Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 » Сак П.А. Розвиток ринку корпоративних облігацій України
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 4551
  • Автор: Borodatuj
  • Дата: 31-12-2011, 21:26
 (голосов: 0)
31-12-2011, 21:26

Сак П.А. Розвиток ринку корпоративних облігацій України

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2011

УДК 336
© Сак П.А., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-47с

Розвиток ринку корпоративних облігацій України

Ринок корпоративних цінних паперів як один із сегментів фондового ринку є невід’ємним елементом життєздатної ринкової економіки України. Його розвиток та ефективне функціонування сприятимуть оздоровленню економіки вцілому, інвестуванню її основних галузей та об’єктів, прискоренню процесу приватизації державного майна. Підвищення ефективності функціонування облігацій підприємств в Україні дасть змогу запровадити міцну основу для довгострокового зростання національної економіки, підвищити добробут людей, створити прозорий, справедливий і надійний фондовий ринок, адаптувати національний фондовий ринок до міжнародних фінансових ринків і, в кінцевому підсумку, - забезпечити стабільність фінансової системи держави.
Аналіз українського ринку корпоративних облігацій фахівцями почав здійснюватися порівняно нещодавно, оскільки цей ринок є молодим та динамічним. Серед його дослідників є аналітики провідних банків О. Горбань, Е. Найман, О. Печерицин, О. Суляєв, а також відомі науковці О. Мозговий, С. Мошенський, О. Охріменко, Д. Ткаченко А. Хачатурян, [7, с. 132].
Сьогодні ринок корпоративних облігацій є повноцінним елементом українського фондового ринку та впливає на його функціонування і розвиток. Його регулювання здійснюється такими Законами як: Закон України «Про цінні папери і фондовий ринок» і «Положенням про порядок реєстрації випуску акцій і облігацій підприємств і інформації про їх емісію», затвердженого рішенням ДКЦПФР № 18 від 09.02.2001 р., Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» № 448/96-ВР, 30.10.1996 р., Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові і корпоративні інвестиційні фонди)», (остання редакція від 14.01.2006 р.
Можливість випуску корпоративних облігацій передбачена Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» (ст. 3). Відповідно до ст. 7 цього Закону: “облігація – це цінний папір, що посвідчує внесення його власником грошей, визначає відносини позики між власником облігації та емітентом, підтверджує зобов'язання емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений умовами розміщення облігацій строк та виплатити доход за облігацією, якщо інше не передбачено умовами розміщення .” [3].
На сучасному етапі Український ринок корпоративних облігацій знаходиться на стадії формування. Його створення фактично розпочалося в 2002 році, коли на ринок облігацій почали активно виходити підприємства, що намагалися шляхом випуску облігацій залучити кошти для свого подальшого розвитку [5, с. 70]. Характерною рисою сучасного етапу є домінування комерційних банків, як з боку основних покупців, так і з боку основних посередників. Банкам належить також провідне місце у випуску власних облігацій. В умовах ринку вітчизняні підприємства відчувають гостру потребу в отриманні довгострокових ресурсів для фінансування власних інвестиційних програм. І, як показує сьогодення, ні банківська система, ані сьогоднішній слаборозвинутий ринок капіталів не здатні вирішити дану проблему [7, с. 136].
Особливістю українського ринку корпоративних облігацій є стрімкі темпи його розвитку в порівнянні з іншими сегментами, оскільки саме випуск корпоративних облігацій є найнадійнішим способом залучення великих обсягів довгострокового позикового фінансування. Для українських підприємств ринок корпоративних облігацій поки не став значущим джерелом залучення фінансових коштів: більшість підприємств покладаються на власні ресурси або на банківські кредити. Можна виділити наступні особливості розвитку ринку облігацій:
- інвестиційна привабливість корпоративних облігацій є стимулятором для випуску нових облігацій українськими емітентами;
- популярність облігацій як альтернативного інструменту боргового ринку росте серед українських підприємств [1].
В Україні спостерігається стійка тенденція щодо зростання обсягів випуску облігацій підприємств. У порівнянні з 2004 р. обсяг облігацій випущених у 2005 р. збільшився в 2,7 разу, кількість зареєстрованих випусків зросла з 230 до 391, частка «ринкових» випусків збільшилась з 34,6 % до 39,7 %. При цьому у зв’язку зі зниженням привабливості корпоративних облігацій і бажанням підприємств залучати більше коштів на зовнішніх фінансових ринках простежується тенденція зменшення частки корпоративних облігацій в обсязі торгів цінними паперами - частка облігацій підприємств у спільному обсязі торгів ПФТС у 2005 р. склала 45 %, у порівнянні з 62 % у 2004 р. У 2006 році обсяг реєстрації корпоративних облігацій виріс на 72,5 %, до 21,99 млрд грн, у тому числі банків - на 94,7 %, до 4,99 млрд грн, підприємств - на 67,5 %, до 16,99 млрд грн.
