Стратегічні орієнтири » Поступ сучасних ідей в управлінні » Івашків С. Менеджери в організації. Ознаки діяльності менеджера. Роль менеджера в організації
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 12709
  • Автор: sophijkaivashkiv
  • Дата: 20-12-2011, 21:02
 (голосов: 1)
20-12-2011, 21:02

Івашків С. Менеджери в організації. Ознаки діяльності менеджера. Роль менеджера в організації

Категорія: Поступ сучасних ідей в управлінні

УДК 338
© Івашків С., 2011
ЛІБС УБС НБУ

Менеджери в організації. Ознаки діяльності менеджера. Роль менеджера в організації.

План:
1. Менеджер в організації.
1.1.Роль та місце менеджера в управлінні організацією.
1.2.Вимоги до особистості сучасного менеджера.
1.3.Загальна характеристика моделі сучасного менеджера.
2. Ознаки діяльності менеджера.


1. Менеджер в організації.
1.1. Роль та місце менеджера в управлінні організацією.
Умовою ефективної діяльності керівника є добре розвинуте стратегічне мислення, уміння заглянути набагато кроків уперед.
Сучасний менеджер в Україні – це такий керівник, який має:
− певну фінансову самостійність;
− організовує виробництво;
− вміє вивчати ринок;
− відчуває кон’юнктуру та динаміку попиту;
− може оперативно перепрофілювати виробництво з врахуванням вимог часу;
− одночасно вміти працювати в єдиній команді та реагувати на зміну зовнішніх умов.
Не дивлячись на різні підходи до ролі менеджера можна виділити три управлінські ролі:
1) роль з прийняття рішення – менеджер визначає напрям руху підприємства, розподіляє ресурси, несе відповідальність за прийняття рішень, він повинен ризикуючи повести колектив в певному напрямі;
2) інформаційна роль – менеджер збирає і аналізує інформацію про внутрішнє та зовнішнє середовище, доводить інформацію до підлеглих, і від того, як він чітко це виконує, залежать результати його праці;
3) виступає у ролі керівника – формує відносини всередині та ззовні організації, мотивує членів колективу на досягнення мети фірми, це лідер, за яким ідуть люди [7, 259-261].
Залежно від позиції менеджерів в організації, завдань, які вони вирішують, характеру реалізованих функцій, дані про ролі можуть бути притаманні їм в більшій чи меншій мірі. Проте кожен менеджер обов'язково приймає рішення, працює з інформацією і виступає керівником по відношенню до певної організації.
Менеджер – це керівник, який наділений повноваженнями з прийняття рішень щодо діяльності фірми, яка функціонує в ринкових умовах, він має відносну фінансову самостійність і може підбирати та оцінювати своїх працівників.
Менеджери займають різні керівні посади і від цього залежить їхня службова поведінка. «Окрема особа може впливати на характер виконання ролі, але не на її зміст. Як актори менеджери грають заздалегідь визначені ролі, хоча як особистості можуть давати власне трактування цих ролей». Г. Мінцберг виділив десять ролей, які, на його думку, виконують керівники в різні періоди діяльності.
За його класифікацією ці ролі можна звести до трьох великих категорій: ролі міжособистісного спілкування, інформаційні ролі, ролі з прийняття рішень (табл.1.1) [16].
Роль Опис ролі Характер діяльності згідно з роллю
Ролі міжособистісного спілкування
Головний керівник Символічний голова, до обов'язків якого належить використання звичайних обов'язків правового та соціального характеру Церемоніали, дії, які зобов'язуються повноваженням
Лідер Відповідальний за мотивацію і активізацію підлеглих, набір та підготовку кадрів Фактично всі управлінські дії за участю підлеглих
Ланка зв'язку Забезпечує роботу з налагодження контактів і джерел інформації Робота із зовнішніми організаціями (переписка, участь у нарадах за межами організації)
Інформаційні ролі
Приймач інформації Це підрозділ пошуку зовнішньої та внутрішньої інформації, її поширення Обробка пошти, участь у засіданнях, пов'язаних з отриманням інформації
Поширювач інформації Передає інформацію, отриману із зовнішніх джерел, тлумачить інформацію для формування поглядів організації Вербальні контакти, передача інформації підлеглим, дипломатія через слово
Представник Представляє організацію в зовнішньому середовищі з питань політики, експерт з питань галузі Участь у засіданнях, звертання через пошту, передача інформації в зовнішнє середовище
Продовження таблиці 1.1.
Ролі, пов'язані з прийняттям рішень
Підприємець Вишукує можливості всередині самої організації та за її межами, керує проектами Участь у засіданнях, розробка стратегії
Особа, що ліквідує недоліки Відповідає за дії організації, якщо остання постає перед важливим і раптовим порушенням Обміркування стратегії, проблем і поточних питань
Розподілювач ресурсів Відповідає за ресурси, прийняття значних рішень Складання бюджету, керування кадрами
Особа, що веде переговори Відповідальний на важливих переговорах Ведення переговорів

