Стратегічні орієнтири » Фінанси підприємств 2013 » Добрянська О.М. Теоретичні аспекти визначення фінансової стійкості підприємства
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2732
  • Автор: Olena93
  • Дата: 26-12-2013, 15:20
 (голосов: 0)
26-12-2013, 15:20

Добрянська О.М. Теоретичні аспекти визначення фінансової стійкості підприємства

Категорія: Фінанси підприємств 2013

Добрянська О.М., ЛНУ ім. Івана Франка, Екф-44с

Однією з головних умов життєдіяльності, розвитку й забезпечення високого рівня конкурентоспроможності підприємства є його фінансова стійкість, яка є важливою характеристикою фінансового стану підприємства. Вважається, що такий показник відображає результати функціонування економічного суб’єкта й є базовим орієнтиром у формуванні фінансової стратегії.
Якщо підприємство фінансово стійке, то воно не вразливе до несподіваних змін кон’юнктури ринку і захищене від банкрутства. Більш того, чим вища його стійкість, тим більше переваг суб’єкт господарювання має перед іншими підприємствами того ж сектора економіки в одержанні кредитів і залученні інвестицій. Фінансово стійке підприємство вчасно розраховується за своїми зобов’язаннями з державою, позабюджетними фондами, персоналом, контрагентами. Це сприяє його іміджу ("good will"), головної складової нематеріальних активів господарюючого суб’єкта [2, c.355].
Для розкриття поняття «фінансова стійкість» науковці, як зарубіжні, так і вітчизняні, використовують різноманітні підходи. В економічній літературі щодо трактування сутності фінансової стійкості не існує єдиної думки. Так, під фінансовою стійкістю підприємства розуміють характеристику стану фінансових ресурсів підприємства та результативність їх розміщення; ступінь залежності підприємств від залучених джерел фінансування; результат діяльності; стан рахунків підприємства, які гарантують його платоспроможність; ліквідність; прибутковість та кредитоспроможність.
Проведений аналіз науково-методичних джерел свідчить про неоднозначність у визначенні поняття «фінансова стійкість». Так, наприклад, Білик М. С. стверджує, що фінансова стійкість – це забезпеченість активів підприємства стійкими джерелами їх формування, гарантована платоспроможність, незалежність від випадковостей ринкової кон’юнктури і поведінки партнерів [1, с.302]. А науковець Буряк П. Ю. трактує фінансову стійкість як такий стан підприємства, при якому забезпечується стабільна фінансова діяльність, постійне перевищення доходів над витратами, вільний обіг грошових коштів, ефективне управління фінансовими ресурсами, безперервний процес виробництва і реалізації продукції, розширення та оновлення виробництва [7, с.314]. Лахтіонова Л. А. вважає, що фінансова стійкість – це динамічна інтегральна характеристика здатності системи трансформації ресурсів і ризиків повноцінно (з максимальною ефективністю і мінімальним ризиком) виконувати свої функції, витримуючи вплив чинників зовнішнього і внутрішнього середовища [4, с.156]. Мних Є. В. характеризує фінансову стійкість як економічну категорію, яка досягається за умови стабільного перевищення доходів над витратами, вільного маневрування грошовими коштами та стійкого економічного зростання і визначається раціональною забезпеченістю потреб підприємства фінансовими ресурсами для ефективної діяльності в ринкових умовах [5, с.315].
Також не можна не взяти до уваги трактування фінансової стійкості Національним банком України, відповідно до якого це такий стан динамічної фінансової системи, за якого вплив будь-яких шоків не заважає їй забезпечувати ефективний перерозподіл фінансових ресурсів та забезпечує абсорбцію (амортизацію) шоків [6, с.13].
Таким чином, аналіз представлених в аналітичній літературі визначень фінансової стійкості суб’єкта підприємницької діяльності дозволив сформулювати наступне визначення – фінансова стійкість це стан підприємства, за якого суб’єкт господарювання забезпечує достатню частку власного капіталу у складі джерел фінансування підприємства, тобто це здатність суб’єкта господарювання стабільно функціонувати та ефективно розвиватися, зберігати рівновагу своїх активів та пасивів у мінливих умовах внутрішнього і зовнішнього середовищ.
На скільки ефективно підприємство здійснює управління фінансовими ресурсами, можна проаналізувати за допомогою відповідних коефіцієнтів. Сьогодні немає єдиної методології аналізу фінансової стійкості суб’єкта господарювання. Вітчизняні і зарубіжні вчені для цього пропонують великий перелік показників з різною методикою розрахунку та кількістю показників [1]. Науковці застосовують 15 фінансових коефіцієнтів, які можна поділити на 4 групи:
– показники автономії;
– показники маневрування;
– показники забезпеченості;
– показники майна.
Відповідно до наведених груп в таблиці 1 наведена порівняльна характеристика аналітичних коефіцієнтів, запропонованих деякими вченими для виміру фінансової стійкості.
Таблиця 1
Коефіцієнти фінансової стійкості, які запропоновані вченими
Добрянська О.М. Теоретичні аспекти визначення фінансової стійкості підприємства


Оцінка фінансової стійкості є індикатором, який попереджає керівників підприємства про можливі загрози для фінансового стану суб’єкта господарювання на початкових стадіях. Тому використання певної системи коефіцієнтів є необхідною умовою для ефективного проведення такого типу фінансового аналізу.

Примітки:
1. Білик М. Д., Павловська О.В., Притуляк Н.М. і інші. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2007. – 592 с.
2. Бланк И. А. Финансовый менеджмент : учебное пособие / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 2003. – 528 с.
3. Костенко Т. Д., Підгора Є. О., Рижиков В. С., Панков В. А., Герасимов А. А., Ровенська В. В. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства / видання 2-ге перероблене та доповнене. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007 – 400 с.
4. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб`єктів господарювання. Монографія. Київ: КНЕУ, 2001, 387 с.
5. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2011. – 412 с.
6. Організаційно-методичні підходи до запровадження в НБУ системи оцінки стійкості фінансової системи: Інформаційно-аналітичні матеріали / За редакцією д.е.н., проф. В.І. Міщенко, к.е.н., доц. О.І. Кірєєва і к.е.н. М.М. Шаповалової – Київ : Центр наукових досліджень НБУ, 2005. – 97с.
7. Фінансово-економічний аналіз: Підручник / Буряк П. Ю., Римар М. В., Бець М. Т. та ін. Під заг. ред. П. Ю. Буряка, М. В. Римара - К.: ВД «Професіонал», 2004. - 528 с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^