Протягом 2010 року спостерігається чітка щоквартальна тенденція щодо збільшення обсягу та кількості зареєстрованих випусків облігацій підприємств. Найбільший обсяг зареєстрованих випусків облігацій підприємств зафіксовано за IV квартал 2010 року – на суму 5,66 млрд.грн, тоді як за I квартал – лише на 0,53 млрд.грн [1].
Незважаючи на нестабільність сучасних макроекономічних процесів в Україні, фондовий ринок протягом 2011 року нарощував свій потенціал і демонстрував сталу тенденцію до зростання. Зокрема, протягом січня - листопада 2011 року Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку зареєстровано 185 випусків корпоративних облігацій на суму 34,07 млрд. грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2010 року обсяг зареєстрованих випусків корпоративних облігацій збільшився на 26,27 млрд. грн. У структурі обсягу облігацій, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку у першому півріччі 2011 року (за видом емітента), значна частка належала підприємствам (49,76 % від загального обсягу випусків облігацій). Третій рік поспіль страхові компанії не залучалися до інвестиційних коштів шляхом емісії боргових зобов’язань [2].
Аналіз стану ринку корпоративних облігацій свідчить, що сьогодні в Україні створено умови для вторинного їх обігу. Обсяги та ефективність облігаційних запозичень у перспективі й надалі зростатимуть. Це дасть змогу збільшити обсяги внутрішніх інвестицій у національну економіку. Тому реформування ринку цінних папе¬рів, яке сьогодні відбувається не лише в Україні, може йти тільки паралельно із реформуванням економічних відносин. Досвід такого реформування в розвинутих кра¬їнах є дуже важливим для України, як молодої держави [5, с.73].
Деякі українські компанії також починають виходити на міжнародний ринок цінних паперів як емітенти єврооблігацій. Найбільшими емітентами єврооблігацій в Україні є «Укрексімбанк», «Укрсоцбанк», банк «Форум» та ін. Але для подальшого набуття статусу суб’єктів міжнародного фондового ринку українським компаніям потрібно гармонізувати українське законодавство про фондовий ринок з законодавчими актами про міжнародний ринок цінних паперів, а також з нормами міжнародної організації - Комісії з цінних паперів.
Хоча інтерес до єврооблігацій в Україні значно підвищився за останні роки, так і збільшилися обсяги угод на ринку єврооблігацій за участю українських емітентів, проте, ці угоди здебільшого здійснюються із застосуванням опосередкованих схем, бо норми чинного законодавства України не передбачають повноцінне використання прямої емісії. Чинним законодавством України можливість прямого випуску єврооблігацій передбачена лише для суверенного емітента, тобто для держави в особі її уповноважених органів щодо облігацій зовнішньої державної позики [5, с.73].
Таким чином, характеризуючи сучасний стан ринку облігацій підприємств в Україні, можна зробити висновок, що подальший розвиток національного ринку корпоративних облігацій стримується рядом об’єктивних і суб’єктивних факторів. Найголовнішими серед яких є:
- високий рівень інфляції національної економіки, відсутність твердої національної грошової одиниці;
- відставання існуючої законодавчої та нормативно-правової бази функціонування ринку облігацій підприємств від розвитку реальних процесів в ньому;
- нерозвиненість первинного ринку корпоративних облігацій, практична відсутність операцій з похідними від цінних паперів;
- відсутність гарантій по операціях із цінними паперами, зокрема і з облігаціями підприємств, недовіра населення та його психологічна непідготовленість до операцій на фондовому ринку;
- відсутність гарантій держави щодо захисту грошових заощаджень громадян [5, с.136].
З огляду на вищезазначене, можна зробити висновок, що український ринок облігацій на даному етапі перебуває на стадії становлення. Найважливішою проблемою сучасного етапу розвитку ринку облігацій є недосконала, застаріла нормативно-правова база, недостатньо ефективний механізм регулювання. Актуальними напрямами подальшого впорядкування низки найважливіших нормативно-правових актів є внесення до них додаткових положень, з метою гармонізування українського законодавства з міжнародним, а саме з законодавчими актами про міжнародний ринок цінних паперів, а також з нормами міжнародної організації - Комісії з цінних паперів. Саме підвищення ефективності функціонування облігацій підприємств в Україні дасть змогу запровадити міцну основу для довгострокового зростання економіки України та забезпечення стабільності її фінансової системи.
Список використаних джерел:
1. Звіт ДКЦПФР за 2010 рік. www.ssmsc.gov.ua
2. Звіт ДКЦПФР за I півріччя 2011 року. www.ssmsc.gov.ua
3. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок”. www.rada.gov.ua
4. Білик О. О. Корпоративні облігації в системі фінансового ринку України // Вісник КНУ ім. Т. Г. Шевченка: Економіка. – 2007. - №93. – С.32-34.
5. Озаріна О. В., Башкірова С. О. Державно-правове регулювання ринку корпоративних облігацій України // Вісник Донецького університету економіки та права. – 2008. - № 1-2. – С. 70-75.
6. Основные законы про ценные бумаги Украины // Закон и бізнес. – 2006. - № 32. – С. 140.
7. Хмарська Я. В. Корпоративні облігації в умовах нестабільності економіки України // Вісник Черкаського університету: серія Економічні науки. – 2009. – Випуск 152. – С. 131-137.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^