Окрім вище наведених ролей менеджер має певні обов’язки в організації які поділяються на три групи:
1. Контроль за стосунками серед персоналу, який передбачає керуючі та зв’язкові функції.
2. Розподіл інформації. Передбачає одержання та розповсюдження інформації, моніторинг. Проведення моніторингу включає в себе аналіз навколишніх умов, проблем, перспектив, що можуть впливати на діяльність підрозділу.
3. Ухвалення рішень. При вирішенні конфліктних ситуацій менеджер приймає рішення або виконує дії, спрямовані на утримання контролю над ситуацією[6, 33-34].
Обов'язками головного менеджера є:
− досягнення цілей, поставлених власниками бізнесу, зокрема розробка стратегії, що забезпечувала б діяльність підприємства у напрямку, визначеному власниками;
− формування команди менеджерів;
− розробка реальних планів досягнення цілей;
− забезпечення виконання планів;
− постійний контроль за досягненням цілей, вжиття – разі потреби – коригуючи заходів;
− звіт перед власниками бізнесу про хід справ.
Обов'язки операційного менеджера:
− внесення пропозицій щодо перспектив розвитку виробництва згідно зі стратегічним планом підприємства;
− розробка проекту короткострокового плану виробництва спільно зі своїми колегами по команді менеджерів;
− організація процесу виробництва;
− контроль за виробничим процесом.
Обов'язки менеджера з маркетингу:
− опрацювання пропозицій щодо перспектив маркетингу продукції підприємства згідно зі стратегічним планом;
− розробка плану маркетингу;
− забезпечення виконання плану маркетингу, в контролі процесу маркетингу.
Обов'язки фінансового менеджера:
− опрацювання пропозицій щодо фінансової перспективи підприємства згідно зі стратегічним планом;
− розробка фінансового плану;
− забезпечення операцій з фінансування діяльності підприємства;
− контроль за виконання фінансового плану [9,34-35].
Конкретизація необхідних якостей для ефективного виконання менеджером своїх обов'язків залежить від його посади і соціальної ролі. За змістом посадових обов'язків менеджер може бути:
− керівником організації чи керівником підрозділу (управління, відділу тощо);
− організатором конкретних видів робіт в окремих підрозділах чи в програмно-цільових групах;
− адміністратором будь-якого рівня управління, покликаним організувати роботу, застосовуючи сучасні методи менеджменту.
Ці види діяльності передбачають конкретні вимоги до спрямованості професійної діяльності, а значить і до якостей менеджера. Одночасно вони мають індивідуальне забарвлення залежно від соціальної ролі, до якої схильний конкретний індивід [21].
Менеджер - це член організації, що здійснює управлінську діяльність і вирішує управлінські завдання. Менеджери є ключовими людьми в організації. Проте не усі менеджери відіграють однакову роль в організації, не усі менеджери займають однакову позицію в організації, завдання, що вирішуються різними менеджерами, теж не ідентичні.
Організація не може існувати без менеджерів, і для цього існує ряд причин:
− менеджери забезпечують виконання організацією її основного призначення;
− менеджери проектують і встановлюють взаємодію між окремими операціями-діями, що виконуються в організації;
− менеджери розробляють стратегії поведінки організації в оточенні, що змінюється;
− менеджери забезпечують служіння організації інтересам тих осіб і установ, які контролюють організацію;
− менеджери є основною інформаційною ланкою зв'язку організації з оточенням;
− менеджери несуть формальну відповідальність за результати діяльності організації;
− менеджери офіційно представляють організацію в церемоніальних заходах [14].
Менеджери в організаціях є ключовими людьми, але розрізняються за ролями в організації. Виділяється 3 рівні менеджерів:
− менеджери вищого рівня, відповідають за координацію діяльності організації в цілому;
− менеджери середнього рівня, вирішують оперативні завдання (начальники відділів, служб, цехів, директори);
− менеджери нижчого рівня координують роботу неуправлінських робітників, відповідають за виконання виробничих завдань [20].
Усі менеджери підрозділяються на 2 рівні: лінійні і функціональні.
Лінійні - діють на основі єдиноначальності, відповідають за розвиток окремого підприємства, приймають рішення з усіх питань (директори, начальники цехів).
Функціональні - відповідають за певну сферу в системі управління і очолюють функціональні відділи. Рішення приймаються зі спеціальних питань [18].
Останнім часом більше уваги приділяється питанням визначення комплексу знань, здібностей, особистих і ділових якостей, які повинні мати сучасні менеджери. Оскільки на менеджера покладається велика відповідальність і велика кількість обов'язків, то він повинен мати певний набір якостей, основні з яких були сформульовані Альфредом Слоуном (1920-і рр.):
− уміння управляти на основі досвіду, знань, уяви;
− прихильність до фактів і невпинний пошук істини;
− відкритість мислення і прагнення до безупинного аналізу;
