Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції державних фінансів 2014 » Бідник Р.Р. Економічний зміст податкового навантаження та особливості його оцінки в Україні
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
15-06-2014, 21:10

Бідник Р.Р. Економічний зміст податкового навантаження та особливості його оцінки в Україні

Категорія: Сучасні тенденції державних фінансів 2014

УДК 336
© Бідник Р.Р., 2014
ЛНУ iменi Iвaнa Фрaнкa, ЕкдМ-51с

Економічний зміст податкового навантаження та особливості його оцінки в Україні


В умовах ринкових відносин питання податкової політики і, зокрема, податкового навантаження є пріоритетними як в економічному і соціальному, так й в політичному контексті. Оскільки від рівня податкового навантаження залежить ефективність податкової системи загалом, то це означає, що при встановленні надміру високого чи недостатнього рівня наслідки відчують на собі усі, тому що це спричинить до змін в економіці, вплинувши на рівень ділової активності суб’єктів господарювання, інвестиційну привабливість країни, виконання державною своїх функцій.
На сучасному етапі розвитку країни проблема пов’язана з дослідженням впливу податкового навантаження на економіку в цілому та на добробут суспільства стає одним з найважливіших напрямків податкової та економічної політики держави, що має на меті підвищення конкурентоспроможності національної економіки.
Питання податкового навантаження та його впливу на економічну активність і доходи платників були предметом досліджень таких вчених як: Андрущенка В., Брауеар К., Вишневського В., Гарбергерома А., Луніної І., Мікеладзе П., Селігмана Е., Соколовської А., Стігліца Дж., Федосова В., Шаблистої Л., Шмельова К. та інших. Проте спеціальних досліджень з питань податкового навантаження в Україні, незважаючи на дискусійний характер багатьох аспектів цієї проблеми, досі немає [3].
Незважаючи на те, що проблема податкового навантаження (тягаря) є предметом наукових досліджень ще з XVIII ст., вона й сьогодні залишається не до кінця з'ясованою. В економічній літературі підходи до визначення поняття «податкове навантаження» різняться за суттю. В одних виданнях увага акцентується на його кількісній характеристиці. Так, податковий тягар розглядається як сума податку, сплаченого фізичною особою або організацією. У даному визначенні наголошується також на тому, що податковий тягар, внаслідок можливості перекладання податків, може не збігатися з номінальною сумою сплачених податків [4, с.8].
Інші визначення поняття «податкове навантаження» дають його якісну характеристику, розкривають його сутність. В одних випадках «податкове на вантаження» розглядається як узагальнену характеристику діяльності податкової системи держави, яка показує, як податки впливають на фінансовий стан платників податків або на народне господарство в цілому. Близьким за змістом є визначення податкового тягаря як сукупного впливу податків на їх платників [1].
Також зустрічаються визначення поняття «податкове навантаження», в яких зроблено спробу конкретизувати характер впливу податків на фінансовий стан їх платників. Тобто податковий тиск розглядають як ефект впливу податків на економіку в цілому та на окремих їх платників, пов'язаний з економічними обмеженнями, що виникають у результаті сплати податків і відволікання коштів від інших можливих напрямів їх використання [2, с.206].
Рівень податкового навантаження в Україні оцінюється по-різному. Майже всі експерти, які займаються оцінкою інвестиційного клімату в Україні, вважають, що він є несприятливим, оскільки оподаткування реального сектора економіки надто обтяжливе. Воно пригнічує процеси економічного відтворення, а підприємство може працювати рентабельно, як правило, лише за умов приховування своїх доходів від оподаткування. Головним завданням реформування податкової системи України залишається є зниження податкового навантаження на економіку. Його виконання забезпечувалося як на основі зниження податкових ставок.
Механізм впливу податкового тягаря простий: при високому рівні податкових стягнень економічний агент повинен або відхилятися від сплати податків, або здійснювати вкладення в активи з максимально високим прибутком, розглядаючи такий параметр, як величина ризику, в якості другорядного.
Розглядаючи проблему надлишкового податкового тягаря, слід відмітити, що вона складається з великої кількості компонентів, серед яких необхідно виділити:
- високі ставки податків;
- штучне визначення умов беззбитковості угод;
- некоректне визначення податкової бази;
- багатократність обкладань;
- надлишкова кількість податків, що стягуються.
Високий податковий тиск здійснює негативний вплив на інвестиційний клімат нашої держави, і як наслідок, це уповільнює процес економічного зростання та призводить до тінізації бізнесу, оскільки для збільшення рентабельності своєї діяльності підприємці приховують деяку частку свого доходу[2, с.215].
Однією з головних проблем для нашої країни є зниження податкового навантаження, що забезпечується поступовим зниженням ставок податків, насамперед податку на прибуток підприємств, а в майбутньому і податку на додану вартість, та інших податків. При цьому зниження податкових ставок не несе негативного впливу на скорочення обсягу податкових надходжень до бюджету, оскільки таким чином розширюється база оподаткування, шляхом збільшення кількості платників, оскільки зменшення ставок податків буде сприяти активізації ділової активності та інвестиційної діяльності.
Отже, питання податкового навантаження залишається одним з найактуальніших на сьогоднішній час і тому дуже важливою є податкова політика уряду щодо визначення особливостей вітчизняною податкової системи, оскільки це зачіпає інтереси всіх громадян.
Розробка комплексних теоретичних досліджень податкового навантаження стане важливим кроком до практичного визначення ефективності податків, наслідків їх дії та відповідно сприятиме подальшому вибору шляхів удосконалення вітчизняної податкової системи, оскільки дане питання залишається не до кінця з'ясованим на сьогоднішній день.

Примітки:
1. Витвицька О.Є. напрями оптимізації податкового навантаження на соціально-економійний розвиток вітчизняних суб’єктів підприємництва [Електронний ресурс] / О.Є. Витвицька - Режим доступу: http://www.confcontact.com/20110531/ek8_vitvic.htm
2. Іванов Ю.Б., Єськов О.Л. Сучасне оподаткування: мотиваційний аспект. Монографія. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2009. – 328 с.
3. Селіверстова І.О. Податкове навантаження на суб’єктів господарювання в Україні/ І.О. Селіверстова, Т.В. Скупова // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2009 1/Skupova 109.html
4. Соколовська А. Теоретичні засади визначення податкового навантаження та рівня оподаткування економіки // Економіка України, 2010. - № 7. - С. 4-12.

Посилання: податкове навантаження

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^