Стратегічні орієнтири » Поступ сучасних ідей в управлінні » Пшеничка С. Менеджмент окремих сфер діяльності: управління якістю
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2230
  • Автор: Марянка
  • Дата: 26-12-2011, 17:07
 (голосов: 0)
26-12-2011, 17:07

Пшеничка С. Менеджмент окремих сфер діяльності: управління якістю

Категорія: Поступ сучасних ідей в управлінні

Пшеничка С.

Менеджмент окремих сфер діяльності: управління якістю

План
1.Основні поняття і визначення у сфері якості.
2.Показники якості
3.Принципи систем управління якістю
4.Структура системи управління якістю.
5.Контроль управління якістю.
6.Стандарти управління якості.
“Якість — це коли споживач
отримує більше, ніж
сподівається...”
1.Основні поняття і визначення у сфері якості.
Довгий час (до1950-х р) управління якістю зводилось до контролю якості продукції і відносилась до інженерно-технічних питань, у той час як проблематика загального менеджменту мала яскраво виражений організаційний характер із соціально-психологічним відтінком.
Активно розвиваючись, концепція управління якістю почала запозичати елементи загального менеджменту, що стосуються організаційних питань забезпечення якості. Аналіз загальних рис і підходів дозволили Джонові Реббіту і Пітеру Бергху виділити сім факторів загальної якості:
1. Орієнтація на споживача.
2. Орієнтація на процес і цого результат.
3.Управління участю в роботі і відповідальністю.
4. Постійне удосконалення.
5.Проблеми, які залежать від робітників, повинні складати не більше ніж 20%.
6. Проведення вимірів.
7. Командна організація робіт з поліпшення якості.
Термін «управління якістю» може розглядатись у двох аспектах:
1) як один із напрямів управлінської діяльності, що здійснюється в межах системи управління організацією та охоплює всі стадії життєвого циклу продукції згідно з «петлею якості»; за таких умов він відповідає за своїм змістом термінові «менеджмент якості»;
2) як один з аспектів загального управління якістю, коли акцент робиться саме на оперативний рівень управління якістю, тобто діяльність, яка здійснюється в рамках операційної системи та яку спрямовано на запобігання виникненню дефектів за допомогою засобів та інструментів контролю.
Під управлінням якістю потрібно розуміти весь спектр проблематики від міжнародного, державного управління до управління якістю на рівнях підприємств.
Виживає та організація, котра має найсучасніші технології, найвищу якість продукції, найнижчі ціни і найвищі орієнтири стосовно найвимогливішого споживача, про якого Мацусіта сказав так: “Споживач — король, а ми його вірні піддані, і наше завдання полягає в тому, щоб з повагою і з якомога більшими для короля зручностями йому зробити вибір”.
Поняття якості (на прикладах історичного розвитку)
Таблиця 1
Автори Формування визначення поняття якості
Арістотель (ІІІ в. до н. е.) Розходження між предметами: диференціація за ознакою “гарний-поганий”
Гегель (ХІХ в. до н. е.) Якість є передусім тотожна з буттям визначеність, так що щось перестає бути тим, що воно є, коли втрачає свою якість.
Китайська версія Ієрогліф, що позначає якість, складається із двох елементів: “рівновага” і “гроші”, отже поняття “якість” тотожне поняттю “висококласний”, “дорогий”
Ісікава К. (1950 р) Якість — властивість, що реально задовольняє споживачів
Міжнародний стандарт ISO 8402 -94 Якість — сукупність властивостей і характеристик продукції або послуги, які надають їм здатність задовольняти обумовлені або передбачувані потреби

