Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2019 » Кипаца О.В. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
30-10-2019, 23:57

Кипаца О.В. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ

Категорія: Фінансовий ринок 2019

Кипаца О.В., 2019
ЛНУ імені Івана Франка
Екф-42с


ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ


Банки, як основні інститути фінансового ринку, відіграють провідну роль в економіці. Банківські установи акумулюють кошти суб’єктів ринку з метою їх подальшої трансформації у кошти необхідні для проведення активних банківських операцій, внаслідок чого економіка насичується інвестиційними ресурсами. Таким чином, банки реалізують перерозподіл коштів від економічних суб’єктів у яких є їх надлишок, до тих, які відчувають в них потребу. Ефективність виконання даної функції банків напряму залежить від наявності достатнього рівня залучених грошових коштів. Саме з метою збільшення обсягів залучених грошових коштів, в банках формується та реалізується депозитна політика [1].
Значення банківських установ на фінансовому ринку підкреслюється тим, що саме банки регулюють грошові потоки – найбільш ліквідні фінансові активи і саме банківські установи формують попит та пропозицію грошей через мультиплікативні ефекти. У системі установ інфраструктури фінансового ринку головна роль належить банкам як інститутам, через які проходить рух основної частини грошових ресурсів. Банки виступають певною мірою як інститути інтеграції різних сегментів фінансового ринку.
Депозитна політика є однією зі складових частин широкого спектру політики банку. Вона являє собою складне економічне явище, її суть розглядається в наукових працях як зарубіжних, так і вітчизняних учених, однак слід зазначити, що серед учених донині немає єдиної точки зору щодо визначення даного поняття [2]. Аналіз літературних джерел щодо визначення категорії «депозитна політика» наведено в табл. 1.
Кипаца О.В. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ

Окремі науковці (Р.Р. Коцовська, Є.П. Жарківська та інші) виокремлюють два рівня дослідження поняття «депозитна політика банків»: державний (макрорівень) та рівень окремого банку (мікрорівень) [13]. На макроекономічному рівні депозитну політику розглядають, як сукупність певних заходів, які реалізуються Центральним банком, з метою встановлення конкретних параметрів та нормативів обов’язково резервування.
На мікрорівні депозитна політика банківської установи має за мету визначити найбільш пріоритетні напрями акумулювання депозитних коштів, сприяти розвитку та вдосконаленню депозитних операцій, шляхом розширення спектра послуг, покращення їх якості та ефективності надання, через всебічне задоволення потреб вкладників (юридичних та фізичних осіб). Кінцевим результатом депозитної політики банку є забезпечення стійкості окремої банківської установи шляхом досягнення встановленого рівня ліквідності та рентабельності. Депозитна політика на мікрорівні являє собою складову загальної стратегії банку щодо реалізації пасивних та активних банківських операцій, метою якої є формування необхідного обсягу грошей задля здійснення активних операцій, кінцевою ціллю чого є отримання банком прибутку [14, с.76].
В цілому можна констатувати, що на сьогодні поняття депозитна політика найчастіше пропонують визначати, як певний комплекс або ж систему управлінських рішень, які дозволяють забезпечити формування фінансових ресурсів банків та поділяються на стратегічні (передбачають довгостроковий період досягнення банком цілей), та тактичні (передбачають реалізацію банком короткострокових цілей). Першочерговим завданням при цьому є забезпечення достатнього для банківської установи рівня ліквідності, необхідного для проведення активних операцій.
На мою думку, депозитна політика банку – це сукупність заходів, методів та інструментів щодо залучення коштів вкладників (суб’єктів господарювання та домогосподарств), в розмірах необхідних для забезпечення формування достатнього рівня депозитної бази, з метою здійснення активних операцій, що дозволяє банку бути конкурентоспроможним на грошовому ринку та отримувати прибуток.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Жовтун Є. В. Теоретичні аспекти депозитної політики банків [Електронний ресурс] / Є. В. Жовтун// Облік і фінанси № 3 (73)’ 2016. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/opac/search.exe? C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Oif%5Fapk%5F2016%5F3%5F13%2Epdf.
2. Гончарова К. В. Визначення сутності поняття «депозитна політика банку» / К. В. Гончарова // Управління розвитком. – 2014. – № 2. – С. 158–160.
3. Бартош О. М. Депозитна політика банку та основні етапи її формування / О. М. Бартош // Вісник Університету банківської справи національного банку України. – 2009. – № 3. – С. 98–101.
4. Коцовська P. P. Банківські операції: [навч. посіб.] / Р. Р. Коцовська, О. П. Павлишин, Л. М. Хміль. – К.: УБС НБУ; Знання, 2010. – 390 с.
5. Грибенкин Б. С. Управління депозитними ресурсами банку / Б. С. Грибенкин // Управління розвитком. – 2013. – № 4(144). – С. 80–83.
6. Бабицкий А. Депозитная политика коммерческого банка: грамотная работа с деньгами / А. Бабицкий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.luxurynet.ru/financestheory/ 8851html.
7. Мельникова І.М. Маркетингова політика комерційного банку на депозитному ринку / І.М. Мельникова – К.: КНТЕУ, 2009. – 197 с.
8. Еш С. М. Депозитна політика комерційного банку та напрями її вдосконалення в умовах економічної кризи банків / С. М. Еш. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.nuft.- edu.ua/jspui/bitstream/123456789/9499/ 1/ DEPOZITIC%20POLICY%20OF.pdf.
9. Белоглазова Г. Н. Банковское дело / Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 390 с.
10. Московец Е. А. Оценка эффективности депозитной политики коммерческого банка / Е. А. Московец, Л. А. Мочалова // Ползуновский альманах. – 2009. – Т. 2. – № 3. – С. 253–255.
11. Герасименко Р. А. Депозитная политика банков и факторы, влияющие на ее формирование / Р. А. Герасименко, Е. И. Хорошева, В. В. Герасименко // Финансы, учет, банки. – 2011. – № 1(17). – С. 141–150.
12. Синяк А. А. Можливі напрями удосконалення депозитної політики комерційних банків України на сучасному етапі / А. А. Синяк [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. masters.donntu.edu.ua/2013/iem/sinyak /library/article2.htm.
13. Коцовська, Р. Р. Банківські операції [Текст] : навч. посіб. / Р. Р. Коцовська, О. П. Павлишин, Л. М. Хміль. – К. : Знання, 2010. – 390 с.
14. Пшик, Б. І. Ситуаційне моделювання діяльності банків [Текст] : навч. посібник / Б. І. Пшик. – Львів : ЛБІ НБУ, 2003. – 191 с
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^