Стратегічні орієнтири » Фінансові аспекти національної безпеки України » Журба О.Ю. Бюджетна безпека як ключова складова фінансової та національної безпеки
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1625
  • Автор: helmner
  • Дата: 30-03-2015, 03:12
 (голосов: 0)
30-03-2015, 03:12

Журба О.Ю. Бюджетна безпека як ключова складова фінансової та національної безпеки

Категорія: Фінансові аспекти національної безпеки України

Посилення уваги до проблем бюджетної безпеки в Україні обумовлено динамікою суспільних процесів як у глобальному, так і в національному вимірах, а також зміною концептуальних підходів до поняття безпеки. Модифікація цього явища зі сфери військово-політичних відносин у галузь економіки в сучасних умовах визначається зростаючою роллю нових її параметрів, пов’язаних, насамперед, із економічним та фінансовим становищем держав, науково-технічним прогрессом,розвитком інформаційних систем, глобалізацією, світовими тенденціями концентрації капіталу тощо. Набуваючи все більшої ваги у ХХІ ст. ці новітні аспекти глобального розвитку визначатимуть характер політики держав у сфері економічної та національної безпеки [1,c.79]. Доповнюючись адекватними внутрішньодержавними процесами в соціальній, економічній і політичній сферах, вони трансформують дослідження проблем безпеки як характеристики соціально-економічних систем на якісно новий рівень з відповідними завданнями детальної розробки концепцій, теорій, гіпотез та ідей. Дані завдання є актуальними і при дослідженні бюджетної безпеки, що обумовлено вагомою роллю бюджету у гарантуванні економічного суверенітету держави, забезпеченні її макроекономічної стабільності та реалізації соціально-економічної стратегії. При цьому показники і критерії бюджету відіграють роль ключових індикаторів фінансової стійкості і стабільності держави, а характер бюджетної політики, вирішальною мірою, визначає вектори національної стратегії розвитку. Таким чином, гарантування бюджетної безпеки є однією з передумов досягнення стратегічних соціально-економічних пріоритетів.
З метою гарантування бюджетної безпеки держави є необхідним усунення проблеми інтерференції бюджетних циклів та дотримання законодавчих термінів проходження стадій бюджетного процесу. Для підвищення рівня бюджетної безпеки важливим є узгодження цілей бюджетної політики із стратегічними завданнями соціального економічного розвитку [2, c.213]. Бюджетна безпека відображає, з одного боку, закономірності функціонування бюджету як об’єктивної реальності, а з іншого - суб’єктивні прояви людської діяльності, що знаходять своє відображення у бюджетній політиці. У комплексному розумінні бюджетної безпеки як економічного поняття зміст бюджетної безпеки проявляється як співвідношення бюджетних коштів, параметрів їх формування та розподіл сумарних потреб одержувачів таких ресурсів. Об’єктом бюджетної безпеки визначено бюджетні кошти, кількісні та якісні характеристики їх розподілу між ланками бюджетної системи, суспільно-політичні, правові та процедурні аспекти бюджетного процесу,що виступають як індикатори та критерії оцінки й забезпечення бюджетної безпеки, предметом бюджетної безпеки, у свою чергу, є діяльність держави, спрямована на гарантування певного рівня бюджетної безпеки, шляхом впливу на вищезгадані суспільно-політичні, правові та процедурні аспекти бюджетного процесу.
Забезпечення бюджетної безпеки держави повинно відбуватися з урахуванням принципів системності, превалювання національних інтересів, збалансування потреб громадян, юридичних осіб держави. Важливим у цьому сенсі є принципи безумовного пріоритету безпеки та гарантування суверенітету держави. [3, c. 55]. Бюджетна безпека держави є невід’ємною детермінантою стратегії соціально-економічного розвитку держави.
У складі фінансової та економічної безпеки бюджетна безпека виконує чітко визначені функції, несе на собі суттєве функціональне навантаження. Її сутність у тому, що бюджетна безпека є матеріальною основою суверенності держави, що у свою чергу, визначає реальні можливості в забезпеченні фінансової та економічної безпеки. Тобто, бюджетна безпека є основою для функціонування всіх інших елементів державної суверенності, що входять у цю систему фінансової економічної безпеки,а також, військової, технічної, продовольчої, екологічної безпеки. Бюджетна безпека - це ключова складова частина фінансової та економічної безпеки, їх фундамент та матеріальна основа. Забезпечення бюджетної безпеки є винятковою прерогативою держави. Ніхто інший не в змозі вирішити цю задачу. [4, c.312]. У практичному плані забезпечити бюджетну безпеку країни - це створити таку систему її самозбереження, що автоматично приводила б у рух її захисні механізми по захисту від тієї або іншої загрози.
