Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2015 » Шпак О.І. Роль фінансових посередників на фінансовому ринку України
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
8-12-2015, 21:34

Шпак О.І. Роль фінансових посередників на фінансовому ринку України

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2015

Шпак Оксана,2015.
ЛНУ ім.Івана Франка,Екф-42с,08.12.2015.
Роль фінансових посередників на фінансовому ринку України

Роль фінансових посередників на фінансовому ринку України.
Постановка проблеми. Важливу роль на ринку фінансових послуг у країнах із розвинутими ринковими відносинами відіграють фінансові посередники, які є ключовою фігурою на всіх сегментах ринку. Сучасні фінансові посередники є професійними учасниками ринку фінансових послуг і всіх його сегментів (грошового, кредитного, фондового, валютного), які відіграють важливу роль у його функціонуванні і в результаті впливають на розвиток економіки країни в цілому. Головне призначення фінансових посередників визначається спроможністю фінансувати економічну діяльність і в кінцевому результаті забезпечити ефективний перерозподіл капіталу в суспільстві.
Дослідженню проблеми розвитку фінансових посередників приділяється значна увага як серед вітчизняних, так і серед зарубіжних науковців. Необхідно відмітити праці зарубіжних вчених-економістів, а саме Р. Бернса, Г. Гольдсміта, К. Каломіріса, Д. Бойди, а також вітчизняних вчених – В. Базилевича, О. Барановського, О. Бали, З. Ватаманюка, Ю. Гаркуша, Т. Говорушко, О. Другова, В. Корнєєва, В. Кременя, В. Міщенка, М. Савлука, Є. Сича, В. Унинець-Ходаківської, Г. Партина, С. Черкасової, О. Шевцової та інших.
Водночас, на сьогодні відсутні дослідження щодо класифікації посередників, їх ролі та функцій у розвитку фінансового ринку країни.
Метою статті є дослідження ролі та значення фінансових посередників у розвитку вітчизняного фінансового ринку, їх класифікація та особливості функцій.
Виклад основного матеріалу. На фінансовому ринку діють різні учасники, функції яких визначаються метою їх діяльності та ступенем участі в укладанні угод. На думку І.О. Бланка, склад основних учасників фінансового ринку диференціюється залежно від форм здійснення угод, які поділяються на прямі та опосередковані. З врахуванням принципових форм укладання угод на фінансовому ринку основні його учасники поділяються на дві групи: по- перше, продавці та покупці фінансових інструментів, по-друге, фінансові посередники. Крім основних учасників фінансового ринку, що беруть безпосередню участь в укладанні угод, до складу його суб’єктів відносять чисельних учасників, що виконують допоміжні функції, зокрема функції обслуговування основних учасників фінансового ринку, функції обслуговування окремих операцій на фінансовому ринку та ін. [1].
Фінансові посередники складають досить чисельну групу основних учасників фінансового ринку та забезпечують посередницький зв’язок між покупцями та продавцями фінансових інструментів. Певна частина фінансових посередників сама може бути на фінансовому ринку в ролі продавця чи покупця.
Фінансові посередники - це фінансові установи, до яких належать суб’єкти банківської системи, небанківські фінансові та кредитні інститути, контрактні фінансові інститути. Діяльність фінансових посередників на практиці пов’язана зі створенням нових фінансових інструментів. Ці інститути мають можливість отримувати прибуток за рахунок економії, що обумовлена зростанням масштабу операцій, здійснюючи аналіз кредитоспроможності потенційних кредиторів, розробку порядку надання позик і розрахунків за них, рівномірно розподіляючи ризики. їх діяльність спрямована таким чином на допомогу фізичним та юридичним особам, що мають заощадження, перетворити їх на капітал і вкласти в діяльність різних суб’єктів господарювання, диверсифікуючи при цьому рівень ризику. Слід зазначити, що система спеціалізованих фінансових посередників має можливість надати власникам заощаджень більші вигоди, ніж просто можливість одержувати відсотки на капітал.
Ступінь розвитку фінансового ринку характеризується кількістю фінансових посередників і різноманітністю фінансових інструментів.
Вітчизняний фінансовий ринок формується в умовах трансформаційних процесів в економіці країни, а механізм його функціонування визначає потенційні можливості впливу на економіку. З огляду на те, що фінансовий ринок за інституційною ознакою являє собою специфічний спосіб організації та взаємодії елементів системи фінансового ринку, актуальним є створення відповідних фінансових інститутів, здатних забезпечити ефективний розвиток фінансового ринку країни і виконання ним основної функції - трансформації заощаджень в інвестиції. На сьогодні в Україні створення фінансових інститутів - учасників фінансового ринку - відбувається досить нерівномірно, що призводить до відсутності можливості їх ефективного функціонування і відсутності довіри з боку власників заощаджень.
Фінансові посередники або фінансові інститути - це організації, що випускають фінансові зобов’язання (вимоги до себе) і продають їх як активи за гроші [3]. Таким чином, у процесі своєї діяльності фінансові посередники створюють нові вимоги та зобов’язання, що є товаром на фінансовому ринку. Фактично процес створення нових зобов’язань та обмін їх на зобов’язання інших суб’єктів господарювання становить основу фінансового посередництва.
