Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції державних фінансів 2014 » Максимців Л.Д. Особливості державного регулювання соціального страхування в Україні
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
7-12-2014, 18:49

Максимців Л.Д. Особливості державного регулювання соціального страхування в Україні

Категорія: Сучасні тенденції державних фінансів 2014

Максимців Л.Д., 2014
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-41с

Особливості державного регулювання соціального страхування в Україні
Державне регулювання є важливим елементом управління соціальним страхуванням, формуванням та використанням коштів державних соціальних фондів. Його у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування є: проведення єдиної політики держави в цій сфері; забезпечення реалізації прав громадян на загальнообов'язкове державне соціальне страхування; створення умов для ефективного функціонування системи соціального страхування; забезпечення дотримання суб'єктами соціального страхування вимог законів, інших нормативно-правових актів; адаптація системи соціального страхування до міжнародних стандартів.
Основними напрямами державного регулювання соціального страхування є: розробка та прийняття системи законодавчих, нормативно-правових актів, що регламентують відносини в цій сфері; щорічний перегляд та затвердження розмірів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, норм, нормативів з урахуванням поточної економічної та соціальної ситуації; перегляд видів та розмірів соціальних виплат з метою покращення матеріального забезпечення громадян; встановлення обов'язкової вимоги щодо створення страхових резервів з метою забезпечення своєчасності та повноти соціальних виплат; державний фінансовий контроль за дотриманням законодавства щодо формування доходів соціальних страхових фондів та цільового використання їхніх коштів; контроль та нагляд за діяльністю центральних і територіальних органів державних фондів, їх взаємодією з іншими суб'єктами.
Державне регулювання передбачає створення та функціонування відповідного фінансового механізму, який повинен бути спрямований на раціональне управління рухом фінансових ресурсів та формування фінансових відносин, що виникають у процесі утворення та використання страхових фондів[2].
Основними формами правового регулювання соціального страхування в Україні є: 1) Конституція та закони України; 2) укази та розпорядження Президента України; 3) постанови та інші акти Верховної Ради України, 4) постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти центральних органів влади (міністерств, відомств); 5) нормативні акти місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування [1].
У Конституції України (розділ ІІ «Права, свободи та обов'язки людини і громадянина», ст. 46) зазначено: «Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. Це право гарантується загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення...»[3].
Головним органом у системі виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у галузі зайнятості, соціального захисту населення, соціального страхування, оплати, нормування праці, пенсійного забезпечення, соціального обслуговування, трудової міграції, соціально-трудових відносин, трудової міграції є Міністерство праці та соціальної політики України.
Безпосередньо роботу щодо соціального захисту населення виконують спеціально створені обласні та районні управління праці та соціального захисту населення.
Спеціально уповноваженими органами, які здійснюють керівництво та управління окремими видами соціального забезпечення та фінансують їх надання є відповідні фонди.
До страхових фондів належать: - Пенсійний фонд; - Фонд соціального страхування від нещасних випадків; - Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття; - Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
Нагляд за діяльністю цільових фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування здійснює Наглядова рада. ЇЇ склад та повноваження визначаються законами з окремих видів загальнообов'язкового державного соціального страхування. До складу Наглядової ради входять у рівній кількості представники від застрахованих громадян, роботодавців та держави. Вона здійснює контроль за виконанням статутних завдань та цільовим використанням коштів відповідним фондом із загальнообов'язкового державного соціального страхування[4].
З липня 2014 року право затверджувати бюджети фондів соціального страхування вже перейшло до Кабінету Міністрів України[5].
Метою державного нагляду є контроль за дотриманням страхувальниками та страховиками законодавства, що регулює відносини у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням[7].
Станом на 2014 р. за поданням Уряду до законодавства у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування було внесено ряд змін, які негативно позначилися як на функціонуванні самої системи соціального страхування, так і на забезпеченні соціальними виплатами та послугами застрахованих осіб і членів їхніх сімей.
На жаль, урядовими структурами продовжується робота щодо напрацювання ще ряду змін до законодавчих актів, які руйнують існуючу систему соціального страхування, порушують принципи соціального діалогу, передбачені законодавством України та міжнародними нормами, знижують рівень соціальних гарантій та обсяг соціальних послуг для працівників і їхніх сімей.
11 вересня 2014р. відбулась робоча зустріч представників профспілкової сторони за участю Голови ФПУ Осового Г.В. та об’єднань роботодавців за участю Мірошніченка О.В., під час якої обговорювалися існуючі проблеми в системі соціального страхування та шляхи їх вирішення з метою збереження цілісної системи страхування, забезпечення принципу соціального діалогу у цій сфері та збереження існуючих гарантій соціального захисту працівників.
За результати консультацій, було підготовлено звернення, в якому надано оцінку нинішньому стану соціального діалогу, зокрема і в соціальному страхуванні, а також висловлено позицію щодо принципових засад функціонування системи соціального страхування, які дозволять і в подальшому зберігати стабільність, а також підвищити ефективність захисту працівників та членів їх сімей за рахунок акумульованих у страхових фондах працівниками та роботодавців коштів[6].
Висновок. Система нагляду у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні сформована на законодавчому рівні і працює.
Соціальне страхування як сфера суспільних відносин, серед яких відносини з формування джерел фінансування соціального забезпечення, управління соціальним страхуванням, надання матеріального забезпечення та соціальних послуг за окремими видами соціального страхування, зазнає певних змін:
1.Збереження прямого зв'язку розміру страхових виплат та страхових розмірів внесків до системи страхування. Це базовий принцип, який дозволяє зберігати стабільність системи незважаючи на економічні та політичні виклики.
2. Зменшення кількості фондів соціального страхування до двох (Пенсійний фонд України та Фонд соціального страхування) та концентрація в них управління видами страхування. Це дозволить скоротити витрати на утримання системи.
3. Забезпечення для всіх страхових фондів статусу самоврядних організацій, які управляються соціальними партнерами (профспілками і роботодавцями) з одночасним посиленням функцій державного нагляду, що забезпечить баланс інтересів всіх сторін.
4. Реальне відокремлення страхових коштів від Держбюджету. Здійснення обслуговування фондів страхування в банківській системі, зокрема, в державних банках, які гарантуватимуть стабільність роботи фондів і збереження коштів.


Використана література:
1. Конопліна, Ю. С. Методи державного регулювання соціального страхування [Текст] / Ю. С. Конопліна // Актуальні проблеми правового регулювання фінансово-кредитних відносин : тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (10-11 червня 2011 р.) / ДВНЗ «УАБС НБУ». – Суми, 2011. – С. 234-237.
2. Державне регулювання [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://pidruchniki.com/1376102554214/strahova_sprava/finansoviy_mehanizm_regulyuvannya_sotsialnogo_strahuvannya
3. Державне регулювання соціального страхування [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://imanbooks.com/book_384_page_22
4. Органи державного регулювання соціального страхування [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://shron.chtyvo.org.ua/Bezuhla_Viktoriia/Sotsialne_strakhuvannia.pdf
5. Федерація професійних спілок України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.fpsu.org.ua/napryamki-diyalnosti/sotsialne-strakhuvannya-i-pensijne-zabezpechennya?start=10
6. Проблеми удосконалення системи соціального страхування[Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www.fpsu.org.ua/napryamki-diyalnosti/sotsialne-strakhuvannya-i-pensijne-zabezpechennya/5854-problemi-udoskonalennya-sistemi-sotsialnogo-strakhuvannya
7.Безугла В. О., Загірняк Д. М., Шаповал Л. П. Б 40 Соціальне страхування. Навч. Посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 208 с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^