Якість — ступінь, до якого сукупність власних характеристик задовольняє вимоги. Вимогою називають сформульовану потребу або очікування, загальнозрозумілі або обов'язкові.
Управління якістю — скоординована діяльність, яка полягає у спрямуванні та контролюванні організації щодо якості. Спрямування та контролювання щодо якості звичайно охоплюють розроблення політики і цілей у сфері якості, планування якості, контроль якості, забезпечення якості та покращення якості.
Політика у сфері якості — загальні наміри та спрямованість організації, пов'язані з якістю, офіційно сформульовані найвищим керівництвом, до якого належить особа чи група осіб, які спрямовують та контролюють діяльність організації на найвищому рівні.
Цілі в сфері якості — те, чого прагнуть, або до чого прямують у сфері якості.
Планування якості — складова управління якістю, зосереджена на встановленні цілей у сфері якості і на визначенні операційних процесів та відповідних ресурсів, необхідних для досягнення таких цілей.
Контроль якості — складова управління якістю, зосереджена на виконанні вимог до якості.
Забезпечення якості - складова управління якістю, зосереджена на створенні упевненості в тому, що вимоги щодо якості буде виконано.
Покращення якості - складова управління якістю, зосереджена на збільшенні здатності виконати вимоги щодо якості.
Система управління якістю — система управління, яка спрямовує та контролює діяльність організації щодо якості.
Мета управління якістю — створення системи, яка забезпечує підвищення якості продукції шляхом оновлення, розробки та впровадження на виробництво нових зразків, які найбільш повно відповідають вимогам споживачів.
Визначення якості можна об'єднати у три групи:
1) Якість розробки — специфіка товару чи послуги має відповідати потребам ринку.
2) Якість відповідності — ступінь готовності виробничої системи до виготовлення товарів і послуг у відповідності зі специфікаціями.
3) Якість виробництва — ступінь безпомилковості при виготовленні товарів чи послуг.
2.Показники якості
При оцінці якості використовують наступні терміни:
 градація якості — каьегорія, або розряд, присвоєні об'єктам однакового функціонального призначення, але з різними вимогами до якості;
 рівень якості — є результатом порівняння сукупності значень показників якості продукції з відповідною сукупністю базових значень цих показників;
 міра якості — при виконанні точних технічних оцінок;
 відносна якість — при порівнянні об'єктів.
Показники якості — кількісно якісно встановлені вимоги до характеристик об'єкта, що дають можливість їх реалізації і перевірки.
Основні типи показників якості:
 за відношенням до властивостей продукції: призначення, надійності, технологічності, ергономічності, естетичності, стандартизації, економічні;
 за кількістю характеристичних властивостей: одиничні, комплексні, інтегральні;
 за методом визначення: інструментальні, розрахункові, статистичні, експертні, соціологічні, комбіновані;
 за стадією визначення: проектні, виробничі, експлуатаційні, прогнозовані;
 за розмірністю відбиваних величин: абсолютні, приведені, безрозмірні;
 за значимістю при оцінці якості: основні, додаткові.
Теоретичні і прикладні проблеми оцінки якості об'єктів вивчаються наукою, яка називається кваліметрією. Кваліметрія ставить перед собою три основні практичні задачі:
 розробку методів визначення чисельних значень показників якості продукції, збору і обробки даних для встановлення вимог до точності показників;
 розробку єдиних методів виміру й оцінки показників якості;
 розробку одиничних, комплексних і інтегральних показників якості продукції.
3.Принципи систем управління якістю .
До основних принципів системи управління якістю належиать:
 Обгрунтування систем управління якістю — системи якості повинні допомагати організаціям підвищувати задоволеність споживачів, яким потрібен продукт із такими характеристиками, які відповідають їхнім потребам і очікуванням.
 Вимоги до систем якості та продукту — вимоги поширюються на організації всіх галузей промисловості. Вимоги до продукту можуть встановлювати споживачі, організація або регламенти.
 Підхід з позиції системи якості — передбачає розроблення і запровадження системи якості, складається з таких етапів:
- визначення потреб і очікувань споживачів;
