. Міщенко, В. Опарін, Д. Полозенко, К. Павлюк, Ю. Пасічник, А. Філіпенко, І. Чугунов, Н. Юрків, С. Юрій.
Бюджетна політика у сучасних умовах повинна бути спрямована на підвищення рівня життя населен¬ня, збільшення обсягу заробітної плати, сприяння ціновій та валютно-курсовій стабільності. Проект державного бюджету повинен формуватися на по¬казниках економічного і соціального розвитку країни, сприяти створенню умов для розвитку виробництва, стимулювання економічної й соціальної розбудови держави; реалізації виваженої боргової політики; надання послуг для задоволення суспільних потреб, виходячи з принципу забезпечення їх надан¬ня з урахуванням реальних державних ресурсів; поступового підвищення со¬ціальних стандартів; проведення реформування міжбюджетних відносин з метою забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку територій [3].
Ефективність бюджетної політики потрібно оцінювати на основі двох критеріїв: по-перше, фіскальної ефективності бюджетної політики, по-друге, її соціально-економічної ефективності.
З метою підвищення рівня бюджетної збалансованості важливим є упорядкування та оптимізація кількості бюджетних програм, зокрема шляхом розроблення головними розпорядниками бюджетних коштів середньострокового прогнозу видатків за бюджетними програмами на основі визначених пріоритетних завдань діяльності та результативних показників, яких необхід¬но досягти у перспективному періоді; забезпечення системного підвищення мінімальної заробітної плати, посадового окладу працівникам першого розря¬ду Єдиної тарифної сітки, прожиткового мінімуму; надання соціальної допо¬моги; пільг та компенсацій за професійною ознакою відповідним категоріям громадян; збільшення допомоги після народження дитини.
Положення Програми економічних реформ на 2010-2014 рр. передба-чає формування основних напрямів бюджетної політики, орієнтованих на [6]:
• забезпечення соціально-економічного розвитку України;
• забезпечення зростання рівня життя громадян та виконання заходів з подо¬лання та запобігання бідності відповідно до Указу Президента України від 26 лютого 2010 р., №274 (274/2010) “Про невідкладні заходи з подолання бідності”;
• збереження та прискорення людського розвитку, шляхом підвищення ефек¬тивності та забезпечення стабільності соціального захисту, поліпшення якос¬ті і доступності медичної допомоги та освіти;
• детінізацію економіки і доходів громадян, що забезпечить збільшення надхо¬джень до бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування без посилення фіскального навантаження та з дот¬риманням принципу справедливості під час надання суспільних послуг;
• створення сприятливих умов для бізнесу шляхом зниження адміністративних бар’єрів для його розвитку, модернізації податкової системи; модернізацію інфраструктури та базових галузей економіки (зокрема енерге¬тичної, вугільної, нафтогазової галузей, сільського господарства, житлово-комунального господарства, транспортного комплексу, оборонної промисло¬вості), а також перехід від системи надання дотацій до системи самоокупнос¬ті виробництва.
Від виваженого вибору напрямів розвитку бюджетної політики знач-ною мірою залежить загальний соціально-економічний розвиток держави. Бюджетна політика повинна реалізовуватися і формуватися на наукових засадах, відповідати національним інтересам і соціально-економічній стратегії держави. Науковий підхід до розроблення бюджетної політики, знання і вив¬чення чинників, що визначають бюджетну політику, передбачають її відповідність закономірностям суспільного розвитку, постійне врахування теоре¬тичних положень і висновків бюджетної теорії. Порушення цієї важливої ви¬моги призводить до великих втрат в економіці [2].
Основні напрями бюджетної політики на 2013 рік ґрунтуються на положеннях Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» та прогнозних і програмних документів економічного та соціального розвитку України.
Реалізація бюджетної політики спрямована на забезпечення сталого розвитку національної економіки у 2013 році, підвищення стандартів життя і рівня добробуту громадян, сприяння збалансованому розвитку конкурентоспроможної економіки, забезпечення фінансової стабільності держави та здійснення заходів із зменшення рівня “доларизації” економіки, підвищення ефективності виконання програм імпортозаміщення, розвиток виробництва вітчизняних товарів, ефективний захист внутрішнього ринку та підтримку експорту, модернізацію інфраструктури та базових секторів економіки, забезпечення екологічної безпеки, оптимізацію соціального захисту населення [5].
