Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2295
  • Автор: Марянка
  • Дата: 28-12-2011, 12:23
 (голосов: 0)
28-12-2011, 12:23

Гламазда Н. Організація

Категорія: Поступ сучасних ідей в управлінні

Гламазда Н.

Організація

Організація – це функція управління, в межах якої здійснюється розподіл робіт поміж окремими робітниками та їх групами та узгодження їх діяльності. Реалізація функції організації здійснюється у процесі організаційної діяльності.
Організаційна діяльність – це процес, за допомогою якого керівник усуває невизначеність, безладдя, плутанину та конфлікти поміж людьми щодо роботи або повноважень і створює середовище придатне для їх спільної діяльності.
Структура організації - це ті фіксовані взаємозв'язки, що існують між підрозділами і працівниками організації. її можна розуміти як встановлену схему взаємодії і координації технологічних і людських елементів.
На її дієвість і ефективність впливають:
1)дійсні взаємозв'язки, що виникають між людьми в процесі роботи. Це відбивається в схемах організаційних структур і в посадових обов'язках;
2)діюча політика, посібники і методи, що впливають на людську поведінку;
3)повноваження і функції працівників організації на різних рівнях управління (нижчому, середньому, вищому).
За вмілого сполучення зазначених трьох факторів в організації може бути створена така раціональна структура, за якої існує реальна і сприятлива можливість досягнення високого рівня ефективного виробництва.
Концепція проектування роботи:
Поняття «робота» виконання індивідом, групою, організацією тої чи іншої діяльності. Дає відповідь на питання: як робити і кому слід (права і відповідальність) робити.
Проектування роботи є процес створення як формальної, так і неформальної специфікації виконання завдання, поставленого перед працівником.
Проектування роботи є дизайном роботи. Певна робота з'являється тоді, коли організація відчуває потребу у вирішенні будь-якої задачі. З цього моменту робота починає створюватися, проектуватися. З плином часу і розвитком нових процесів в управлінні організацією дизайн роботи може змінюватися. Цей процес називається перепроектування роботи. Дизайн роботи

змінюється, коли керівництво організації приймає рішення переглянути відповіді на питання, що і як робити.Рис. Модель проектування і виконання роботи.
Процес проектування робіт складається з стадій:
а) аналіз робіт (аналіз виробничих операцій);
б) параметри роботи;
в) сприйняття змісту роботи;
г) технологія;
д) власне проектування робіт.
В процесі аналізу робіт необхідно отримати інформацію про такі три основні аспекти роботи:
1) про зміст роботи, тобто про задачі та види діяльності, які мають виконуватися в її межах;
2) про вимоги, які ставляться до роботи (освіта, досвід, стаж роботи, наявність відповідного ступеня, ліцензії, навичок, здібностей тощо);
3) про середовище, у якому вона здійснюється (умови праці, ступінь відповідальності, ступінь контролю за виконанням з боку начальника, ступінь припустимої помилки тощо).
До параметрів роботи відносяться:
1. Масштаб роботи асоціюється з стороною роботи і являє собою кількість завдань або операцій, які працівник, відповідальний за цю роботу, повинен виконати.
2. Складність роботи відображає ступінь самостійності у прийнятті рішень і ступінь володіння процесом.
3. Відношення, в які її виконавець вступає з іншими працівниками.