− готовність йти на ризик, заздалегідь розрахувавши його ціну;
− справедливість і повага прав інших людей і цілей також організації;
− принциповість і прагнення відстоювати свою точку зору;
− лояльність і готовність пожертвувати особистим в інтересах справи;
− рух вперед і створення умов для кращого вибору.
Таким чином, організаторські здібності керівника складаються з його особистих і ділових якостей, особливостей характеру, здібностей до управління в цілому.
В процесі своєї діяльності менеджерові необхідно виконувати наступні функції:
− постановка цілей і завдань, що відповідають інтересам і можливостям підприємства;
− вибір стратегії, адекватній існуючій ринковій системі і поставленим цілям;
− аналіз діяльності конкурентів, їх перспектив розвитку;
− постановка проблеми і ухвалення відповідного управлінського рішення і т. д.
Продукт діяльності менеджера є частиною результату функціонування керованої системи, як і продукт праці інших видів, як, наприклад, робітника [22].
Для того, щоб успішно реалізовувати свої професійні функції, менеджер повинен:
− володіти певними знаннями і вмінням (форми і методи мотивації людей, теорію організації, методи моделювання організаційних структур господарювання, вміти володіти собою);
− мати відповідні особисті якості (професіоналізм, творчий підхід до роботи, ініціативність, винахідливість, впевненість у собі, цілеспрямованість, стресостійкість, віра у свої здібності та успіх);
− керуватись етичними нормами (дотримуватись методів чесної конкуренції, не використовувати "брудні гроші", виконувати дані обіцянки і дотримуватись сказаного слова, не маніпулювати людьми, бути вимогливим, але не ображати достоїнство, виявляти вихованість і гарні манери);
− мати навички і здібності ефективно керувати (здатність керувати собою, здатність приймати непопулярні, але виправдані ситуацією, рішення, здатність впливати на навколишніх працівників, здатність навчати і розвивати навички підлеглих);
− переборювати обмеження саморозвитку [3, 23-24].
А. Файоль серед функцій менеджерів в організації виділяв планування, організування, розпорядництво, координування та контролювання, вважаючи їх складовими адміністративної функції організації, які реалізує управлінський апарат.
Незалежно від рівня чи сфери менеджмент виконує чотири головні функції:
− планування й ухвалення рішень;
− організацію діяльності;
− лідерство;
− контролювання.
Належним чином виконуючи зазначені функції менеджменту, менеджери покладаються на цілу низку специфічних навиків. Найважливішими управлінськими навиками є:
− технічні навики.
− міжособові навики.
− навики концептуального мислення.
− діагностичні навики.
− комунікативні навики.
− навики ухвалення рішень.
− уміння правильно розподіляти час [13].
Кожний керівник є індивідуальністю, наділеною діловими, моральними, соціальними та психологічними якостями. Однак усю різноманітність його індивідуальних особливостей можна звести до певних типів, користуючись такою класифікаційною ознакою, як відносини керівника з підлеглими. За цим критерієм розрізняють:
− автократичний (авторитарний) тип керівника (схильний до єдиноначальності, надмірної централізації влади, особистого вирішення не тільки значущих, а й порівняно дріб'язкових питань, свідомого обмеження контактів з підлеглими);
− демократичний тип керівника (прагне до надання підлеглим самостійності відповідно до їх кваліфікації і передбачуваних функцій, тому що залучає підлеглих до визначення цілей, оцінювання роботи, підготовки та прийняття рішень, створює необхідні і для роботи передумови, справедливо оцінює результати, з повагою ставитися до людей і турбується про них);
− ліберальний тип керівника (характеристиками керівника-ліберала є відсутність розмаху в діяльності, безініціативність, постійне очікування вказівок зверху, небажання брати на себе відповідальність за рішення і їх наслідки) [11, 414-418].
Велике значення в менеджменті має співвідношення керівництва та лідерства. Лідерство має місце у всіх сферах професійної діяльності керівника будь-якого рангу. Менеджер, займаючи певну посаду на відповідному рівні управління, стає формальним лідером колективу, оскільки отримує повноваження керувати ним. Однак він може і не бути дійсним лідером колективу, якщо не володітиме відповідними якостями. У такому випадку функція лідерства може перейти до неформальних керівників-лідерів, найбільш авторитетних членів колективу. Неформальними лідерами стають найбільш ініціативні, енергійні, інформовані працівники. У різних ситуаціях життєдіяльності колективу лідерами можуть бути різні працівники.
Найбільшої ефективності у своїй діяльності досягають ті колективи, де керівник є одночасно лідером. Керівник повинен вміти впливати на колектив через його неформальних лідерів, а не протиставляти себе їм і боротися з ними.
Отже, в основі керівництва лежать такі категорії менеджменту, як:
− лідерство;
− вплив;
− влада [2, 156-159].