Пріоритетами національної економічної політики є надання державної підтримки підприємствам, що реалізують інноваційні проекти або використовують у своїй діяльності інноваційні технології, а також збільшення обсягів виробництва базових галузей економіки (зокрема, сільського господарства, вугільної промисловості, машинобудування і виробництва мінеральних добрив).
Основними завданнями бюджетної політики України є [1]:
І. Продовження реформ бюджетної системи, передбачених Програмою економічних реформ на 2010-2014 рр. Реформування бюджетної системи має бути продовжено відповідно до Програми економічних реформ на 2010-2014 рр. та включати як імплементацію нових рішень, так і роботу щодо виправлення помилок, які були допущені підчас реалізації першого етапу реформ. Ключовими заходами, впровадження яких має стати пріоритетом в 2013 р., мають стати:
1. Підвищення ефективності державних видатків. Основними заходами, реалізація яких дозволить підвищити ефективність державних видатків, є:
- удосконалення механізму середньострокового бюджетного прогнозування;
- продовження процесу оптимізації кількості бюджетних програм та кількості головних розпорядників бюджетних коштів;
- удосконалення програмно-цільового методу бюджетування (ПЦМ).
- поширення ПЦМ на місцеві бюджети;
- забезпечення прозорості та відкритості бюджетного процесу.
2.Підвищення ефективності та продуктивності державних інвестицій.
3.Запровадження механізмів стримування необґрунтованого підвищення видатків соціального спрямування.
4. Розширення фінансової бази місцевих органів влади.
5.Запровадження системи збалансованих автономних фондів сектору державних фінансів.
6.Формування інституційної платформи для реалізації боргової політики.
7. Підвищення ефективності боргової політики.
ІІ. Підвищення ефективності бюджетної політики та перегляд її окремих пріоритетів
1. Зменшення дефіциту бюджету.
2. Зменшення боргового навантаження на економіку.
3. Збереження високого рівня інвестиційних видатків зведеного бюджету.
4. Підвищення соціальних стандартів та збільшення видатків на соціальні проекти.
5. Інвестиції в проведення реформ [1].
Отже, під бюджетною політикою держави доцільно розуміти системну сукупність національних інтересів і конкретних заходів щодо цілеспрямованої діяльності держави з регулювання бюджетного процесу і використання бюджетної системи для вирішення економічних і соціальних задач держави. Основною метою бюджетної політики повинно стати посилення впливу бюджету як вагомої складової системи державного регулювання на соціально-економічний розвиток України. Бюджет також повинен бути спрямований на подальший соціально-економічний розвиток держави як на довгострокову, так і на середньострокову перспективу, головним завданням яких повинно бути досягнення стійкого економічного зростання в умовах фінансової стабільності, активізації інвестиційних процесів і структурних перетворень та проведення адресної соціальної політики держави.
Для того, щоб бюджетна політика держави була ефективною, потрібно:чітко регламентувати законодавчо процес акумуляції й руху фінансових по¬токів, забезпечення їх прозорості для суспільства; забезпечити високі темпи зростання національної економіки як основного чинника зниження фінансових ризиків під час розроблення показників дер¬жавного бюджету; досягти надійності прогнозу основних макроекономічних показників, на основі яких формуються дохідна й видаткова чистини державного бюджету,обсягів і темпів зростання ВВП, темпів інфляції, валютного курсу; дотримуватися об’єктивності під час формування дохідної частини бюджету; оптимізувати бюджетні витрати, що сприятиме повноцінному фінансовому забезпеченню реалізації державних функцій.
Література:
1. Бюджетна політика в Україні в умовах ризиків сповільнення економічної динаміки : [аналітична доповідь]. - К. : НІСД, 2012. – 25 с.
2. Євтушенко Н. Вплив бюджетної політики на соціально-економічний розвиток країни/ Наталія Євтушенко. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
3. Мярковський А. І. Пріоритетні напрями бюджетної політики / А.І. Мярковський. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
4. Пасько Т.О. Сучасні особливості формування бюджетної політики в сфері доходів / Т.О. Пасько // Вісник Української академії банківської справи. - 2006. - № 1(20). - С. 117-119. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/265/1/pasko6.pdf
5. Про Основні напрями бюджетної політики на 2013 рік / Верховна Рада України; Постанова від 22.05.2012 № 4824-VІ. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4824-vi
6. Указ Президента України від 21 грудня 2010 p., № 1154 (1154/2010) “Про заходи що¬до забезпечення ефективності реалізації Програми економічних реформ на 2010-2014 ро¬ки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”. [Електрон¬ний ресурс]. - Режим доступу: http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_1.pdf
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^