Висока Професор вузу
Терапевт поліклініки
Працівник, що обслуговує верстат на заводі Декан вузу
Завідувач відділенням лікарні
Конструктор
Складність роботи
Керівник практичних занять
Секретар головного лікаря лікарні
Робочий-складальник на лінії Завідувач відділом у вузі
Медсестра в лікарні
Наладчик складальної лінії
Низька
Малий Масштаб роботи Великий
Рис.2 Масштаб і складність роботи
Сприйняття змісту роботи людиною по відношенню до однієї і тієї ж роботи відбувається по різному. Для вимірювання сприйнятого змісту роботи в різних умовах використовується ряд методів.
Американські фахівці Р. Хакмана і Е. Лоулер виділяють шість таких характеристик: різноманітність, автономність, закінченість, результативність, взаємодія і товариська.
Під технологією розуміються дії, знання, методи та фізичні предмети (техніка), що використовуються в роботі для отримання результату (продукції або послуг).
Відношення між технологією і проектуванням роботи має багатосторонній характер:
 з точки зору знання працівником того, коли і де робота повинна виконуватися і як її виконувати;
 з точки зору взаємозалежності робіт.
В процесі проектування потрібно визначити дві ключові характеристики роботи:
а) обсяг роботи (кількість різних операцій та/або задач, які виконуються одним робітником та частота їх повторення);
б) змістовність роботи – це відносний ступінь того впливу, який робітник може здійснити на саму роботу або на її середовище, а саме на:
- самостійність в плануванні та виконанні роботи;
- самостійність у визначенні ритму роботи;
- участь у прийнятті рішень тощо.
Моделі проектування робіт в організації.

1. Модель побудови роботи грунтується на визнанні того, що робота — це сукупність відносно відокремлених, спеціалізованих, закріплених за окремим виконавцем операцій. Модель передбачає визначення таких елементів роботи, що проектується: операцій, що виконуються; методів, що використовуються; часу і місця роботи; показників виконання роботи; взаємовідносин між людиною і машиною
2. Модель розширення масштабу роботи грунтується на тому, що розширюється поле роботи за рахунок збільшення кількості операцій або задач, які виконуються даним працівником:

3. Модель ротації роботи. В її основу покладено ідею переміщення працівника з однієї роботи на іншу і надання йому можливості виконувати більш різноманітні функції:

4. Модель збагачення роботи передбачає, що поряд з виконуваними функціями працівник отримує певні права на управління даною роботою, а саме: самостійно планувати виконання роботи, встановлювати графік і послідовність її виконання, включення в роботу елементів універсальності тощо
5. Модель соціотехнічної системи грунтується на делегуванні повноважень щодо комплексу виконуваних робіт створеній робочій групі (автономній бригаді) як єдиному цілому, а не кожному працівнику окремо
Згідно з моделлю характеристик роботи будь-яку роботу можна охарактеризувати за п'ятьма основними параметрами:
1) різноманітність умінь та навичок. Параметр, що показує, якою мірою робота вимагає різноманітних видів діяльності і як при цьому працівник може скористатися своїми різними навичками та здібностями;
2) визначеність завдання. Параметр, що показує, якою мірою робота вимагає завершене виконання цілого та визначеного завдання;

3) важливість завдання. Параметр, що показує, якою мірою робота сприймається виконавцем у контексті її впливу на життя або працю інших людей;
4) самостійність. Параметр, що показує, якою мірою робота забезпечує її виконавцю свободу дій (незалежність) під час складання графіка роботи та процедур її виконання;
5) зворотний зв'язок. Параметр, що показує, якою мірою виконання роботи супроводжується наданням працівникові безпосередньої та чіткої інформації про ефективність його дій
Наявність або зміни в бік поліпшення зазначених параметрів (характеристик) роботи обумовлюють появу таких трьох психологічних станів працівника: відчуття значущості роботи; відчуття відповідальності за результати роботи; обізнаність з реальними результатами своєї роботи
Роботи, які організовані так, що забезпечують зазначені психологічні стани працівника, можуть привести до певних позитивних результатів як для самого працівника, так і виконуваної роботи, а саме: до значної внутрішньої мотивації працівника; до високоякісного виконання роботи; до високого задоволення від роботи; до зменшення рівня прогулів та плинності кадрів
Згідно з моделлю характеристик роботи три важливі індивідуальні відмінності можуть впливати на те, як працівник реагуватиме на збагачення (поліпшення характеристик) роботи. Такими відмінностями є: рівень знань та вмінь працівника; інтенсивність потреби службового зростання працівника; ступінь задоволення працівника внутрішньо-організаційними факторами (політика заробітної плати, умови праці, міжособистісні стосунки в колективі тощо).
Проектування робіт – це процес визначення обсягів та змісту кожного виду робіт в організації.
Процес організаційного проектування, складається з взаємопов’язаних етапів:
1. Розподіл праці - це процес розподілення загальної роботи в організації на окремі завдання, достатні для виконання окремим робітником відповідно до його кваліфікації та здібностей;