- прийняття політики та завдань організації у сфері якості;
- визначення процесів і обов'язків, необхідних для виконання завдань;
- визначення необхідних для виконання завдань ресурсів;
- прийняття методів вимірювання результативності та ефективності кожного процесу;
- застосування отриманих даних для визначення результативності та ефективності кожного процесу;
- визначення способів запобігання невідповідності й усунення їхніх причин;
- прийняття і застосування процесу постійного удосконалення системи якості.
 Підхід з позиції процесу — методичне визначення застосовуваних організацією процесів і, зокрема, взаємодій між ними.
 Політика і завдання у сфері якості — визначають спрямованість діяльності організації. Політика закладає основу для прийняття і перегляду завдань у цій сфері.
 Місце вищого керівництва у системі якості — завдяки лідерству, владі, впливу і заходам, які вживаються, вище керівництво може створити обстановку повного залучення працівників і ефективного функціонування системи якості.
 Документація — уможливлює оприлюднення намірів та погодженість дій. Її використання сприяє:
- забезпеченню дотримання вимог споживачів і поліпшенню якості;
- здійсненню необхідної підготовки персоналу;
- отриманню об'єктивних даних;
- оцінюванню дієвості і збереження придатності системи якості.
 Оцінювання систем якості — під час оцінювання мають бути поставлені чотири запитання:
1. Чи є процес визначеним і належно описаним?
2. Чи є здійснено розподіл обов'язків та повноважень?
3. Чи запроваджено методики і чи забезпечується їхнє застосування?
4. Чи є процес ефективним з погляду отримання необхідних результатів?
Сукупність відповідей на ці запитання може визначити результат оцінювання.
 Постійне вдосконалення — метою є збільшення ймовірності підвищення задоволеності споживачів та інших зацікавлених сторін.
 Значення статистичних методів — може сприяти розумінню мінливості, а отже, допомогти організаціям в усуненні труднощів та підвищенні дієвості й ефективності роботи.
 Система якості та інші обєкти спрямованості системи менеджменту. Система якості — це частина системи менеджменту організації, спрямована на отримання результатів для задоволення потреб, очікувань та вимог зацікавлених сторін згідно із завданнями у сфері якості.
 Звязок між системами якості і моделями досконалості — дають можливість визначити організації її сильні і слабкі сторони.
4.Структура системи управління якістю.
Побудова спеціальної системи для управління якістю називається системою якості і являє сукупність організаційної структури, розподілу повноважень і відповідальності, методів, процедур і ресурсів, необхідних для встановлення, підтримки й удосконалення якості продукції.
Сьогодні відомі три основні складові структури управління якістю:
1) Структура зовнішніх і внутрішніх взаємовідносин — сукупність процесів взаємовідносин з усіма зацікавленими сторонами, а саме: зі споживачами, з персоналом, постачальниками і партнерами та суспільством загалом.
2) Технологічна структура управління якістю — процес управління якістю. Це весь спектр проблематики від міжнародного, державного до управління якістю на рівні менеджменту підприємства.
3) Структура стадій життєвого циклу продукції:
- маркетинг;
- розроблення;
- закупівля та впровадження;
- виробництво;
- пакування, зберігання;
- споживання.
5. Контроль управління якістю.
Важливе значення в справі покращення якості продукції та ліквідації браку має правильна організація технічного контролю.
Технічний контроль — перевірка дотримання вимог, які висуваються до якості продукції на всіх стадіях її виготовлення , а також всіх виробничих вимог, що забезпечують необхідну якість.
Головне завдання контролю є забезпечення випуску високоякісної продукції, що відповідає стандартам та технічним умовам.
В функції технічного контролю входять:
 контроль якості сировини;
 контроль обладнання, технічного оснащення, інструменту;
 контроль якості виготовлюваної продукції, попередження, виявлення та облік браку;
 установлення причин браку та участь у розробці заходів щодо їх ліквідації;
 здійснення заходів щодо покращення якості продукції.
Для вирішення задач, що стоять перед технічним контролем, необхідно, в першу чергу, вірно вибрати вид контролю.