Україна проходить складний історичний період державного становлення. Гостра і тривала економічна криза, яка вразила Україну чи не найбільше з усіх пострадянських республік, надзвичайно актуалізувала питання її фінансової та економічної безпеки, а передусім – бюджетної [2,c.310]. На жаль, важливі рішення, які закладали основи стратегічного економічного розвитку України після набуття нею незалежності, приймалися часто спонтанно, під тиском обставин, без належного наукового обґрунтування і врахування національних інтересів. Тому перші роки існування України позначилися руйнуванням значного економічного потенціалу, що дістався їй у спадок. Характерний приклад – безсистемна, тотальна конверсія колись потужного військово-промислового комплексу, темпів якої не знала жодна країна світу.
Було завдано колосальних збитків економіці України, зруйновано високий науково-технічний потенціал оборонної галузі, а висококваліфіковані спеціалісти оборонних підприємств залишилися без роботи, багато з них виїхали за кордон у пошуках кращої долі. Таким чином, економічний потенціал України, який є матеріальною основою бюджетної безпеки, нині значно ослаблений.
У міжнародних відносинах спостерігається намагання деяких розвинених країн використати економічну ослабленість України у своїх національних інтересах. Перед Україною постала проблема,яка полягає у певному протиріччі між необхідністю інтегруватися у світову економіку, з одного боку та забезпечити внутрішню економічну інтеграцію, захист свого внутрішнього ринку, власного товаровиробника і національних інтересів, з другого. При цьому слід враховувати, що світова економіка продовжує залишатися ареною зіткнення інтересів різних країн. То ж лише створення власної системи економічної безпеки дасть можливість уникнути потенційних руйнівних наслідків швидкого відкриття зовнішнього доступу до національної економіки, забезпечити її конкурентоспроможність, захистити вітчизняного товаровиробника та ефективно взаємодіяти з міжнародними фінансовими та економічними інституціями.
Критичність нинішнього економічного стану полягає в тому, що або руйнівні процеси стануть незворотніми і призведуть до втрати державності чи, в кращому разі, забезпечать Україні роль другорядної держави і сировинного придатку високорозвинутих країн, або ж вдасться зупинити негативні процеси, домогтися економічного зростання і достойного місця у світі. У процесі аналізу тенденцій зміни бюджетних показників встановлено, що поряд з об’єктивними економічними закономірностями, пов’язаними з розширенням меж державної діяльності, на динаміку обсягів бюджету впливають і позаекономічні фактори.
На даному проміжку свого належного існування Україна як ніколи потребує збільшення надходжень до Державного бюджету та їх стабілізації, що може бути забезпечено шляхом розробки науково обґрунтованої концепції податкової політики з орієнтуванням на поточні тенденції розвитку економіки.
Проблема бюджетної розбалансованості в умовах демократичної моделі бюджетного процесу в Україні не може бути вирішена виключно за рахунок економічних механізмів, адже в своїй основі має й політичну складову. Поняття бюджетної безпеки, увібравши в себе характерні риси політичного й економічного напрямків, має двоїстий характер і може розглядатися як з точки зору комплексу організаційних і правових відносин, так і як індикатор розвитку бюджетної системи й ефективності бюджетного процесу, критерій оцінки бюджетної політики.
Бюджетна безпека є ключовою складовою фінансової й економічної безпеки держави - її пріоритетна роль визначається об’єктивною необхідністю існування бюджету, його призначенням фінансово забезпечувати виконання державою власних функцій та реалізацію її економічної стратегії, перерозподіляти частину валового внутрішнього продукту, регулювати економічні та соціальні процеси в державі із збереженням її економічного суверенітету і стабільності.
Таким чином, нині як ніколи перед нами постає надзвичайно важливе питання забезпечення бюджетної безпеки України, що є одним з найважливіших національних пріоритетів і вимагає посиленої уваги представників владних структур, політичних партій, науковців, широкої громадськості. Забезпечення бюджетної безпеки є гарантом державної незалежності України, її національної безпеки, умовою її прогресивного економічного розвитку і зростання добробуту громадян.
Список використаних джерел:
1. Абрамчук Б. Альтернативні підходи в теорії безпеки та їх застосування у фінансовій науці // Світ фінансів. – 2007 -№3 – С. 77-88.
2. Андрощук В. Фінансова безпека держави: еклектизм теоретичних інтерпретацій – К., 2005. – 310 с.
3. Колісник О. Управління бюджетним дефіцитом/ Олег Колісник// Світ фінансів. – 2008. – 230 с.
4. Шевченко Г. Інтерференція бюджетних циклів як джерело загроз бюджетній безпеці держави. – К.: - 2013. – 260 с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^