Слід зазначити, що в умовах розвиненого фінансового ринку фінансові посередники виконують ряд важливих функцій у розвитку економіки країни, а саме:
 забезпечення рівноваги на фінансовому ринку шляхом узгодження попиту та пропозиції на фінансові ресурси, приведення фінансових інструментів відповідно до потреб ринку;
 зниження трансакційних витрат на основі ефекту масштабу;
 диверсифікація ризиків окремих вкладників і забезпечення її зниження;
 нейтралізація проблеми асиметричної інформації на фінансовому ринку країни;
 підвищення ліквідності фінансових інструментів шляхом надання послуг професійного управління портфелем активів.
Слід зазначити, що фінансових посередників можна класифікувати за різними класифікаційними ознаками. На наш погляд, основними класифікаційними ознаками є такі: статус інвестора, характер проведення фінансових операцій, рівень спеціалізації, інституціональна структура фінансового ринку. Так, підкреслюючи статус інвестора, розглядають індивідуальних інвесторів - фізичних осіб, інституціональних, тобто колективних та професійних інвесторів - фінансових посередників.
За характером проведення операцій виділяють депозиторські установи - класичні комерційні банки, ощадні установи, кредитні спілки, характер проведення операцій яких полягає в тому, що вони залучають тимчасово вільні фінансові ресурси у фізичних та юридичних осіб, а потім розміщують їх у вигляді кредитів суб’єктам господарювання.
В умовах ринкової економіки фінансові посередники повинні забезпечити ефективне функціонування фінансового ринку та створення ефективного механізму трансформації тимчасово вільних фінансових ресурсів в інвестиції.
Основним завданням інфраструктурних посередників є обслуговування потоків фінансових ресурсів, інформації та послуг фінансового характеру, що спрямовані на створення оптимальних умов пошуку продавців та покупців. До посередників другого рівня належать фондові біржі, реєстратори, зберігачі, депозитарії, брокери, дилери, андерайтери, компанії з управління активами інституційних інвесторів та ін.
Слід зазначити, що в останні роки на перший план починає виходити “функціональний” підхід, згідно з яким важливо не те, чи засноване фінансове посередництво на банках чи на ринках, а те, наскільки ефективно існуюча система посередництва забезпечує виконання своїх фундаментальних функцій:
 обслуговування трансакцій в економіці;
 агломерація капіталу, оскільки досить часто суб’єкти господарювання вимагають такі обсяги капіталу у вигляді інвестицій, які не можуть бути забезпечені одним або навіть декількома інвесторами;
 розподіл інвестиційних ресурсів;
 забезпечення страхування, розподіл та диверсифікація ризиків;
 посилення корпоративного контролю.
У межах даного підходу значна увага приділяється взаємозв’язку між інститутами, ринками та інструментами в процесі посередницької діяльності. Підвищення якості послуг, які надають фінансові посередники, можуть суттєво впливати на економіку за рахунок підвищення норми зберігання, активізації нагромадження основного капіталу та його більш ефективного розподілу, в тому числі активізації інноваційної діяльності.
Висновки. Фінансові посередники відіграють важливу роль у забезпеченні ефективного функціонування фінансового ринку. Розвиток інституційних інвесторів може мати позитивний вплив на економіку України через сприяння ефективному перерозподілу капіталу та розширення пропозиції інвестиційних ресурсів. Також це має розширити можливості економічних агентів щодо залучення додаткових коштів для розвитку з одного боку та посилити стимули для їх ефективного використання з іншого.
Створення ефективної інфраструктури фінансового ринку на базі функціонування єдиної консолідованої моделі дозволить забезпечити, по- перше, ефективну й недорогу обробку трансакцій із установленням цін на справедливій основі; по-друге, функціонування системи, що забезпечує низький рівень ризику, з надійною системою контролю й належним фінансуванням; по-третє, проведення політики прозорості; повне розкриття інформації учасниками; по-четверте, інфраструктуру, що задовольняє потреби її учасників, як індивідуальних, так і інституціональних, і розташованих як усередині країни, так і за її межами.
Список літератури
1. Бланк И.А. Основьі финансового менеджмента. - К.: Ника-Центр, Зльга, 2001. - Т. 1. - 592 с.
2. Партин Г., Тивончук О. Роль небанківських фінансових посередників у фінансуванні інноваційного розвитку // Вісник НБУ. - 2005. - Травень. - С. 46-51.
3. Шарп У., Александер Г., Бейли В. Инвестиции. - М.: Инфра-М, 1997. - 1028 с.
4. Beck Т., Levine R., Loayza N. Finance and the Sources of Growth // Journal of Financial Economics. - 2000. - № 58. - P. 261-300.
5. BeckT., Demirguc-Kunt A., Levine R. A new database on financial development and structure Washington, D.C: World Bank, mimeo, 1999.
6. Boot A., Thakor A.V. Financial systems architecture // Review of Financial Studies. - 1997. - № 10.-P. 693-733.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^