Стратегічні орієнтири » Проблеми маркетингу страхових послуг » Дзюрій О.І. Комплекс маркетингу у страхуванні
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1990
  • Автор: Olenochka
  • Дата: 15-05-2013, 23:06
 (голосов: 0)
15-05-2013, 23:06

Дзюрій О.І. Комплекс маркетингу у страхуванні

Категорія: Проблеми маркетингу страхових послуг

Студентка групи ЕКф-35с
Дзюрій Олена


КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГУ У СТРАХУВАННІ


Особливе місце в страховій діяльності повинно відводитись маркетингу. Адже незважаючи на швидке зростання на ринку страхових послуг України кількості страхових компаній попит на цей вид послуг залишається низьким.
На цьому етапі відчувається відсутність достатньої кількості інформації про страховий ринок та окремі його сегменти, а також брак в населення страхової культури і довіри до страхування.
Сьогодні провідні компанії України намагаються ефективно вирішувати цю проблему за допомогою впровадження механізму страхового маркетингу.
Під маркетингом страхових послуг розуміють комплекс дій, спрямованих на збільшення прибутку страховика чи максимальне розширення збуту страхової продукції за рахунок якнайповнішого врахування потреб страхувальників.
Маркетинг - мікс або комплекс маркетингу (marketing mix) — комплекс заходів, які визначають позиціонування продукту на ринку. Зазвичай маркетинг-мікс складається з «4P» (Product, Price, Place, Promotion): продукту, ціни, місця (системи розподілу товару) та просування.
Комплекс страхового маркетингу, як і маркетингу загалом включає: проведення маркетингових досліджень, сегментацію і позиціонування; розроблення нових чи пристосування існуючих страхових послуг з врахуванням вимог ринку; створення ефективної системи збуту (розподілу) цих продуктів та управління нею; здійснення заходів щодо просування страхових продуктів (реклама); проведення комунікаційної PR-політики.
Товар (product) — набір виробів і послуг з певними властивостями, і особливостями створення, які підприємство пропонує цільовому ринку. Особливості такого товару, як страхова послуга полягають в тому, що усвідомлення проблеми в страховому захисті у споживача або виражено слабко, або відсутнє. В той час страхова послуга володіє високим ступенем корисності для споживачів (всіх або окремо вибраних страхових сегментів). Виділяються чотири унікальні характеристики послуг: невідчутність, невіддільність, непостійність якості, не збереженість.
Основне завдання страхової компанії - продавця послуги - це показати клієнтам свій товар, пояснити страхувальнику, за що він сплачує кошти.
Ціна (price) — грошова сума, яку споживачі повинні заплатити для отримання страхової послуги. Сюди входить : політика знижок та їх структура, стратегії ціноутворення, націнка, терміни виплати, кредит, умови платежу , контрактів тощо. Компанія розглядає свої страхові продукти за рівнем прибутковості або ступенем участі в утворенні прибутку:
• продукти основного асортименту, які забезпечують формування основної частини прибутку компанії, користуються підвищеним попитом (страхування житлових приміщень від усіх ризиків, промислових підприємств від вогню і води);
• продукти додаткового асортименту або продукти підтримки, містять складові, що доповнюють основний асортимент, щоб не змушувати споживача звертатися до іншої страхової компанії (поліс цивільної відповідальності власників авто, а також різноманітне страхування, розраховане на молодих людей, які ще не страхувались раніше).
В залежності від ступеня врахування індивідуалізації ринку компанія застосовує середні тарифи, диференційовані тарифи, індивідуальні тарифи з гнучкою системою знижок і пільг. Головні завдання процесу маркетингового ціноутворення: 1) забезпечення позитивного балансу від комерційної діяльності страхової компанії; 2) збалансування величини попиту та пропозиції на ринку страхових послуг.
Місце, розподіл (place) — дії підприємства, спрямовані на збільшення доступності його товарів для цільового споживчого сегмента. Тут відбувається розподіл товару. Головним завданням політики розподілу є, насамперед, вибір і формування раціональних каналів просування та збуту продукції, тобто доставки її від виробника до споживача (безпосередньо або через посередників), укладення договорів, підготовки торговельних працівників, розміщення, а також післяпродажне обслуговування споживачів тощо.
Просування (promotion) — діяльність фірми з інформування споживачів про переваги своєї послуги і їх переконання в необхідності її придбання: зв’язок з громадськістю, реклама, виставки, персональний продаж, стимулювання збуту, PR, метод прямого продажу та ін