1.2. Вимоги до особистості сучасного менеджера.
Ідеальний менеджер – це компетентність, гідність і висока відповідальність, висока працездатність, уважне відношення до людей та подій, мобільність при прийнятті рішень, відчуття нового, наявність гумору та здатність до поміркованого ризику.
Для ефективного управління менеджер повинен володіти знаннями сучасного менеджменту і мати здібності до керівництва людьми.
В книзі ”Ефективний керівник” П. Друкер стверджує, що ефективність базується на таких основних принципах:
1) ефективні керівники знають, на що вони витрачають свій робочий час;
2) вони орієнтовані не на процес роботи, а на її результати;
3) вони планують свою роботу орієнтуючись на сильні, а не на слабкі сторони;
4) вони спрямовують свої зусилля на ті питання де гарна робота забезпечить найкращі результати;
5) вони приймають рішучі дії дотримуючись суворої послідовності.
Головні якості менеджера:
1. Лідерство – це здатність управляти і вести за собою колектив або групу людей для досягнення спільних цілей.
2. Ініціатива – це внутрішній стимул людини до нових форм діяльності. Як правило, ініціатива зразу виокремлює людину з поміж інших людей. Ініціативна людина завжди охоче бере на себе пропозиції очолити нову справу.
3. Контактність – це здатність встановлювати ділові та соціальні контакти. В основі цього фактора лежать соціально-психологічні риси особистості: темперамент, стремління до спілкування, здатність завойовувати увагу оточуючих, вміння слухати співбесідника і розуміти його точку зору.
4. Комунікабельність – це здатність людини до спілкування, товариськість.
5. Уміння планувати роботу визначає систему взаємопов’язаних завдань направлених на досягнення поставлених цілей. Планування передбачає порядок, строки та послідовність виконання комплексу управлінських функцій.
6. Уміння приймати управлінські рішення.
7. Вміння організувати контролювання, налагодити відносини з підлеглими.
8. Розумна поведінка в конфліктних ситуаціях.
У книзі "Наука управления" український економіст В. Терещенко виділив 10 якостей успішного керівника:
1. Здатність бути управлінцем, а не погоничем.
2. Упевненість у собі.
3. Вимогливість і суворість.
4. Конструктивність критики. Ця якість передбачає володіння менеджером правил позитивної критики:
- критикувати наодинці, а хвалити привселюдно;
- критикуючи не переходити на особисті образи;
- наголошувати на помилках у роботі та спільно шукати шляхи їх вирішення;
- критикуючи, доцільно наголосити на позитивних якостях і заслугах підлеглих;
- робити критичні зауваження слід персонально, не залучаючи у цей процес інших працівників.
5. Вміння заохочувати.
6. Уміння цінувати свій час та час підлеглих.
7. Ввічливе та доброзичливе ставлення до підлеглих.
8. Вміння переконливо висловлюватись і вислуховувати підлеглих.
9. Наявність почуття гумору.
10. Щире зацікавлення особистими справами підлеглих [7, 263-267].


