Стратегічні орієнтири » Фінанси підприємств 2014 » Пуртак З.І. Проблеми та напрями вдосконалення внутрішнього аудиту в Україні
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1726
  • Автор: zoryana.purtak
  • Дата: 8-12-2014, 20:15
 (голосов: 0)
8-12-2014, 20:15

Пуртак З.І. Проблеми та напрями вдосконалення внутрішнього аудиту в Україні

Категорія: Фінанси підприємств 2014

Зоряна Пуртак
Львівський національний університет імені Івана Франка
Проблеми та напрями вдосконалення внутрішнього аудиту в Україні

На сьогоднішній день застосування системи внутрішнього аудиту виступає діючим інструментом ринкових змін в діяльності суб’єктів господарювання, адже основним його завданням є пошук відхилень в діяльності організації та розробка рекомендацій задля їх усунення. В результаті виконання цього завдання визначається ефективність функціонування внутрішнього аудиту, що залежить від рівня його організації на підприємстві.
Метою даного дослідження є визначення поняття та завдання внутрішнього аудиту в Україні, його основні пробеми та напрямки щодо їх рішення.
Внутрішній аудит ― це незалежна діяльність з перевірки та оцінки роботи суб'єкта господарювання в його інтересах. Мета внутрішнього аудиту ― допомогти членам суб'єкта господарювання ефективно виконувати свої функції.
До основних принципів внутрішнього аудиту відносять [4,с. 241]:
спрямованість системи внутрішнього аудиту на реалізацію розробленої корпоративної стратегії;
гнучкість внутрішнього аудиту;
багатофункціональність внутрішнього аудиту;
простота побудови внутрішнього аудиту;
відповідність методів внутрішнього аудиту специфіці облікової, аналітичної і планової методик, які використовуються підприємством;
забезпечення професіоналізму й достатньої чисельності внутрішніх аудиторів, ефективне використання кадрів; економічність внутрішнього аудиту. .
Органи управління підприємством користуються послугами внутрішніх аудиторів як додатковим ресурсом, що дасть їм змогу здійснювати функції управління підприємством. Виходячи з цього, можна визначити основні завдання внутрішнього аудиту в сучасних умовах [3, с.41]:
оцінка відповідності існуючим правилам і процедурам;
оцінка ефективності елементів системи внутрішнього контролю;
сприяння керівництву підприємства в удосконаленні бізнес-процесів;
допомога менеджменту в реалізації прийнятної стратегії бізнесу.
Належний внутрішній аудит повинен фіксувати та відслідковувати дотримання суб’єктами контролю вимог чинних законодавчих та нормативних актів щодо ефективності та цільового використання бюджетних або власних коштів, збереження майна, правомірність та ефективність використання фінансових, матеріальних і трудових ресурсів, достовірності бухгалтерського обліку і звітності тощо [2, с.165].
Ефективність роботи служби внутрішнього аудиту підприємства визначається рівнем виконання поставлених цілей і завдань спрямованих на досягнення таких результатів[4, с.244] :
запобігання можливим порушенням і зловживанням;
кількості і якості виявлених порушень;
зменшення вартості зовнішнього аудиту і витрат на інші види аудиторських робіт .
До проблемних аспектів внутрішнього аудиту слід віднести: недостатню кількість методичних розробок з аудиторського контролю; неефективність діючої нормативно-правової бази в питанні внутрішнього аудиту; брак достатнього досвіду аудиторської діяльності; недостатня кількість кваліфікованих аудиторських кадрів; відсутність типових форм документів з аудиту в цілому та внутрішнього аудиту тощо [1,с.35].
Отже, до основних проблем розвитку внутрішнього аудиту в Україні слід віднести насамперед недостатнє нормативне та методологічне забезпечення, що спричиняє полеміку в самих принципах, методах, методології та процедурах внутрішнього аудиту. Також не слід забувати і про відсутність внутрішніх розробок щодо організації та методики внутрішнього аудиту на підприємстві.
Отже, можна виділити такі напрями вдосконалення внутрішнього аудиту в Україні[5,с.198]:
створення професії «внутрішній аудитор» і розвиток відповідного інституту;
формування зацікавленості та необхідності розвитку даної професії як на рівні держави, так і на рівні підприємств різних галузей;
розробка та вдосконалення нормативно-правового регулювання аудиту;
формування організаційної структури служб внутрішнього аудиту;
розробка організаційно-технологічних схем та процедур проведення внутрішнього аудиту;
вдосконалення методології проведення внутрішнього аудиту;
здійснення професійної підготовки фахівців з внутрішнього аудиту тощо.
Розглянувши вищенаведені проблеми та напрями вдосконалення аудиту в Україні, на мою думку, внутрішній аудит є важливим фактором в підприємницькій діяльності та інших фінансових установах, організаціях. Адже він забезпечує реальний контроль у процесі діяльності, цілісність усієї системи, збалансованість, і найголовніше контроль за співробітниками. На даний момент, внутрішній аудит немає досконалого методологічного забезпечення та взагалом нормативно-правового регулювання, за рахунок того, що в країні протягом тривалого часу нестабільна як економічна так і політична ситупція. Також шляхом вдосконалення внутрішнього аудиту може послугувати досвід провідних зарубіжних країн.

Список використаних джерел :
1. Кравченко В.В. Проблеми та перспективи розвитку внутрішнього аудиту в сучасних умовах господарювання // Наукові праці КНТЕУ. Економічні науки – 2010. – № 17. - С. 32-35.
2. Марченко Д.М. Удосконалення організації внутрішнього фінансового контролю підприємств // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №2. - С. 163-171.
3. Каменська Т. Основні напрями діяльності внутрішнього аудиту в системі управління /Каменська Т. // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. -№7.- С.40-43.
4. Колос І. В.Концептуальна модель внутрішнього аудиту на підприємстві/ І. В. Колос, Н. Й. Радіонова // Економічні науки. -Вип. 10(1).- 2013. - м. Луцьк.-С. 238-246.
5. Стригаль Л.С.,Кириченко О.В. Напрями вдосконалення внутрішнього аудиту на підприємствах України// Вісник Національного технічного університету „ Харківський політехнічний інститут ”. Збірник наукових праць. Серія: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: НТУ „ХПІ”. – 2013. – № 67(1040). – 198 с.

Zoryana Purtak
Lviv national university named after Ivan Franko
Problems and directions for improvement of internal audit in Ukraine
Topical issue nowadays is development of internal audit in Ukraine, its stages of the development, specificity of realization and necessity in the economic system. In this work were considered the main problems of internal audit and its ways of improvement .
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^