Головні принципи, які мають перебувати в полі зору служби маркетингу і яким має відповідати штатна мережа з реалізації страхових продуктів, полягають у тому, що штатний реалізатор (у широкому розумінні) є повноважним представником страховика, і, як правило, саме з його роботою та наданою ним інформацією клієнти приймають рішення щодо укладання договору страхування та надання переваги тому чи іншому страховикові.
Страхові компанії повинні застосовувати чотири основні канали реалізації своїх страхових продуктів:
1) офісний метод реалізації, коли клієнт самостійно прибуває чи запрошується до офісу страховика;
2) через відокремлені підрозділи та агентську мережу, які відшукують клієнта й працюють із ним за межами головного офісу;
3) через об'єднання страховиків;
4) брокерське посередництво;
5) нестрахових посередників (банки, туристичні фірми, кредитні спілки, автосалони та інших).
Чотири складові маркетингу-мікс, з погляду продавця, є інструменти маркетингу, якими здійснюється вплив на покупців. З точки зору покупців, призначення кожного маркетингового інструменту — збільшити вигоди споживача. Роберт Лотерборн вважає, що чотири «Р» продавця відповідають чотирьом «С» споживача. Концепція «4С» споживача включає такі елементи: нестатки і потреби споживача (consumer needs and wants), витрати споживача (consumer cost), зручність (convenience), комунікація, обмін інформацією (communication).
Останніми роками концепція «4 Р» поповнилась новим елементам — люди (people). З погляду маркетингу їх можна розділити на три категорії:
□ персонал підприємства, починаючи з рядового працівника і закінчуючи керівником. Всі вони представляють інтереси страхової компанії на різних рівнях, несуть інформацію, впливають на формування іміджу. Від професіоналізму та кваліфікації персоналу до певної міри залежить успіх будь-якого підприємства. Тому наймаючи на роботу фахівців, потрібно ретельно ставитись до їх вибору, достойно оплачувати працю, просувати по службі, виховувати лояльність до підприємства, заохочувати до творчого пошуку нових ідей та рішень;
□ торгові посередники (страхові агенти і брокери), які займаються реалізацією продукції підприємства. Це підприємці окремого різновиду бізнесу з власними намірами і цілями. їх діяльність суттєво впливає на результати комерційної діяльності страховика. Отже, потрібно знати, як працює торгівля, чим зайняті конкретно її працівники, які функції вони виконують, якими методами користуються, а також налагоджувати добрі стосунки;
□ страхувальник із його бажаннями, потребами та капризами — це основний об´єкт уваги в стратегії і тактиці маркетингу. Саме страхувальник є вирішальною силою у формуванні позитивного балансу діяльності страхової компанії. Тому необхідне детальне вивчення доходів споживачів, способу життя, звичок, цінностей, симпатій і антипатій, схильності до збільшення покупок тощо. Внаслідок такого вивчення ринок постає перед підприємством у вигляді впорядкованої системи, де запити і побажання споживачів чітко визначені.
Оптимальний маркетинг-мікс становить таку комбінацію маркетингових інструментів, завдяки якій забезпечується досягнення окреслених цілей за раціонального використання наявних коштів бюджету маркетингу. Відносна значущість кожного окремо взятого елемента маркетингу залежить від різних чинників, таких як тип організації, вид товару, поведінка споживачів.
Дана ситуація на ринку страхових послуг спонукає страхові компанії постійно удосконалювати свою діяльність, використовуючи при цьому довготермінові стратегії розвитку. Ефективна і продумана діяльність, спрямована на організацію збуту й комунікацію з потенційним споживачем, є визначальним чинником досягнення успіху. Щоб вижити в конкурентній боротьбі, страхові компанії зобов’язані вводити в практику нові види обслуговування, ставити на перше місце інтереси страхувальників, боротися за кожного клієнта. Цим і пояснюється об'єктивна необхідність для страховиків діяти на ринку відповідно до теорії і практики сучасного маркетингу.
Якщо Україна справді піде шляхом ефективних ринкових перетворень, то в такому разі зможуть вижити, а згодом, можливо, і вийти в лідери тільки ті компанії, менеджмент яких спиратиметься на використання принципу маркетингу.

Список використаних джерел:
1. Кудлай В. Особливості маркетигну в страхових компаніях // Економіка, фінанси, право. – 2007. №1.
2. Шелехов К.В., Бігдаш В.Д . Дослідження ринку страхових послуг: сегмент фізичної особи // Маркетинг в Україні. – 2008. – № 1.
3. Фурман В.М. Організація маркетингової служби страхової компанії // Фінанси України. – 2004. – № 9.
4. Василенко Л., Тринчук В., Історико – економічні передумови виникнення страхового маркетингу // Страхова справа. – № 1 (9) 2003. [Електронний ресурс]. Режим доступу //http://forinsurer.com/public/03/12/07/869

Посилання: Комплекс маркетингу у страхуванні

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^