1.3. Загальна характеристика моделі сучасного менеджера.
Більшість дослідників вважають, що для ефективного управління людьми сучасний керівник повинен мати такі особисті якості, які б давали йому моральне право очолювати колектив. Необхідно звернути особливу увагу на найважливіші якості, якими повинен володіти менеджер сучасного типу.
Фахові якості: знання особливостей і перспектив науково-технічного розвитку галузі, економічна підготовленість.
Знання теорії менеджменту: потрібні керівники для розуміння суті і змісту управлінської діяльності в умовах ринку та здатності виробити власні управлінські підходи до підлеглих.
Здібності до керівної роботи. Вони можуть розвиватися і вдосконалюватися при цілеспрямованій роботі над собою. В практичній діяльності ці здібності проявляються в здатності керівника управляти людьми і самим собою (здатності до самоменеджменту), в умінні навчати і розвивати підлеглих, здатності розбиратись в людях і формувати малі групи та спрямовувати їх діяльність.
Сучасний менеджер повинен мати широку гаму ділових якостей:
− високу ерудицію і професійну компетентність;
− схильність до лідерства в колективі;
− підприємництво і здатність ефективно діяти в умовах економічного ризику;
− практичний розум і здоровий глузд;
− комунікабельність, заповзятливість;
− ініціативність і енергійність;
− вимогливість і дисциплінованість;
− високу працездатність і волю;
− цілеспрямованість.
Діловитість, насамперед, проявляється у здатності знаходити (в рамках компетентності наданих повноважень і наявних засобів) оптимальний підхід до ситуацій, що виникають і самим коротким шляхом досягати мети.
У керівника мусять бути розвинуті організаційні здібності, вміння згуртувати колектив, мобілізувавши його на виконання прийнятих рішень, досягнення поставлених цілей.
Керівник повинен демонструвати самостійність підлеглим, створювати їм умови для успішного виконання службових обов’язків без втручання зверху.
Із самостійністю тісно пов’язана ініціативність у роботі. Дійсно, самостійність тільки тоді правомірна, якщо керівник розв’язує назрілі питання без вказівок і порад зверху, не чекає покращення загальної економічної ситуації в країні, а завзято шукає нетрадиційні засоби вирішення проблем, що постійно виникають.
Сучасний менеджер повинен мати фундаментальні знання з макро- і мікроекономіки, наукового менеджменту, теорії розпорядництва і лідерства, соціології, психології та права, інформаційної технології і комп’ютерної техніки [7, 270-272].
Важлива риса менеджера − реалізм. Хороший менеджер характеризується здоровим оптимізмом і упевненістю.
Керувати людьми без упевненості в собі неможливо. Хороший керівник повинен уміти забезпечувати співучасть співробітників до роботи. Але найголовніше − менеджер повинен вміти керувати, організовувати і підтримувати роботу колективу, бути готовим до дій, ризику [15].


