Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2015 » Шминець Н.І. Роль фінансового посередництва на ринку фінансових послуг
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1318
  • Автор: shmynets_n
  • Дата: 21-05-2015, 21:24
 (голосов: 0)
21-05-2015, 21:24

Шминець Н.І. Роль фінансового посередництва на ринку фінансових послуг

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2015

Шминець Н.І.,
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-51с

Роль фінансового посередництва на ринку фінансових послуг

Для ефективного функціонування ринку фінансових послуг і загалом для успішного розвитку економіки країни відіграють фінансові посередники. Їхнім основним завданням є переміщення капіталів між учасниками фінансового ринку і в кінцевому результаті забезпечення ефективного перерозподілу капіталу в суспільстві загалом.
Господарський кодекс України дає таке визначення фінансового посередництва – це діяльність, пов’язана з отриманням та перерозподілом фінансових коштів, крім випадків, передбачених законодавством. Фінансове посередництво здійснюється установами банків та іншими фінансово-кредитними організаціями [1].
С.Л. Лондар стверджує, що фінансове посередництво - це діяльність щодо трансформації вільних коштів підприємств, заощаджень домогосподарств у інвестиції, іншими словами - передачі цих коштів на найбільш вигідних для їх власників умовах ефективним суб'єктам господарювання для реалізації їх інвестиційних проектів [2].
У Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року № 2664-III зазначається, що фінансова установа – це юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг, у випадках, прямо визначених законом, та внесена до відповідного реєстру в установленому законом порядку. До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг, а у випадках, прямо визначених законом, – інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг [3].
Таким чином можна виділити три підходи до дефініції фінансових посередників: як учасників ринку цінних паперів, як кредиторів; як продуцентів фінансових послуг.
Функціональні характеристики фінансового посередництва було реалізовано через виконання ним наступних функцій, а саме:
− акумуляція та легалізація заощаджень індивідуальних інвесторів;
− професійне управління акумульованими активами;
− ефективний перерозподіл капіталу і зниження фінансових ризиків;
− сприяння розвитку фінансового ринку.
Реалізація фінансовими посередниками основних завдань сприяє розвитку фондового, валютного, кредитного ринків, тобто фінансового ринку загалом, а також його інфраструктури. Фінансові посередники задовольняють попит і формують пропозицію на ліквідні фінансові активи на фінансовому ринку.
Фінансове посередництво в Україні представлене в основному банками. Це пояснюється нетривалим періодом розвитку ринкових відносин, відсутністю значних капіталів, нерозвинутим ринком фінансових послуг небанківських установ. Також на дану ситуацію впливають уподобання клієнтів, їх економічна обізнаність, володіння інформацією.
За видом професійної діяльності фінансових посередників поділяють на три групи: депозитарні установи; ощадні установи контрактного типу; інвестиційні посередники. Різні погляди щодо класифікації фінансових посередників зумовлені відсутністю єдиних загальновизнаних критеріїв їх класифікації [4].
Основними учасниками ринку фінансових послуг є фінансові посередники, які мають різний правовий статус. Фінансові послуги, як правило, надають фінансові установи.
Фінансова установа — це юридична особа, яка надає одну чи декілька фінансових послуг та яка внесена до відповідного реєстру в порядку, визначеному законодавством України.
До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди та інші юридичні особи, винятковим видом діяльності яких с надання фінансових послуг.
Фінансова установа може бути створена у будь-якій організаційно-правовій формі, передбаченій законодавством України.
Кредитна установа — фінансова установа, яка має право за рахунок залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик.
Надання фінансових кредитів здійснюють кредитні установи, до яких відносять банки, кредитні спілки, факторингові та лізингові компанії, ломбарди.
Банк — юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати у сукупності такі операції: залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.
Діяльність на ринку фінансових послуг ґрунтується на основі дотримання таких принципів, як:
— добровільність при виборі спеціалізації фінансових та банківських установ на окремих видах діяльності, продуктах або операціях; неприпустимим є застосування адміністративних методів запровадження конкретних форм спеціалізації, а також добровільності реорганізації стійких кредитних установ;