2. Департаменталізація - це процес групування робіт і видів діяльності в окремі підрозділи організації (бригади, групи, сектори, відділи, цехи, виробництва тощо);
3. Делегування повноважень - це процес передавання керівником частини будь-якої своєї роботи та повноважень, необхідних для її виконання, підлеглому, який приймає на себе відповідальність за її виконання;
4. Діапазон контролю - це кількість робітників, безпосередньо підлеглих даному менеджерові;
5. Механізми координації - організація функціонувала як єдиний організм, необхідно налагодити взаємодію між створеними організаційними одиницями та окремими виконавцями. Це досягається шляхом створення механізмів координації .
Процес має такі конкретні результати:
- специфікації робіт;
- посадові інструкції;
- кваліфікаційні характеристики.
Термін “проектування робіт “ з’явився в надрах класичної школи менеджменту. Багато з ранніх ідей науки управління оберталися навколо проектування робіт з точки зору максимального використання переваг спеціалізації.
З розвитком та удосконаленням виробництва все більш почали виявлятися негативні сторони спеціалізації. Виникла потреба змінити традиційну спрямованість проектування робіт. Разом з тим з’явився і новий термін “перепроектування робіт ” або “реорганізація робіт ”.
Форми проектів:
 Функційна (U-) форма
 Конгломератна Н-форма
 Філіальна (М-) форма
 Багатофіліальна структура (М-форма)
До основних методів перепроектування робіт належать:1) Ротація робіт - переміщення робітників через певні проміжки часу з однієї роботи на іншу. Ротація робіт може бути як горизонтальною так і вертикальною.
Переваги: накопичується досвід у суміжних сферах; усувається одноманітність та монотонність; покращується розуміння інших видів діяльності.
2) Формування робочих модулів - ротація у відносно короткі проміжки часу, наприклад, впродовж одного робочого дня.


3) Розширення роботи (JOB ENLARGEMENT) - означає горизонтальне розширення даної роботи за рахунок збільшення кількості операцій, які виконуються в її межах, та частоти повторення циклу роботи. Розширення робіт означає їх диверсифікацію.
4) Збагачення роботи (JOB ENRICHMENT) - це процес поглиблення роботи, підвищення її змістовності. Процес збагачення роботи розширює її