2. Ознаки діяльності менеджера.
Управління є специфічною сферою людської діяльності. Ефективність її залежить не стільки від особистих якостей людини, скільки від знань та розуміння управлінських завдань, способів стимулювання та об'єднання зусиль усіх членів організації у напрямку реалізації цілей організації.
Керівник – це особа, яка реально виконує особливі функції управління та організації у процесах виробництва.
Визначення цілей діяльності підприємства загалом та будь-якого його підрозділу, зокрема, є першочерговим завданням. Цілі фіксують бажаний напрямок розвитку підприємства, тобто, це той кінцевий стан, до якого повинно дійти підприємство через певний проміжок часу. Визначення цілей з огляду на перспективи змін та розвитку і становить суть процесу управління. Керувати − означає знати (і вміти), що потрібно зробити для того, щоб досягти бажаного результату.
Будь-яка діяльність містить безліч дрібних процесів та операцій, тому необхідно загальне завдання розчленувати на функціональні блоки та етапи.
Отже, діяльність керівника спрямована на управління підпорядкованою йому системою загалом, на керівництво процесом діяльності цієї системи та на створення її внутрішньої функціональної структури [8, 543-544].
Г. Мінцберг, який узагальнив найперші вчення та здійснив фундаментальне дослідження праці п'ятьох керівників вищої ланки, зазначає у своїй книзі "Природа управлінської праці": "Для роботи керівника характерні короткочасність, різноманітність та фрагментарність здійснюваної діяльності" [19].
Директор, керівник групи, начальник, завідувач тощо - всі ці слова позначають посади. Люди, які обіймають ці посади можуть бути об’єднані загальним поняттям «менеджер», оскільки можна визначити наступні спільні для них ознаки діяльності:
− менеджер керує роботою одного або кількох співробітників організації;
− менеджер управляє частиною або всією організацією, в якій він працює;
− менеджер отримує певні повноваження та приймає в межах цих повноважень рішення, які будуть мати наслідки для інших співробітників організації [23].
Тобто, менеджер – це людина, яка займає постійну керуючу посаду, наділена повноваженнями і приймає в їх межах рішення за певними видами діяльності організації [17].
Діяльність керівника організації, підприємства залежить від ряду політичних, соціальних, психологічних факторів, що мають як стимулюючий, так і дестимулюючий характер.
Стимулюють творчу активність сучасного менеджера широкі можливості вибору і прояву ініціативи, зростання конкуренції, можливості оволодіння всіма досягненнями сучасного менеджменту.
До дестимуляторів варто віднести стрес, невизначеність у суспільстві і перспективах власної організації, збільшення і ускладнення проблем з одночасним обмеженням засобів для їх вирішення, руйнування традиційних ієрархічних відносин, неефективність методів управління, створених тоталітарною системою [12, 127].
Основною формою офіційних відносин у системі управління є віддача розпоряджень (повідомленння, які керівник передає підлеглим, що стосується змісту і результату їх діяльності).
Вимоги до розпоряджень в діяльності менеджера:
− відповідність стратегії підприємства;
− відповідність компетенції керівництва;
− відповідність компетенції виконавця;
− обґрунтованість;
− конкретність, точність, чіткість формулювання;
− забезпеченість необхідними матеріальними і інформаційними ресурсами;
− можливість перевіряти та оцінювати результати дій, спрямованих на їхнє виконання [1 ,84-85].
Діяльність менеджера за Лутенсом складається з:
− комунікацій (обмін інформацією, робота з документами);
− традиційного менеджменту (планування, прийняття рішень, контроль);
− роботи в мережі (взаємодія з індивідами, які не входять до організації, соціальна і політична діяльність);
− менеджменту людських ресурсів (мотивація, управління конфліктами, управління персоналом, підготовка/розвиток) [10, 29].