— відповідальність при виборі сфери діяльності, яка покладається на засновників (учасників) фінансово-кредитних установ;
— відповідність нормам права в процесі здійснення діяльності, за умов, якщо параметри прийнятих організацією ризиків знаходитимуться у межах загальновстановлених пруденційних норм.
Так, відповідно до Положення про надання окремих фінансових послуг юридичними особами — суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22 січня 2004 р. № 21, юридичні особи — суб'єкти господарювання, котрі за правовим статусом не є фінансовими установами, можуть надавати фінансові послуги в разі, якщо вони:
— надають фінансові послуги з фінансового лізингу, поруки, позик фінансовими активами, здійснюють інші операції, віднесені Держфінпослуг до певного виду фінансових послуг;
— надають фінансові послуги систематично — укладають з клієнтами не менше трьох договорів про надання фінансових послуг протягом календарного року;
— уклали хоча б один договір про надання фінансових послуг на загальну суму, що перевищує 80 тис. грн [5].
Варто зазначити, що фінансові посередники відіграють важливу роль на ринку фінансових послуг. Їхня діяльність сприяє зменшенню вартості фінансових операцій, підвищує ліквідність фінансових активів, диверсифікує ризик, створює умови для активізації роботи всіх учасників ринку фінансових послуг.
Відповідно до українського законодавства фінансове посередництво, як і на більшості ринках розвинених країн, поділяють на два типи: банківське та небанківське фінансове посередництво.
Ключова роль у здійснені посередницької діяльності на ринку фінансових послуг в Україні належить банкам. Небанківські фінансові установи є професійними учасниками ринку фінансових послуг, які, на відміну від банків, спеціалізуються на окремих фінансових послугах, забезпечуючи страхування, кредитування, спільне інвестування, управління активами, посередництво у купівлі-продажі фінансових інструментів, недержавне пенсійне забезпечення, гарантійні операції тощо. Діяльність небанківських фінансових установ суттєво відрізняється від діяльності банків. Серед основних відмінностей – вузька спеціалізація, реалізація за рахунок неї небанківських послуг (за наявності дозволу держави – окремих банківських), відсутність безпосереднього впливу на формування пропозиції грошей на ринку, а також більший ризик порівняно з операціями банків.
В Україні на сьогодні не існує розробленої стратегії розвитку ринку фінансових послуг, а також відсутність необхідної досконалої нормативно-правової бази уповільнює темпи його розвитку [6].
На сьогодні одним із основних напрямків розвитку фінансового посередництва є забезпечення ефективного функціонування небанківських фінансових установ. Подальша концепція їх розвитку повинна передбачати:
− системні зміни в роботі українського ринку фінансових послуг;
− становлення повноцінно розвинених фінансових установ;
− формування надійних механізмів захисту коштів громадян та інвесторів;
− створення дієвої системи захисту прав споживачів небанківських фінансових послуг;
− покращення інвестиційного клімату в Україні[4].
На сучасному етапі розвитку ринку фінансових послуг фінансове посередництво відіграє важливу роль, оскільки покращує якість надання послуг, сприяє процесу трансформації тимчасово вільних фінансових ресурсів у інвестиційний капітал, і зменшенню фінансових ризиків.

Список використаних джерел:
1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page11.
2. Лондар С. Л. Фінанси : навч. посібник / С. Л. Лондар, О. В. Терещенко. – Вінниця: Нова Книга, 2009. – 384 с.
3. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: закон України від 12 липня 2001 року № 2664-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dfp.gov.ua/65.html.
4. Фінансове посередництво та його вплив на розвиток фінансового ринку [Електронний ресурс] / Д. С.Гайдукович // Економічний простір. - 2014. - № 84. - С. 122-129. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecpros_2014_84_14.pdf
5. Науменкова С. В. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. [Текст] /
С. В. Науменкова, С. В. Міщенко. – К. : Знання, 2010. – 532 с.
6. Ксьондз С. М. Роль фінансового посередництва на ринку фінансових послуг України / С. М. Ксьондз // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Економіка. - 2013. - Вип. 24. - С. 224-229. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoa_2013_24_44.pdf
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^