вертикально шляхом: встановлення безпосереднього зворотного зв'язку; надання можливості навчатися (підвищувати кваліфікацію); надання можливості самостійно опрацьовувати графік роботи; зменшення ступеня контролю.
5) Використання альтернативних графіків роботи. Найчастіше тут використовуються такі варіанти: а) "стиснутий робочий тиждень" (програма 4-40, тобто 4-добовий 40-годинний робочий тиждень); б) "гнучкий час" (робітник має відпрацювати певну кількість годин в тиждень, але він має можливість в певних межах змінювати години початку та закінчення робочого дня). В практиці західних фірм поширені також методи проектування роботи груп: а) створення інтегрованих робочих команд (за типом бригад); б) створення автономних робочих команд (завдання доводиться як кінцевий результат діяльності, а решту - вирішує команда).; в) гуртки якості.
Список використаної літератури:
1. Діденко В.М. Менеджмент : підручник / В.М. Діденко. – К. : Кондор, 2008. – 584 с.
2. Кобиляцький Л. С.Управління проектами: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2002. — 200 с.: іл. — Бібліогр.: с. 193–196
3. О.А. Подсолоненко. Менеджмент: теорія і практика. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 370 с.
4. Туленков М.В. Сучасні теорії менеджменту : навч. посіб. / М. В. Туленков. – К. : Каравела, 2007 – 304 с.
5. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2005. – 608 с.
6. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / Наук. ред.. В. Яцура, Д. Олесневич. – Львів: БаК, 2001. – 624 с.
7. Кузьмін О. Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту Київ: «Академ-видав», 2003. - 416 с.
8. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Теоритичні та прикладні засади менеджменту: Навчальний посібник. – 2-ге вид.доп.і перероб. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», «Інтелект-Захід», 2003. – 352 с.
9. Осовська Г.В. Основи менеджменту : підручник / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. – К. : Кондор, 2008. – 664 с.
10. Сладкевич В. П., Чернявский А. Д. Современный менеджмент (в схемах): Опорный конспект лекций. -- 3-е изд., стереотип. -- К.: МАУП, 2003. -- 152 с.: ил. -- Библиогр.: с. 147¬148.
11. Менеджмент. Діденко В. М., Ярецька Г. С., Михайлов А. П. Підручник -К.: Кондор, 2008 - 584с.
12. Пилипенко А.А. Менеджмент: підручник / А.А. Пилипенко, С.М. Пилипенко, І.П. Отенко. – Х.: Видавничий Дім "ІНЖЕК", 2005. – 456 с.
13. Синякевич І.М., Сенько Є.І., Огородник М.М. та ін. Менеджмент у виробничій сфері: Підручник. – Львів: ІЗМН, 1998. – 284 с.
14. Єрмошенко М.М., Єрохін С.А., Стороженко О.А.Фінансовий менеджмент. Курс лекцій. – К.: НАУ, 2004. – 506 с.

15. Менеджмент [Електронний ресурс] // Вікіпедія: вільна енциклопедія.– Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.
16. Що таке менеджмент [Електронний ресурс] // Клуб підприємців: Вінницька регіональна організація. – Режим доступу : http://deputat.pp.net.ua/menedgment/rozd1.htm
17. Менеджмент. Менеджмент - это умение работать с людьми [Электронный ресурс] // Treningoff.ru: тренинги и семинары в России.
– Режим доступа : http://www.treningoff.ru/article/184/19/
18. Петраш Т. Что такое менеджмент и каковы его виды существуют? [Электронный ресурс] / Т. Петраш // Женский сайт о финансовом успехе, деньгах и бизнесе. – Режим доступа : http://www.vlasnasprava.info/ua/business_az/how_to_grow/finance/financial_management.html?_m=publications&_t=rec&id=642
19. Хмельницкий Г. Й. Хороший менеджмент — это большое могущество [Электронный ресурс] / Беседовал В. Шнайдер // Украинская техническая газета. – Режим доступа : http://eutg.net/ru/article/1566
20. Менеджмент [Электронный ресурс] : международный клуб : [сайт поддерживает интересные проекты, направленные на развитие Российского бизнес-образования] / Основатели Д. Хлебников, С. Трушкин, А. Яцына. – Электрон. дан. – [Россия], 2004. – 2011.
- Режим доступа : http://www.club-management.org/
21. Управління та менеджмент організацій : електронні підручники онлайн [Електронний ресурс] // Студентська електронна бібліотека "Читалка" : сайт. – Режим доступу : http://chitalka.info/menedzment_organizacij.html.
22. Шегда А. В. Менеджмент [Електронний ресурс] / А. В. Шегда. – К. : Знання, 2002. - Режим доступу : http://library.if.ua/books/32.html.
23. Стадник В. В. Менеджмент [Електронний ресурс] / В. В. Стадник. - Академвидав, 2003. - Режим доступу : http://slv.com.ua/books/36.html.
24. Теорія менеджменту: конспект лекцій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://books.efaculty.kiev.ua/men/6/. .
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^