Стратегічні орієнтири » Фінанси підприємств 2011 » Фляк І.Т. Внутрішній аудит у банківських установах
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2485
  • Автор: Iryna Fliak
  • Дата: 13-12-2011, 20:24
 (голосов: 0)
13-12-2011, 20:24

Фляк І.Т. Внутрішній аудит у банківських установах

Категорія: Фінанси підприємств 2011

УДК 336
© Фляк І. Т., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-41с

Внутрішній аудит у банківських установах

Сьогодні невпинно зростає значущість та вплив банківського сектора на економіку України. Постійне нарощення активних операцій зумовлює зростання прибутковості банків, але, поряд з цим, спостерігається збільшення пов’язаних із цим ризиків. Тому перед банкірами гостро стоїть питання оптимального вибору: як забезпечити максимізацію прибутків при заданому рівні ризику.
Не варто, мабуть, нагадувати, що банк, перш за все, повинен бути надійним та стабільним, а для досягнення цього завдання спрямовується дія системи аудиту, зокрема внутрішнього. Іншими словами, сьогодення вимагає проведення настільки ефективного аудиту, який би давав змогу не лише виявляти проблеми та прорахунки в банківських операціях, але й зміг би забезпечити недопущення цього в майбутньому, а також виявляв би резерви підвищення ефективності роботи установи.
Дослідженням внутрішнього аудиту займалися такі вітчизняні вчені як: Білокінь Г.М.[3], Губенко С.М.[4], Дорош Н.І.[5], Кіреєв О.І.[6], Макеєва О.[7], Немченко В.В.[9], Пантелєєв В.П.[10], Редько О.Ю.[11] та інші. Цими вченими було розглянуто ключові аспекти економічного контролю, системи внутрішнього контролю, питання аудиту тих чи інших банківських операцій і напрямів діяльності, проблеми банківського нагляду та регулювання.
Внутрішній аудит можна розглядати як систему заходів безпеки банку з метою забезпечення захисту інтересів вкладників, збереження й досягнення конкретних результатів у діяльності банку. Він включає сукупність планів банку, методів і процедур, які застосовуються з метою захисту активів, збільшення прибутку, забезпечення чіткого виконання вказівок керівництва банку.
Увага служби внутрішнього аудиту зосереджена на дотриманні банком вимог чинного законодавства України, попередженні порушень та недоліків в діяльності структурних підрозділів банку, оцінці адекватності запроваджених систем внутрішнього контролю та операційних процедур, надання рекомендацій щодо ефективного управління ризиками банківської діяльності.
Якість та повнота аудиторських перевірок забезпечується власними стандартами аудиту та методологічною базою з проведення внутрішнього аудиту, постійним моніторингом результатів перевірок, поєднанням фахівцями служби знань в області аудиту, глибокого розуміння бізнесу та багаторічного досвіду банківської роботи.
Внутрішній аудит повинен бути незалежним від підрозділів і мати значний статус у банку. Керівництво внутрішнього аудиту неповинне підкорюватись керівництву банку, а входити до ради директорів. Все це дасть змогу бути незалежним від членів керівництва, краще виконувати свої обов’язки та функції контролю за реалізацією стратегії банку.
Запровадження нових форм внутрішнього аудиту дасть змогу більш детально контролювати роботу підрозділів, а саме:
• фінансовий аудит, головною метою якого є перевірка достовірності внутрішньої і зовнішньої фінансової звітності;
• операційний аудит, спрямований на оцінювання систем, процедур, і аналіз організаційної структури;
• проектний аудит, метою якого є перевірка своєчасності і якості виконання тих чи інших проектів;
• управлінський аудит, основним завданням якого є оцінювання рівня управління в банку, його стратегії й політики.
Одночасне проведення всіх видів аудиту дасть можливість оцінити всі сторони діяльності банку.
Наявність служби внутрішнього аудиту у банку є досить важливою, оскільки він є одним із основних чинників успішного функціонування будь-якої комерційної установи. Ефективне впровадження внутрішнього аудиту в банках можливе за умови наявності контрольного органу всередині кожного відділення чи філії. Це дозволить аудиторам проводити детальнішу та ефективнішу перевірку кожного підрозділу окремо, що в свою чергу значно підвищить ефективність діяльності установи та унеможливить настання банкрутства чи інших несприятливих економічних ситуацій для банку.
Внутрішній аудит банків в Україні перебуває на етапі свого становлення. Тому сьогодні дуже важливо закласти міцні основи для підвищення його якості та ефективності. Одним із шляхів для реалізації цього завдання є підвищена увага до способів формування аудиторської вибірки. Крім того, запровадження в банках у межах служби внутрішнього аудиту окремого відділу дистанційного аудиту відкриває нові резерви для підвищення оперативності, а отже, ефективності роботи аудиторів. Оскільки наша держава ще не має достатнього досвіду в цій сфері, тому потрібно максимально вивчати зарубіжний досвід і адаптувати його до українських реалій.
Список використаних джерел:
1. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 14.09.2006 р. №140: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua
2. Положення "Про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках", затверджене постановою Правління НБУ від 20.03.1998 за №114.
3. Білокінь Г.М. Становлення і вдосконалення аудиторської служби в банках України. – К., 2005. – 20 с.
4. Губенко С.М., Мозгова О.П. Посібник для внутрішніх аудиторів банківських установ України. – Х.: Штріх, 2000. – 360с.
5. Дорош Н.І. Аудит: теорія і практика. – К.: Знання, 2006. – 495 с.
6. Кіреєв, О.І. Внутрішній аудит у банку: навч. посібник / О.І. Кіреєв, О.С. Любунь. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 230 с.
7. Макеєва О. Перспективи розвитку внутрішнього аудиту в Україні // Економіст. – 2010. – №6. – С. 54-57.
8. Мумінова-Савіна Г.Г., Кравець В.М., Мазур О.А., Галенко О.М., Кириленко В.Б. Тим, хто не нехтує законом: контроль, ревізія та аудит у комерційних банках України. – К.: Факт, 2001. – 448с.
9. Немченко В.В. Практичний курс внутрішнього аудиту: [Підручник] / В.В.Немченко, В.П.Хомутенко, А.В.Хомутенко. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 240 с.
10. Пантелєєв В.П. Аудит. – Навч. пос. – К.: "Видавничий дім "Професіонал", 2008. – 400с.
11. Редько О.Ю. Аудит в Україні. Монографія / О.Ю.Редько. – К.: ДП “Інформ. –аналіт. агенство”, 2008. – 493с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^