Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2018 » Мацькова В.В. Дивідендна політика вітчизняних емітентів: проблеми і напрями вдосконалення
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
31-10-2018, 21:47

Мацькова В.В. Дивідендна політика вітчизняних емітентів: проблеми і напрями вдосконалення

Категорія: Фінансовий ринок 2018

ЛНУ імені Івана Франка, Екф-41с

Дивідендна політика вітчизняних емітентів: проблеми і напрями вдосконалення

Створення та функціонування будь-якого підприємства не можливе без початкових внесків його акціонерів, які у свою чергу зацікавлені в отримані високих прибутків від здійснення своїх інвестицій. Тому актуальною є проблема запровадження і здійснення вітчизняними підприємствами ефективної дивідендної політики, яка б задовольняла вимоги акціонерів та не загрожували діяльності самого суб’єкта господарювання.

Дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів [3].

Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу [3].

Дивідендна політика підприємства – це сукупність стратегічних і поточних рішень щодо розподілу результатів діяльності акціонерного підприємства. У цілому дивідендну політику можна трактувати як сукупність заходів щодо розподілу чистого прибутку на тезавровану та споживчу частини [1].

Види дивідендної політики підприємства поділяють [2]:
1) Політика «нульового» дивіденду - полягає в невиплаті дивідендів взагалі. Це означає, що компанія свідомо попереджає акціонерів про відсутність дивідендних виплат, а акціонери підтверджують свою згоду чи незгоду з цією політикою, купуючи чи продаючи акції компанії. Реалізація цієї політики можлива лише в таких випадках: законодавчо не встановлена межа виплати дивідендів; бажання акціонерів збільшити ринкову вартість акцій у майбутньому перевищують прагнення до отримання доходів у теперішньому часі; акціонерам недостатньо сукупного корпоративного впливу для того, щоб змінити цю політику.
2) Політика «100%» дивіденду - сутність цієї політики полягає у тому, що 100% чистого прибутку спрямовується на виплату дивідендів. Реалізація такої дивідендної політики не призводить до збільшення власного капіталу компанії, а отже, не відбувається зростання ринкового курсу акцій. Така політика може бути виправдана виключно для підприємств, які обмежені у зростанні вартості своїх акцій, специфікою своєї діяльності (підприємства, які здійснюють видобуток корисних копалин).
3) Політика фіксованого дивіденду з преміальними виплатами - передбачає надбавки (премії), коли компанія досягає особливо позитивних фінансових результатів. Ця політика є досить прийнятною для тих інвесторів, які вкладають кошти в досить ризикові цінні папери і постійно чекають позитивних змін у дивідендній політиці.
4) Політика негрошових виплат - відсутність потрібних фінансових ресурсів спонукає акціонерні підприємства вдаватися до політики негрошових дивідендних виплат. У цьому аспекті замість прямих грошових дивідендних виплат використовують, як правило, найліквідніші грошові замінники. Заслуговує на увагу політика виплати дивідендів випуском нових цінних паперів, наприклад, акцій чи облігацій. Політика нагромаджених дивідендів. Ця політика застосовується тими акціонерними корпораціями, які оголошують про виплату дивідендів, однак відсутність грошових коштів змушує відкласти виплату суми дивідендів у більш пізні періоди.

Основними проблемами дивідендної політики вітчизняних емітентів є [4]:
- переважає тенденція до невиплати дивідендів акціонерам, оскільки більшість підприємств є збитковими і основна частина прибутку йде на погашення зобов’язань;
- менеджери і контролюючі акціонери зацікавлені в невиплаті дивідендів, а в використанні цих коштів в особистих цілях;
- дивідендна політика підприємств державного сектору орієнтується на задоволення фіскальних потреб держави, фактично інші акціонери не можуть впливати на рішення;
- проблема приховування прибутку підприємствами, тим самим обман акціонерів щодо суми реальних дивідендів, які вони зможуть отримати
Саме проблеми неправильної політики, некоректності, неточності не дають розвиватись українському фондовому ринку, не дають можливість виходити українським компаніям на міжнародні ринки тощо.

Тому виділяють наступні напрями покращення дивідендної політики вітчизняних емітентів:
1) висвітлення повної інформації про емітента, його фінансовий стан і план, для того щоб майбутні акціонери змогли достовірними оцінити і розрахувати ефективність своїх вкладень [5];
2) поліпшення інвестиційних якостей акцій за допомогою максимізації обсягу прав, які надаються акціонерові, і неухильне дотримання цих прав [5];
3) здійснення комплексу заходів щодо поліпшення фінансового стану компанії-емітента;
4) вдосконалення нормативно-правової бази, зокрема фіскальної у сфері державного регулювання;

Список використаної літератури:
1. Бланк И. А. Финансовый менеджмент : [учеб. курс] / И. А. Бланк. – К. : Ольга, Ника-центр, 2004. – 656 с
2. Довгань Л. Є. Корпоративне управління : [посіб.] / Л. Є. Довгань, В. В. Пастухова, Л. М. Савчук. – К. : Кондор, 2007. – 180 с.
3. Закон України "Про акціонерні товариства" [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua
4. Квасницька Р. С. Дивідендна політика ідприємств в сучасних умовах господарювання [Електронний ресурс] / Р. С. Квасницька, В. В. Фляжнікова // Соціум.Наука.Культура.Економіка – Режим доступу до ресурсу: http://intkonf.org/kand-ekonom-nauk-kvasnitska-r-s-flyazhnikova-v-v-dividendna-politika-pidpriemstv-v-suchasnih-umovh-gospodaryuvannya/
5. Рубаха М. В. ДИВІДЕНДНА ПОЛІТИКА ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ / М. В. Рубаха, О. А. Овчар. // Молодий вчений. – 2016. – №7. – С. 120–123.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^