Таблиця 2
Ознаки класифікації Вид контролю
За стадіями виробництва Вхідний
Операційний
Приймальний
За повнотою охоплення Суспільний
Вибірковий
За часом виконання Постійний
Періодичний
Одноразовий
За методами проведення Візуальний
Вимірювальний
Статистичний

Методи контролю якості вироблюваних товарів поділяють на:
• методи вимірювання — зіставлення фактичних параметрів виробу з параметрами, передбаченими стандартом;
• метод оцінювання — здійснюють за допомогою загального контролю (проводиться по всіх аспектах обслуговування покупців) або методів статистичного контролю якості.
6.Стандарти управління якості.
Стандарт на систему якості — це документ, який установлює вимоги до системи якості, що може охоплювати різні елементи життєвого циклу (петлі якості) продукції. Стандарти на системи якості застосовуються тоді, коли підприємство, організація або установа повинні забезпечити стабільну відповідність продукції визначеному рівню вимог. Вони необхідні для того, щоб створити єдині для організацій вимоги щодо здійснення всіх процесів, спрямованих на виготовлення продукції або надання послуг. Саме для вирішення такого завдання під час створення системи якості у всьому світі визнано і використовуються стандарти ISO 9000. Це організаційні стандарти, які характеризуються тим, що їх упровадження може перевірятися та сертифікуватися незалежними сертифікаційними органами
Серію стандартів ISO 9000 представлено такими документами: 1. Міжнародний стандарт ISO 9000 версії 2000 року «Системи управління якістю. Основні положення та словник» . У цьому міжнародному стандарті викладено основоположні принципи систем менеджменту якості (довідковий розділ). 2. Міжнародний стандарт ISO 9001 версії 2000 року «Системи управління якістю. Вимоги» — установлює вимоги до системи менеджменту якості в тих випадках, коли організація: а) бажає продемонструвати свою здатність незмінно поставляти продукт, що відповідає вимогам споживачів і чинним регламентувальним вимогам; б) націлена на підвищення задоволеності споживачів за рахунок ефективного застосування системи, у тому числі процесів постійного вдосконалення системи й забезпечення відповідності вимогам споживачів і чинним регламентувальним вимогам. Цей документ містить у собі практично всі вимоги ISO 9001:1994, додаючи до них ряд нових. Якість має бути оптимальною, тобто такою, яка максимально задовольняє потреби споживачів за економічно обгрунтованих затратах на її досягненняю. Лідери світового ринку твердять: “У нас купують не продукцію і не послугу. У нас купують довіру до нас”.
Список використаної літератури
1. Агєєв Є. Я. Управління якістю: [навчаьно-методичний посібник для с.р. По вивченню дисципліни] / Агєєв Є. Я. - Л.: Новий світ — 2000, 2009. - c. 240. [С. 67-111].
2. Кривощоков В. І. Управління якістю: [навчальний посібник для студ. ВНЗ] / Кривощоков В. І. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2008. - c. 307. [С. 44-70.]
3. Куйбіда М. С. Удосконалення управління якістю на підприємствах та організаціях: [монографія] / Куйбіда М. С. - Рівне: ПП ДМ, 2011. - 160.[С. 7-30].
4. Діденко В.М. Менеджмент: [підручник] / Діденко В.М. - К.: Кондор, 2008. - c. 584.[С. 375].
5. Бичківський Р. Управління якістю: [Навч. Посібник] / Бичківський Р. — Л.: ДУ «Львівська політехніка», 2006. — 329 с. [C. 56-61]
6. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: [підручник] / Хміль Ф.І. - К.: Академвидав, 2005.- С. 563-564.
7. Спицнадель В. Н. Cистема якості: [навчальний посібник] / Спицнадель В. Н. - К.: Бізнес преса, 2005. - с. 336. [C. 187-191].
8. Окріпілов В.В. Управління якістю: [підручник] / Окріпілов В.В. - К: Економіка, 2005. - с. 639. [C. 456-458].
9. Завгородній Є. Є. Основи стандартизації та управління якістю: курс лекцій [для студ. Денної та заочної форми навч. спец.] / Є. Є. Завгородній, Є.О. Снітко. - Луганськ: ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2010. - c. 244. [С. 141-144].
10. Шуляр Р. В. Управління якістю: [навч. посібник] / Р. В. Шуляр, Н. В. Шуляр. - 2-ге видання — Л: Видавництво Львівіської політехніки, 2011.- c. 160. [С. 7-102]
11. Кожушко Л. Ф. Менеджмент: навчальний посібник / Л. Ф. Кожушко, Г. О. Кузнецова. – Рівне: НУВГП, 2010. – 346с. [C. 210- 207]
12. Кузьмін О. Є. Основи менеджменту: підручник, 2-е видання, виправлене, доповнене / Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. – К.: Академвидав, 2007. - с.405 [C.204- 210].
13. Гріфін Р. Основи менеджменту: [підручник] / Гріфін Рикі, Володимир Яцура. - Львів: БаК, 2001. - c. 624. [С. 569-601].
14. Єрмошенко М. М. Менеджмент [навчальний посібник] / Єрмошенко М. М., Єрохін С.А., Стороженко О.А. - К: Національна академія управління, 2006. - c. 645. [С. 374-375].
15. Фомічев С.К. Основи управління якістю / Фомічев С.К., Старостіна А. А., Скрябіна Н.І., - Чернівці: Рута, 2006. - с.196. [C. 67-70].
16. Пилипенко А.А. Менеджмент [підручник] / Пилипенко А.А., Пилипенко С.М., Отенко І.П. - Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2005. - c.453. [С. 407-408].
17. Управління якістю: [навчальний посібник] / Д. П. Лойко, О. В. Вотченікова, О. П. Удовіченко, М. А. Котляр. - Донецьк.: ДНУЕІТ ім. М. Туган-Барановського, 2008 — c. 225. [С. 5-127].
18. Стандартизація та управління якістю: [навчальний посібник] / А. С. Зенкін, Г. І. Хімічева, Н. А. Єфіменко, В. М. Соловйов. - Черкаси: Вид. Від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. - c. 172. [С. 58-64].
19. Основи менеджменту: [навчальний посібник] / Є.К. Бабець, А.Г. Максимчук, В.П. Стасюк, А.П. Чернов. - К: Професіонал, 2007. - c. 496. [С. 423-424].
20. Менеджмент у виробничій сфері / [Синякевич І., Сенько Є., Огородник М., та ін.]; - [навчальний підручник]. - Л: ІЗМН, 2005. - c. 284. [С. 276-279]/
21. Гринь В. П. Формування системи управління якістю аудиторськимпослуг: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук. / В. П. Гринь. - Полтава, 2011. - c. 30 [С. 4].
22. Библиотека Воеводина / "Менеджмент" / Конспект лекцій КНЕУ / [Електронний ресурс] / Режим доступу:
http://enbv.narod.ru/text/Econom/management/management_kneu/str/06.html.
23. Концепція державної політики у сфері управління якістю продукції (товарів, робіт, послуг) // Проект // http://www.dstu.gov.ua/¬quality/zak-pol2.html
24. Бібліотека економіста: Конспект лекцій «Менеджмент» / Предмет «Менеджмент» / [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://library.if.ua/book/58/4104.html
25. Мамалуй О. О. Основи економічної теорії : сполучні процеси менеджменту/ О. О. Мамалуй / [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://pidruchniki.ws/16400116/politekonomiya/spoluchni_protsesi_menedzhmentu
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^