Список використаних джерел
1. Балабанова Л. В. Організація праці менеджера: Підручник. / Балабанова Л. В., Сардак О. В. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2008. – 480 с.
2. Гірняк О. М. Менеджмент: Підручник. / Гірняк О. М., Лазановський П.П. – Львів: "Магнолія 2006", 2006. – 352 с.
3. Єрмошенко М. М. Менедмент: Навчальний посібник. / Єрмошенко М.М., Єрохін С. А., Стороженко О. А. – Київ: Національна академія управління, 2006. – 656 с.
4. Кожушко Л. Ф. Менеджмент: Навчальний посібник. / Кожушко Л. Ф., Кузнецова Т. О. – Рівне: НУВГП, 2010. – 346 с.
5. Кузьмін О. Є. Основи менеджменту: Підручник. / Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. – Київ: "Академвидав", 2007. – 464 с.
6. Махсма М. Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник. − К.: Атіка, 2005. - 303 с.
7. Окорський В. П. Основи менеджменту: Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2009. – 400 с.
8. Осовська Г. В. Менеджмент організацій: Навчальний посібник. / Осовська Г. В., Осовський О. А. – Київ: Кондор, 2005. – 860 с.
9. Перебийніс В. І. Менеджмент і маркетинг: Навчальний посібник. / Перебийніс В. І., Бойко Л. М., Писаренко В. В. та ін.. – Полтава: ФОП Говоров С. В., 2007. – 344 с.
10. Скібіцька Л. І. Організація праці менеджера: Навчальний посібник. – Київ: "Центр учбової літератури", 2010. – 360 с.
11. Хміль Ф. І. Основи менеджменту: Підручник. – Київ: "Академвидав", 2005. – 608 с.
12. Шатун В. Т. Основи менеджменту: Навчальний посібник. – Миколаїв: МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 376 с.
13. Аналіз функції та навиків менеджера в організації.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL http://in1.com.ua/article/2877/.
14. Конспект лекции: Место и роль менеджера в организации. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL http://allsummary.ru/109-mesto-i-rol-menedzhera-v-organizacii.html.
15. Менеджер в организации. Современный менеджер. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL http://infomanagement.ru/lekciya/Myenyedzhyer_v_organizacii.
16. Менеджери та їх роль в організації. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL http://www.pravo.vuzlib.net/book_z1266_page_11.html.
17. Менеджмент як вид професійної діяльності. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL http://www.refine.org.ua/pageid-3092-2.html.
18. Место и роль менеджера в организации. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL http://humeur.ru/page/mesto-i-rol-menedzhera-v-organizacii.
19. Ознаки діяльності менеджера. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL http://pidruchniki.ws/13761025/menedzhment/oznaki_diyalnosti_menedzhera.
20. Поняття та сутність менеджменту. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL http://www.znaj.ru/html/11505.html.
21. Роль і місце менеджера в організації. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL http://knowledge.allbest.ru/management/2c0b65625b2bc68a5c53a89521206c27_0.html.
22. Роль менеджера в организации. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL http://www.iteconomic.com/rol-menedzhera-v-organizacii.aspx.
23. Сутність менеджменту як виду професійної діяльності. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL http://ru.osvita.ua/vnz/reports/management/15416.

Посилання: Івашків Софія. ЛІБС УБС НБУ 301-ФК

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.
<
Шанувальник

22 декабря 2011 22:14

Информація до коментаря
  • Група: Гости
  • ICQ: --
  • Реєстрація: --
  • Публікацій: 0
  • Коментарів: 0
Робота, яка гідна уваги !

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^