Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 » Міджак О.М. Валютно-курсова політика в Україні
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
15-11-2011, 23:59

Міджак О.М. Валютно-курсова політика в Україні

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2011

УДК 336
© Міджак О.М., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-47с

Валютно-курсова політика в Україні

Актуальність теми. За сучасних умов розвитку вітчизняної економіки та інтеграції України до світового економічного простору об’єктивно необхідними є забезпечення стабільності функціонування національної валютної системи, гармонізація інтересів експортерів та імпортерів, досягнення збалансованості платіжного балансу України. Саме за допомогою валютно-курсової політики створюється міцна основа для розвитку міжнародних економічних відносин шляхом впливу на валютний курс – індикатор усіх процесів, що відбуваються в економіці. Задля цього, реалізуючи основну мету своєї діяльності, Національний банк України повинен шукати все більш ефективні механізми підтримки курсу національної грошової одиниці - гривні. Пошук таких механізмів безперечно здійснюється у площині інструментарію валютно-курсової політики НБУ.
Аналіз валютно-курсової політики як форми реалізації поточної валютної політики та її впливу на економічний розвиток держави відображали у своїх працях такі українські вчені-економісти як Боришкевич О., Береславська О., Міщенко В., Савлук М., Мороз А., Дзюблюк О., Юрчишин В., Боринець С., Мазуренко В., Руденко Л. та багато інших. Дослідження проблеми формування валютного курсу, його динаміки та ступеня впливу на соціально-економічні процеси в державі здійснювалось такими західними науковцями як Д. Рікардо, Дж.М. Кейнс, І. Фішер, М. Фрідман, Г. Кассель, Р. Манделл, Дж. Мід, Дж. Сакс, Дж. Робінсон та ін.
Метою нашого дослідження є аналіз ефективності поточної валютно-курсової політики НБУ, простеження взаємозв’язку між здійснюваною центральним банком валютно-курсовою політикою та основними тенденція валютного ринку України.
Отже, головними інструментами реалізації валютно-курсової політики в Україні є: ступінь конвертованості валют; режим курсоутворення; девальвація та ревальвація валюти; валютні інтервенції.
Конвертованість валюти — це здатність резидентів та нерезидентів вільно здійснювати обмін національної валюти на іноземну та використовувати іноземну валюту в угодах з реальними і фінансовими активами.
Так, грошова одиниця України – гривня є частково конвертованою валютою. Різниця між ступенем конвертованості валюти залежить від обмежень уряду на певні види валютних операцій на валютному ринку.
Слід зазначити, що обов’язковою передумовою конвертованості національної грошової одиниці є наявність ринкового господарства у країні з передумовами як політичного, так і економічного характеру, що, у свою чергу, дозволить вітчизняній економіці інтегруватися у світову спільноту та оперативно реагувати на зміни міжнародної ринкової кон’юнктури [1].
Девальвація і ревальвація валюти - це ще один інструмент валютно-курсової політики НБУ, який спрямований на зміну обмінного курсу національної валюти в бік його зниження чи підвищення.
Девальвація національної грошової одиниці сприяє діяльності експортерів і розрахунків за внутрішніми боргами, і негативно впливає на динаміку імпорту, тоді як ревальвація - негативно на динаміку експорту; є більш вигідною імпортерам і здійсненню розрахунків за зовнішніми боргами.
Таким чином валютно-курсова політика здійснює вплив на конкурентоспроможність економіки України як на внутрішньому, так і на світовому ринку.
Голова Всеукраїнського фонду підтримки реформ та екс-міністр фінансів Віктор Пинзеник вважає, що загрози девальвації в Україні посилюються. Головною причиною девальваційних очікувань він називає відсутність відповідальної економічної політики, тоді як голова Національного банку України Сергій Арбузов повідомляє про ефективність монетарних інструментів регулювання валютного курсу та мінімізацію ризиків. За його словами на сьогодні валютний курс демонструє волатильність і передумов для девальвації немає.
Крім того, девальвація негативно впливає на процес обслуговування зовнішнього боргу, оскільки для погашення заборгованості необхідно купувати іноземну валюту, для чого, в свою чергу, витрачатиметься більше національної. З огляду на розмір валового зовнішнього боргу України (за даними НБУ, на початок другого півріччя він дорівнював 123,4 млрд. дол.США) та підвищення сукупного зовнішнього боргу України в першій половині 2011 року більш ніж на 5%, сподіваємось на оптимістичний прогноз голови НБУ.
На зовнішньоекономічну діяльність країни, структуру виробництва та споживання суттєво впливають вибір режиму курсоутворення та контроль за валютним ринком, що є пріоритетними завданнями держави при здійсненні валютної політики.
Офіційний курс гривні до іноземних валют станом на 15.11.2011 становить 798.2300 за 100 дол. США та 1090.3024 за 100 євро. У майбутньому Національним банком України враховуватиметься необхідність збереження прогнозованої динаміки та загальної стійкості національної валюти. Для цього використовуватиметься цілий комплекс заходів, включаючи валютні інтервенції Національного банку України [3].
Валютна інтервенція - це пряме втручання центрального банку країни у функціонування валютного ринку через купівлю-продаж іноземної валюти з метою впливу на курс національної грошової одиниці. Банк скуповує іноземну валюту, коли існує надлишкова пропозиція і валютний курс перебуває на достатньо низькому рівні, та продає її, коли пропозиція іноземної валюти недостатня і валютний курс високий. При цьому відбувається урівноваження попиту та пропозиції на іноземну валюту та обмежуються рівні коливань курсу національної грошової одиниці [4].
Міджак О.М. Валютно-курсова політика в Україні
Як бачимо, від’ємне сальдо валютних інтервенцій за жовтень 2011р. становить близько 1,5 млрд. дол. США. Цей показник знизився у порівнянні з 1,9 млрд.дол.США у вересні. Загалом, негативне сальдо валютних інтервенцій пояснюється тим, що на фоні напруження на міжнародних фінансових ринках та очікувань нової фінансово-економічної кризи у другому півріччі 2011 року спостерігалось підвищення внутрішнього попиту на іноземну валюту, який виявився більшим за валютну пропозицію. За таких умов, попит на іноземну валюту намагаються нівелювати курсовими коливаннями гривні та валютними інтервенціями Національного банку України.
Міджак О.М. Валютно-курсова політика в Україні
Крім того, за сучасного режиму монетарної політики сальдо валютних інтервенцій є основною складовою і чинником змін в обсягах золотовалютних резервів країни. Необхідність проведення інтервенцій Національним банком України на міжбанківському валютному ринку зумовлена тиском на курс національної валюти, спричинений невідповідністю між попитом і пропозицією на внутрішньому валютному ринку. Одним із чинників зростання попиту на національну валюту є значні надходження в Україну іноземного капіталу, які здійснюють тиск на гривню у напрямі її ревальвації. В умовах значного перевищення пропозиції іноземної валюти над її попитом операції Національного банку України, головним чином, спрямовуються на упередження надмірного зміцнення курсу гривні шляхом купівлі іноземної валюти до золотовалютних резервів [2].
Так, золотовалютні резерви України за жовтень знизилися на 3,189 млрд. дол.США і на сьогоднішній день складають $35 млрд., повідомляє Bloomberg, що свідчить про обмеженість такого інструмента валютно-курсової політики як валютні інтервенції.
Валютно-курсова політика НБУ є складовою економічної стратегії держави, що покликана стабілізувати вітчизняну економіку та бути визначальним фактором впливу на її розвиток. Значна доларизація грошового обігу, висока питома вага експорту у ВВП, залежність від світових фінансових ринків та глобальних настроїв підвищують значення валютно-курсової політики в сучасних умовах господарювання.

Список літератури
1. Кульчицький М.І., Жмурко Н.В. Інструменти реалізації валютно-курсової політики держави в умовах макроекономічного середовища // Вісник Хмельницького національного університету, 2010. - №2. - С. 203 - 206.
2. Міщенко В.І., Петрик О.І. Монетарний трансмісійний механізм в Україні [Електронний ресурс] . - Режим доступу : http://nbuportal.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=70691 - Назва з екрану.
3. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс] . - Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/index - Назва з екрану.
4. Центральний банк та грошово-кредитна політика: Підручник / А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна, М.І. Савлук та ін. – К.: КНЕУ, 2005. – 556 с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^